॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

Category: Commands › General › Theft

Showing 1-2 of 2

31

चौर्यं न कर्हिचित् कार्यं सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः।

धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हिचित्॥३१॥

ચૌર્યં ન કર્હિચિત્ કાર્યં સત્સઙ્ગમાશ્રિતૈર્જનૈઃ।

ધર્માર્થમપિ નો કાર્યં ચોરકાર્યં તુ કર્હિચિત્॥૩૧॥

Chauryam na karhichit kāryam satsangam āshritair janaihi ।

Dharmārtham api no kāryam chora-kāryam tu karhichit ॥31॥

સત્સંગીઓએ ચોરી ક્યારેય ન કરવી. ધર્મને અર્થે પણ ચોરી ક્યારેય ન કરવી. (૩૧)

Satsangīoe chorī kyārey na karavī. Dharmane arthe paṇ chorī kyārey na karavī. (31)

Satsangis should never steal. Even for the sake of dharma, one should never commit theft. (31)

सत्संगी जन चोरी कदापि न करें। धर्म के लिए भी कभी चोरी न करें। (३१)

सत्संगींनी चोरी कधीही करू नये. धर्मकार्यांसाठी सुद्धा कधीही चोरी करू नये. (31)

ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। (31)

loop
32

नैवाऽन्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयम्।

पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते॥३२॥

નૈવાઽન્યસ્વામિકં ગ્રાહ્યં તદનુજ્ઞાં વિના સ્વયમ્।

પુષ્પફલાદ્યપિ વસ્તુ સૂક્ષ્મચૌર્યં તદુચ્યતે॥૩૨॥

Naivā’nya-svāmikam grāhyam tad-anugnām vinā svayam ।

Puṣhpa-falādyapi vastu sūkṣhma-chauryam tad uchyate ॥32॥

પુષ્પ, ફળો જેવી વસ્તુ પણ તેના ધણીની પરવાનગી વગર ન લેવી. પરવાનગી વગર લેવું તે સૂક્ષ્મ ચોરી કહેવાય છે. (૩૨)

Puṣhp, faḷo jevī vastu paṇ tenā dhaṇīnī paravāngī vagar na levī. Paravāngī vagar levu te sūkṣhma chorī kahevāy chhe. (32)

One should never take even objects such as flowers or fruits without the consent of their owners. Taking without consent is a subtle form of theft. (32)

पुष्प, फल आदि वस्तुएँ भी उनके स्वामी की अनुमति के बिना न लें। बिना अनुमति के वस्तु लेना सूक्ष्म चोरी कहलाती है। (३२)

फुले, फळे अशा वस्तू देखील धन्याच्या परवानगीशिवाय घेऊ नयेत. परवानगीशिवाय वस्तू घेणे ही सूक्ष्म चोरी म्हटली जाते. (32)

ਫੁੱਲ, ਫਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਸਤ ਲੈਣਾ ਸੂਖਮ ਚੋਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। (32)

loop
CATEGORIES

Type: Keywords Exact phrase