॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

101

सिद्धान्तं सुविजानीयाद् अक्षरपुरुषोत्तमम्।

ब्रह्मविद्यात्मकं दिव्यं वैदिकं च सनातनम्॥१०१॥

સિદ્ધાન્તં સુવિજાનીયાદ્ અક્ષરપુરુષોત્તમમ્।

બ્રહ્મવિદ્યાત્મકં દિવ્યં વૈદિકં ચ સનાતનમ્॥૧૦૧॥

Siddhāntam suvijānīyād Akṣhara-Puruṣhottamam ।

Brahmavidyātmakam divyam vaidikam cha sanātanam ॥101॥

બ્રહ્મવિદ્યારૂપ, વૈદિક અને સનાતન એવા દિવ્ય અક્ષરપુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને જાણવો. (૧૦૧)

Brahma-vidyārūp, Vaidik ane sanātan evā divya Akṣhar-Puruṣhottam siddhāntne jāṇavo. (101)

One should know [and realize] the divine Akshar-Purushottam siddhānt, which is Vedic, eternal and the form of brahmavidyā. (101)

ब्रह्मविद्यारूप, वैदिक, सनातन एवं दिव्य अक्षरपुरुषोत्तम सिद्धांत को समझें। (१०१)

ब्रह्मविद्यारूप, वैदिक आणि सनातन अशा दिव्य अक्षरपुरुषोत्तम सिद्धांताला जाणावे. (101)

ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੈਵੀ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ-ਰੂਪ, ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। (101)

loop
102

जीवस्तथेश्वरश्चैव माया ब्रह्माऽक्षरं तथा।

परब्रह्मेति तत्त्वानि भिन्नानि पञ्च सर्वदा॥१०२॥

જીવસ્તથેશ્વરશ્ચૈવ માયા બ્રહ્માઽક્ષરં તથા।

પરબ્રહ્મેતિ તત્ત્વાનિ ભિન્નાનિ પઞ્ચ સર્વદા॥૧૦૨॥

Jīvas-tatheshvarash-chaiva māyā brahmā’kṣharam tathā ।

Parabrahmeti tattvāni bhinnāni pancha sarvadā ॥102॥

જીવ, ઈશ્વર, માયા, અક્ષરબ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ એ પાંચ તત્ત્વો સદાય ભિન્ન છે, નિત્ય છે, સત્ય છે એમ મુમુક્ષુઓએ જાણવું - એમ સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત કર્યો છે. (૧૦૨-૧૦૩)

Jīv, īshwar, māyā, Akṣharbrahma tathā Parabrahma e pānch tattvo sadāy bhinna chhe, nitya chhe, satya chhe em mumukṣhuoe jāṇavu - em swayam Swāminārāyaṇ Bhagwāne spaṣhṭa siddhānt karyo chhe. (102-103)

Mumukshus should realize that the five entities – jiva, ishwar, māyā, Aksharbrahman and Parabrahman – are forever distinct, eternal and true. Swaminarayan Bhagwan himself established this clear siddhānt. (102–103)

मुमुक्षु के लिए ज्ञातव्य है कि जीव, ईश्वर, माया, अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म, ये पाँच तत्त्व सर्वदा भिन्न हैं, नित्य हैं और सत्य हैं - इस प्रकार भगवान श्रीस्वामिनारायण ने स्वयं स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है। (१०२-१०३)

जीव, ईश्वर, माया, अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म हे पाच तत्त्व सदैव भिन्न आहेत, नित्य आहेत आणि सत्य आहेत असे मुमुक्षूंनी जाणावे - असा स्वयं स्वामिनारायण भगवंतांनी स्पष्ट सिद्धांत केला आहे. (102-103)

