॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

Category: Commands › Daily Routine › Thal

Showing 1-2 of 2

83

यैव रसवती पक्वा मन्दिरे तां निवेदयेत्।

उच्चार्य प्रार्थनं भक्त्या ततः प्रसादितं जमेत्॥८३॥

યૈવ રસવતી પક્વા મન્દિરે તાં નિવેદયેત્।

ઉચ્ચાર્ય પ્રાર્થનં ભક્ત્યા તતઃ પ્રસાદિતં જમેત્॥૮૩॥

Yaiva rasavatī pakvā mandire tām nivedayet ।

Uchchārya prārthanam bhaktyā tatah prasāditam jamet ॥83॥

જે રસોઈ બનાવી હોય તે મંદિરમાં ધરાવવી અને પ્રસાદીભૂત થયેલ ભોજન ભક્તિભાવપૂર્વક પ્રાર્થના બોલીને પછી જમવું. (૮૩)

Je rasoī banāvī hoy te mandirmā dharāvavī ane prasādībhūt thayel bhojan bhakti-bhāv-pūrvak prārthanā bolīne pachhī jamavu. (83)

Offer whatever food has been prepared [to the murtis] in the ghar mandir and after devoutly reciting prayers, eat the sanctified meal. (83)

जो भोजन बनाया हो उसे घरमंदिर में निवेदित करें। तत्पश्चात् भक्तिभाव से प्रार्थना बोलकर प्रासादिक भोजन ग्रहण करें। (८३)

केलेल्या स्वयंपाकाचा नैवेद्य मंदिरात दाखवून, प्रसादिभूत झालेले भोजन भक्तिभावपूर्वक प्रार्थना म्हणून ग्रहण करावे. (83)

ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੇਟਾ (ਥਾਲ) ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। (83)

loop
84

हरयेऽनर्प्य न ग्राह्यम् अन्नफलजलादिकम्।

शुद्धौ शङ्कितमन्नादि नाऽद्यान्नेशे निवेदयेत्॥८४॥

હરયેઽનર્પ્ય ન ગ્રાહ્યમ્ અન્નફલજલાદિકમ્।

શુદ્ધૌ શઙ્કિતમન્નાદિ નાઽદ્યાન્નેશે નિવેદયેત્॥૮૪॥

Haraye’narpya na grāhyam anna-fala-jalādikam ।

Shuddhau shankitam annādi nā’dyānneshe nivedayet ॥84॥

ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર અન્ન, ફળ કે જલાદિ ગ્રહણ ન કરવું. જેની શુદ્ધિને વિષે શંકા હોય તેવાં અન્નાદિ ભગવાનને ન ધરાવવાં અને ન જમવાં. (૮૪)

Bhagwānne arpaṇ karyā vagar anna, faḷ ke jalādi grahaṇ na karavu. Jenī shuddhine viṣhe shankā hoy tevā annādi Bhagwānne na dharāvavā ane na jamavā. (84)

One should not consume foods, fruits, water and other items without first offering them to Bhagwan. Foods and other items that may be impure should not be offered to Bhagwan nor should they be eaten. (84)

भगवान को अर्पण किए बिना अन्न, फल, जल आदि ग्रहण न करें। जिसकी शुद्धि के विषय में शंका हो वैसा अन्न आदि भगवान को निवेदित न करें और न खाएँ। (८४)

भगवंतांना अर्पण केल्याशिवाय अन्न, फळे किंवा जल आदी ग्रहण करू नये. ज्याच्या शुद्धी विषयी शंका असेल असा अन्नाचा नैवेद्य भगवंतांना दाखवू नये आणि खाऊ नये. (84)

ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ, ਫਲ਼, ਜਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਓ। (84)

loop
CATEGORIES

Type: Keywords Exact phrase