ਮੁਮੁਕਸ਼ੁ (ਮੁਕਤੀ-ਜਾਚਕ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ, ਮਾਇਆ, ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੰਨ (ਵੱਖ) ਹਨ, ਨਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿ (ਸੱਚ) ਹਨ—ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (102-103)

loop
103

नित्यान्यथ च सत्यानि विज्ञेयानि मुमुक्षुभिः।

स्वामिनारायणेनैवं सिद्धान्तितं स्वयं स्फुटम्॥१०३॥

નિત્યાન્યથ ચ સત્યાનિ વિજ્ઞેયાનિ મુમુક્ષુભિઃ।

સ્વામિનારાયણેનૈવં સિદ્ધાન્તિતં સ્વયં સ્ફુટમ્॥૧૦૩॥

Nityān yatha cha satyāni vigneyāni mumukṣhubhihi ।

Swāminārāyaṇenaivam siddhāntitam svayam sfuṭam ॥103॥

જીવ, ઈશ્વર, માયા, અક્ષરબ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ એ પાંચ તત્ત્વો સદાય ભિન્ન છે, નિત્ય છે, સત્ય છે એમ મુમુક્ષુઓએ જાણવું - એમ સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત કર્યો છે. (૧૦૨-૧૦૩)

Jīv, īshwar, māyā, Akṣharbrahma tathā Parabrahma e pānch tattvo sadāy bhinna chhe, nitya chhe, satya chhe em mumukṣhuoe jāṇavu - em swayam Swāminārāyaṇ Bhagwāne spaṣhṭa siddhānt karyo chhe. (102-103)

Mumukshus should realize that the five entities – jiva, ishwar, māyā, Aksharbrahman and Parabrahman – are forever distinct, eternal and true. Swaminarayan Bhagwan himself established this clear siddhānt. (102–103)

मुमुक्षु के लिए ज्ञातव्य है कि जीव, ईश्वर, माया, अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म, ये पाँच तत्त्व सर्वदा भिन्न हैं, नित्य हैं और सत्य हैं - इस प्रकार भगवान श्रीस्वामिनारायण ने स्वयं स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है। (१०२-१०३)

जीव, ईश्वर, माया, अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म हे पाच तत्त्व सदैव भिन्न आहेत, नित्य आहेत आणि सत्य आहेत असे मुमुक्षूंनी जाणावे - असा स्वयं स्वामिनारायण भगवंतांनी स्पष्ट सिद्धांत केला आहे. (102-103)

ਮੁਮੁਕਸ਼ੁ (ਮੁਕਤੀ-ਜਾਚਕ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ, ਮਾਇਆ, ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੰਨ (ਵੱਖ) ਹਨ, ਨਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿ (ਸੱਚ) ਹਨ—ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (102-103)

loop
104

तेषु मायापरौ नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमौ।

जीवानामीश्वराणां च मुक्तिस्तद्योगतो भवेत्॥१०४॥

તેષુ માયાપરૌ નિત્યમ્ અક્ષરપુરુષોત્તમૌ।

જીવાનામીશ્વરાણાં ચ મુક્તિસ્તદ્યોગતો ભવેત્॥૧૦૪॥

Teṣhu māyā-parau nityam Akṣhara-Puruṣhottamau ।

Jīvānām-īshvarāṇām cha muktis-tad-yogato bhavet ॥104॥

તેમાં અક્ષર અને પુરુષોત્તમ એ બે સદાય માયાથી પર છે અને જીવો તથા ઈશ્વરોની મુક્તિ તેમના યોગથી થાય છે. (૧૦૪)

Temā Akṣhar ane Puruṣhottam e be sadāy māyāthī par chhe ane jīvo tathā īshwaronī mukti temanā yogthī thāy chhe. (104)

Among these entities, Akshar and Purushottam are the two who are eternally beyond māyā. Jivas and ishwars attain moksha by associating with them. (104)

उसमें अक्षर और पुरुषोत्तम ये दो सदैव माया से परे हैं, और उनके योग से जीवों तथा ईश्वरों की मुक्ति होती है। (१०४)

त्यात अक्षर आणि पुरुषोत्तम हे दोघेही सदैव मायातीत आहेत आणि जीव तथा ईश्वरांची मुक्ती त्यांच्या योगाने होते. (104)

ਉਸ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਇਹ ਦੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (104)

loop
105

परमात्मा परब्रह्म परं ब्रह्माऽक्षरात् सदा।

ब्रह्माऽपि सेवते तं च दासभावेन सर्वदा॥१०५॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરં બ્રહ્માઽક્ષરાત્ સદા।

બ્રહ્માઽપિ સેવતે તં ચ દાસભાવેન સર્વદા॥૧૦૫॥

Paramātmā Parabrahma param Brahmā’kṣharāt sadā ।

Brahmā’pi sevate tam cha dāsa-bhāvena sarvadā ॥105॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ સદા અક્ષરબ્રહ્મથી પર છે અને અક્ષરબ્રહ્મ પણ તે પરમાત્માની નિત્ય દાસભાવે સેવા કરે છે. (૧૦૫)

Paramātmā Parabrahma sadā Akṣharbrahmathī par chhe ane Akṣharbrahma paṇ te Paramātmānī nitya dāsbhāve sevā kare chhe. (105)

Paramatma Parabrahman is forever superior to Aksharbrahman. Furthermore, even Aksharbrahman eternally serves Paramatma with dāsbhāv. (105)

परमात्मा परब्रह्म सदैव अक्षरब्रह्म से परे हैं और अक्षरब्रह्म भी दासभाव से सर्वदा उनकी सेवा करते हैं। (१०५)

परमात्मा परब्रह्म सदा अक्षरब्रह्मांहून अतीत आहेत आणि अक्षरब्रह्मही त्या परमात्म्याची नित्य दास्यभावाने सेवा करतात. (105)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਦਾਸ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (105)

loop
106

सर्वकर्ता च साकारः सर्वोपरि सदा हरिः।

मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा॥१०६॥

સર્વકર્તા ચ સાકારઃ સર્વોપરિ સદા હરિઃ।

મુમુક્ષૂણાં વિમોક્ષાય પ્રકટો વર્તતે સદા॥૧૦૬॥

Sarva-kartā cha sākārah sarvopari sadā Harihi ।

Mumukṣhūṇām vimokṣhāya prakaṭo vartate sadā ॥106॥

ભગવાન સદાય સર્વકર્તા, સાકાર, સર્વોપરી છે અને મુમુક્ષુઓની મુક્તિ માટે હંમેશાં પ્રગટ રહે છે. (૧૦૬)

Bhagwān sadāy sarva-kartā, sākār, sarvoparī chhe ane mumukṣhuonī mukti māṭe hammeshā pragaṭ rahe chhe. (106)

Bhagwan is eternally the all-doer, with form and supreme; he always remains manifest for the moksha of mumukshus. (106)

भगवान सदैव सर्वकर्ता, साकार, सर्वोपरि हैं और मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए सदा प्रकट रहते हैं। (१०६)

भगवान सदा सर्वकर्ता, साकार, सर्वोपरी आहेत आणि मुमुक्षूंच्या मुक्तीसाठी सदैव प्रकट राहतात. (106)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਰਵ-ਕਰਤਾ, ਸਾਕਾਰ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਮੁਕਸ਼ੁਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (106)

loop
107

ब्रह्माऽक्षरगुरुद्वारा भगवान् प्रकटः सदा।

सहितः सकलैश्वर्यैः परमाऽऽनन्दमर्पयन्॥१०७॥

બ્રહ્માઽક્ષરગુરુદ્વારા ભગવાન્ પ્રકટઃ સદા।

સહિતઃ સકલૈશ્વર્યૈઃ પરમાઽઽનન્દમર્પયન્॥૧૦૭॥

Brahmā’kṣhara-guru-dvārā Bhagavān prakaṭah sadā ।

Sahitah sakalaishvaryaih paramā’nandam arpayan ॥107॥

અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુ દ્વારા ભગવાન પોતાનાં સકળ ઐશ્વર્યો સહિત, પરમાનંદ અર્પતાં થકાં સદાય પ્રગટ રહે છે. (૧૦૭)

Akṣharbrahma-swarūp guru dvārā Bhagwān potānā sakaḷ aishvaryo sahit, paramānand arpatā thakā sadāy pragaṭ rahe chhe. (107)

Through the Aksharbrahman guru, Bhagwan always remains present with all of his divinity and bestows utmost bliss. (107)

अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरु के द्वारा भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, परमानंद प्रदान करते हुए सदा प्रकट रहते हैं । (१०७)

अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरूंद्वारे भगवान स्वतःच्या समग्र ऐश्वर्यांसह, परमानंद अर्पण करीत सदैव प्रकट राहतात. (107)

ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (107)

loop
108

प्रीतिः कार्याऽऽत्मबुद्धिश्च ब्रह्माऽक्षरे गुरौ दृढा।

प्रत्यक्षभगवद्भावात् सेव्यो ध्येयः स भक्तितः॥१०८॥

પ્રીતિઃ કાર્યાઽઽત્મબુદ્ધિશ્ચ બ્રહ્માઽક્ષરે ગુરૌ દૃઢા।

પ્રત્યક્ષભગવદ્ભાવાત્ સેવ્યો ધ્યેયઃ સ ભક્તિતઃ॥૧૦૮॥

Prītih kāryā’tma-buddhish-cha Brahmā’kṣhare gurau dṛuḍhā ।

Pratyakṣha-Bhagavad-bhāvāt sevyo dhyeyah sa bhaktitaha ॥108॥

અક્ષરબ્રહ્મ ગુરુને વિષે દૃઢ પ્રીતિ અને આત્મબુદ્ધિ કરવી. તેમને વિષે પ્રત્યક્ષ ભગવાનનો ભાવ લાવીને ભક્તિએ કરીને તેમની સેવા તથા ધ્યાન કરવાં. (૧૦૮)

Akṣharbrahma gurune viṣhe dṛuḍh prīti ane ātmabuddhi karavī. Temane viṣhe pratyakṣh Bhagwānno bhāv lāvīne bhaktie karīne temanī sevā tathā dhyān karavā. (108)

One should foster intense love and ātmabuddhi for the Aksharbrahman guru. Believing the guru as the manifest form of Bhagwan, one should serve him and meditate on him with devotion. (108)

अक्षरब्रह्म गुरु में दृढ प्रीति एवं आत्मबुद्धि करें, प्रत्यक्ष भगवान के भाव से भक्तिपूर्वक उनकी सेवा तथा ध्यान करें। (१०८)

अक्षरब्रह्म गुरूंविषयी दृढ प्रीती आणि आत्मबुद्धी करावी. त्यांच्यात प्रत्यक्ष भगवद्भाव आणून भक्तिभावाने त्यांची सेवा तथा ध्यान करावे. (108)

ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਬੁੱਧੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। (108)

loop
109

स्वामिनारायणो मन्त्रो दिव्यश्चाऽलौकिकः शुभः।

जप्योऽयं सकलैर्भक्तैर्दत्तोऽयं हरिणा स्वयम्॥१०९॥

સ્વામિનારાયણો મન્ત્રો દિવ્યશ્ચાઽલૌકિકઃ શુભઃ।

જપ્યોઽયં સકલૈર્ભક્તૈર્દત્તોઽયં હરિણા સ્વયમ્॥૧૦૯॥

Swāminārāyaṇo mantro divyash-chā’laukikah shubhaha ।

Japyo’yam sakalair bhaktair datto’yam Hariṇā swayam ॥109॥

સ્વામિનારાયણ મંત્ર દિવ્ય, અલૌકિક અને શુભ મંત્ર છે. સ્વયં શ્રીહરિએ આ મંત્ર આપ્યો છે. સર્વ ભક્તોએ તેનો જપ કરવો. આ મંત્રમાં ‘સ્વામિ’ શબ્દથી અક્ષરબ્રહ્મને સમજવા અને ‘નારાયણ’ શબ્દથી તે અક્ષરબ્રહ્મથી પર એવા પુરુષોત્તમને સમજવા. (૧૦૯-૧૧૦)

Swāminārāyaṇ mantra divya, alaukik ane shubh mantra chhe. Swayam Shrīharie ā mantra āpyo chhe. Sarva bhaktoe teno jap karavo. Ā mantramā ‘Swāmi’ shabdathī Akṣharbrahmane samajavā ane ‘Nārāyaṇ’ shabdathī te Akṣharbrahmathī par evā Puruṣhottamne samajavā. (109-110)

The ‘Swaminarayan’ mantra is divine, beyond this world and auspicious. Shri Hari himself bestowed this mantra. All devotees should chant it. In this mantra, understand that ‘Swami’ refers to Aksharbrahman, and ‘Narayan’ refers to Purushottam, who is superior to Aksharbrahman. (109–110)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक एवं शुभ मंत्र है। स्वयं श्रीहरि ने यह मंत्र दिया है। सभी भक्त उसका जप करें। इस मंत्र में ‘स्वामि’ शब्द को अक्षरब्रह्म का तथा ‘नारायण’ शब्द को उस अक्षरब्रह्म से परे स्थित परब्रह्म का द्योतक जानें। (१०९-११०)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक आणि शुभ मंत्र आहे. स्वयं श्रीहरींनी हा मंत्र दिला आहे. सर्व भक्तांनी त्याचा जप करावा. या मंत्रात ‘स्वामि’ शब्दाने अक्षरब्रह्मांना समजावे आणि ‘नारायण’ शब्दाने त्या अक्षरब्रह्मांहून अतीत अशा पुरुषोत्तमांना समजावे. (109-110)

ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦੈਵੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੁਆਮੀ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਾਇਣ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (109-110)

loop
110

अक्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः।

नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः॥११०॥

અક્ષરં બ્રહ્મ વિજ્ઞેયં મન્ત્રે સ્વામીતિ શબ્દતઃ।

નારાયણેતિ શબ્દેન તત્પરઃ પુરુષોત્તમઃ॥૧૧૦॥

Akṣharam Brahma vigneyam mantre Swāmīti shabdataha ।

Nārāyaṇeti shabdena tat-parah Puruṣhottamaha ॥110॥

સ્વામિનારાયણ મંત્ર દિવ્ય, અલૌકિક અને શુભ મંત્ર છે. સ્વયં શ્રીહરિએ આ મંત્ર આપ્યો છે. સર્વ ભક્તોએ તેનો જપ કરવો. આ મંત્રમાં ‘સ્વામિ’ શબ્દથી અક્ષરબ્રહ્મને સમજવા અને ‘નારાયણ’ શબ્દથી તે અક્ષરબ્રહ્મથી પર એવા પુરુષોત્તમને સમજવા. (૧૦૯-૧૧૦)

Swāminārāyaṇ mantra divya, alaukik ane shubh mantra chhe. Swayam Shrīharie ā mantra āpyo chhe. Sarva bhaktoe teno jap karavo. Ā mantramā ‘Swāmi’ shabdathī Akṣharbrahmane samajavā ane ‘Nārāyaṇ’ shabdathī te Akṣharbrahmathī par evā Puruṣhottamne samajavā. (109-110)

The ‘Swaminarayan’ mantra is divine, beyond this world and auspicious. Shri Hari himself bestowed this mantra. All devotees should chant it. In this mantra, understand that ‘Swami’ refers to Aksharbrahman, and ‘Narayan’ refers to Purushottam, who is superior to Aksharbrahman. (109–110)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक एवं शुभ मंत्र है। स्वयं श्रीहरि ने यह मंत्र दिया है। सभी भक्त उसका जप करें। इस मंत्र में ‘स्वामि’ शब्द को अक्षरब्रह्म का तथा ‘नारायण’ शब्द को उस अक्षरब्रह्म से परे स्थित परब्रह्म का द्योतक जानें। (१०९-११०)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक आणि शुभ मंत्र आहे. स्वयं श्रीहरींनी हा मंत्र दिला आहे. सर्व भक्तांनी त्याचा जप करावा. या मंत्रात ‘स्वामि’ शब्दाने अक्षरब्रह्मांना समजावे आणि ‘नारायण’ शब्दाने त्या अक्षरब्रह्मांहून अतीत अशा पुरुषोत्तमांना समजावे. (109-110)

ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦੈਵੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੁਆਮੀ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਾਇਣ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (109-110)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase