॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

181

स्वीयपत्नीतराभिस्तु रहसि वसनं सह।

आपत्कालं विना क्वापि न कुर्युर्गृहिणो नराः॥१८१॥

સ્વીયપત્નીતરાભિસ્તુ રહસિ વસનં સહ।

આપત્કાલં વિના ક્વાપિ ન કુર્યુર્ગૃહિણો નરાઃ॥૧૮૧॥

Svīya-patnītarābhis-tu rahasi vasanam saha ।

Āpat-kālam vinā kvāpi na kuryur gṛuhiṇo narāhā ॥181॥

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા એવા પુરુષોએ પોતાની પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે આપત્કાળ વિના ક્યાંય પણ એકાંતમાં ન રહેવું. (૧૮૧)

Gṛuhasthāshrammā rahyā evā puruṣhoe potānī patnī sivāya anya strīo sāthe āpatkāḷ vinā kyāy paṇ ekāntmā na rahevu. (181)

Except in emergency situations, married men should never remain alone anywhere with women other than their wife. (181)

गृहस्थाश्रमी पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ आपत्काल के बिना कहीं भी एकांत में न रहें। (१८१)

गृहस्थाश्रमी पुरुषांनी परस्त्रियांसोबत आपत्काळा व्यतिरिक्त कोठेही एकांतात राहू नये. (181)

ਗ੍ਰਹਿਸਥ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। (181)

loop
182

तथैव नहि नार्योऽपि तिष्ठेयुः स्वपतीतरैः।

पुरुषैः साकमेकान्ते ह्यापत्तिसमयं विना॥१८२॥

તથૈવ નહિ નાર્યોઽપિ તિષ્ઠેયુઃ સ્વપતીતરૈઃ।

પુરુષૈઃ સાકમેકાન્તે હ્યાપત્તિસમયં વિના॥૧૮૨॥

Tathaiva na hi nāryo’pi tiṣhṭheyuh sva-patītaraihi ।

Puruṣhaih sākam-ekānte hyāpatti-samayam vinā ॥182॥

તે જ રીતે સ્ત્રીઓએ પણ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરુષો સાથે આપત્કાળ વિના એકાંતમાં ન રહેવું. (૧૮૨)

Te ja rīte strīoe paṇ potānā pati sivāy anya puruṣho sāthe āpatkāḷ vinā ekāntmā na rahevu. (182)

Similarly, [married] women should never remain alone with men other than their husband, except in emergency situations. (182)

उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ आपत्काल के बिना एकांत में न रहें। (१८२)

तसेच स्त्रियांनी पण परपुरुषांसोबत आपत्काळा व्यतिरिक्त कोठेही एकांतात राहू नये. (182)

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। (182)

loop
183

नरः समीपसम्बन्ध-हीनां स्त्रियं स्पृशेन्नहि।

नैव स्पृशेत् तथा नारी तादृशं पुरुषान्तरम्॥१८३॥

નરઃ સમીપસમ્બન્ધ-હીનાં સ્ત્રિયં સ્પૃશેન્નહિ।

નૈવ સ્પૃશેત્ તથા નારી તાદૃશં પુરુષાન્તરમ્॥૧૮૩॥

Narah samīpa-sambandha-hīnām striyam spṛushen-na hi ।

Naiva spṛushet tathā nārī tādṛusham puruṣhāntaram ॥183॥

પુરુષે સમીપ સંબંધ વિનાની સ્ત્રીનો સ્પર્શ ન કરવો. તે જ રીતે સ્ત્રીએ પોતાને સમીપ સંબંધ વિનાના અન્ય પુરુષનો સ્પર્શ ન કરવો. (૧૮૩)

Puruṣhe samīp sambandh vinānī strīno sparsh na karavo. Te ja rīte strīe potāne samīp sambandh vinānā anya puruṣhno sparsh na karavo. (183)

A male should not touch a female who is not closely related; however, he may respectfully touch one who is closely related. Similarly, a female should not touch a male who is not closely related; however, she may respectfully touch one who is closely related. (183)

पुरुष अपनी निकटतम संबंधिनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का स्पर्श न करें, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपने निकटतम संबंधी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का स्पर्श न करें। (१८३)

पुरुषांनी जवळच्या संबंध नसलेल्या स्त्रियांना स्पर्श करू नये. त्याच प्रमाणे स्त्रियांनी जवळच्या संबंध नसलेल्या पुरुषांना स्पर्श करू नये. (183)

ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ। (183)

loop
184

आपत्कालेऽन्यरक्षार्थं स्पर्शे दोषो न विद्यते।

अन्यथा नियमाः पाल्या अनापत्तौ तु सर्वदा॥१८४॥

આપત્કાલેઽન્યરક્ષાર્થં સ્પર્શે દોષો ન વિદ્યતે।

અન્યથા નિયમાઃ પાલ્યા અનાપત્તૌ તુ સર્વદા॥૧૮૪॥

Āpat-kāle’nya-rakṣhārtham sparshe doṣho na vidyate ।

Anyathā niyamāh pālyā anāpattau tu sarvadā ॥184॥

આપત્કાળ પ્રાપ્ત થતાં અન્યની રક્ષા માટે સ્પર્શ કરવામાં દોષ નથી. પરંતુ જો આપત્કાળ ન હોય તો સદાય નિયમોનું પાલન કરવું. (૧૮૪)

Āpatkāḷ prāpt thatā anyanī rakṣhā māṭe sparsh karavāmā doṣh nathī. Parantu jo āpatkāḷ na hoy to sadāy niyamonu pālan karavu. (184)

In emergency situations, it is not a fault to touch others to protect or save them. However, if there is no emergency, then always obey the niyams. (184)

आपत्काल के समय अन्य की रक्षा के लिए स्पर्श करने में दोष नहीं है। परंतु आपत्काल न होने पर तो नियमों का सदैव पालन करें। (१८४)

आपत्काळी इतरांचे रक्षण करण्यात स्पर्शदोष नाही. परंतु जर आपत्काळ नसेल तर सदैव नियमांचे पालन करावे. (184)

ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੂਹਣ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (184)

loop
185

अश्लीलं यत्र दृश्यं स्याद् धर्मसंस्कारनाशकम्।

नाटकचलचित्रादि तन्न पश्येत् कदाचन॥१८५॥

અશ્લીલં યત્ર દૃશ્યં સ્યાદ્ ધર્મસંસ્કારનાશકમ્।

નાટકચલચિત્રાદિ તન્ન પશ્યેત્ કદાચન॥૧૮૫॥

Ashlīlam yatra dṛushyam syād dharma-sanskāra-nāshakam ।

Nāṭaka-chala-chitrādi tan-na pashyet kadāchana ॥185॥

ધર્મ અને સંસ્કારોનો નાશ કરે એવાં અશ્લીલ દૃશ્યો જેમાં આવતાં હોય તેવાં નાટકો કે ચલચિત્રો વગેરે ક્યારેય ન જોવાં. (૧૮૫)

Dharma ane sanskārono nāsh kare evā ashlīl dṛushyo jemā āvatā hoy tevā nāṭako ke chal-chitro vagere kyārey na jovā. (185)

One should never view dramas, films or other media that contain obscene scenes which destroy one’s dharma and sanskārs. (185)

धर्म एवं संस्कारों का नाश करनेवाले अश्लील दृश्य जिसमें दिखाई देते हों, ऐसे नाटक या चलचित्र आदि कदापि न देखें। (१८५)

धर्म आणि संस्कारांचा नाश होईल असे अश्लील दृश्य ज्यात येत असेल तसे नाटक किंवा चलचित्र कधीही पाहू नये. (185)

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਚਰ (ਅਸ਼ਲੀਲ) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। (185)

loop
186

मनुष्यो व्यसनी यः स्याद् निर्लज्जो व्यभिचारवान्।

तस्य सङ्गो न कर्तव्यः सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः॥१८६॥

મનુષ્યો વ્યસની યઃ સ્યાદ્ નિર્લજ્જો વ્યભિચારવાન્।

તસ્ય સઙ્ગો ન કર્તવ્યઃ સત્સઙ્ગમાશ્રિતૈર્જનૈઃ॥૧૮૬॥

Manuṣhyo vyasanī yah syād nirlajjo vyabhichāravān ।

Tasya sango na kartavyah satsangam-āshritair-janaihi ॥186॥

સત્સંગીજનોએ જે મનુષ્ય વ્યસની, નિર્લજ્જ તથા વ્યભિચારી હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૧૮૬)

Satsangī-janoe je manuṣhya vyasanī, nirlajja tathā vyabhichārī hoy teno sang na karavo. (186)

Satsangis should not associate with people who have addictions, are shameless or are adulterous. (186)

सत्संगीजन व्यसनी, निर्लज्ज तथा व्यभिचारी मनुष्य की संगत न करें। (१८६)

सत्संगींनी व्यसनी, निर्लज्ज आणि व्यभिचाऱ्यांची संगत करू नये. (186)

ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਬੁਰੀ ਲਤ ਵਾਲੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ। (186)

loop
187

सङ्गश्चारित्र्यहीनायाः करणीयो नहि स्त्रियाः।

स्त्रीभिः स्वधर्मरक्षार्थं पाल्याश्च नियमा दृढम्॥१८७॥

સઙ્ગશ્ચારિત્ર્યહીનાયાઃ કરણીયો નહિ સ્ત્રિયાઃ।

સ્ત્રીભિઃ સ્વધર્મરક્ષાર્થં પાલ્યાશ્ચ નિયમા દૃઢમ્॥૧૮૭॥

Sangash-chāritrya-hīnāyāh karaṇīyo na hi striyāhā ।

Strībhihi sva-dharma-rakṣhārtham pālyāsh-cha niyamā dṛaḍham ॥187॥

સ્ત્રીઓએ પોતાના ધર્મની રક્ષા માટે ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રીનો સંગ ન કરવો અને દૃઢપણે નિયમોનું પાલન કરવું. (૧૮૭)

Strīoe potānā dharmanī rakṣhā māṭe chāritryahīn strīno sang na karavo ane dṛuḍhpaṇe niyamonu pālan karavu. (187)

To protect one’s dharma, female devotees should not associate with immoral women and should firmly abide by the niyams. (187)

स्त्रियाँ अपने धर्म की रक्षा के लिए चरित्रहीन स्त्री का संग न करें तथा दृढतापूर्वक नियमों का पालन करें। (१८७)

स्त्रियांनी स्वधर्म रक्षणासाठी चारित्र्यहीन स्त्रियांची संगत करू नये आणि दृढतेने नियमांचे पालन करावे. (187)

ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। (187)

loop
188

न तादृक्छृणुयाद् वाचं गीतं ग्रन्थं पठेन्न च।

पश्येन्न तादृशं दृश्यं यस्मात् कामविवर्धनम्॥१८८॥

ન તાદૃક્છૃણુયાદ્ વાચં ગીતં ગ્રન્થં પઠેન્ન ચ।

પશ્યેન્ન તાદૃશં દૃશ્યં યસ્માત્ કામવિવર્ધનમ્॥૧૮૮॥

Na tādṛuk-chhṛuṇuyād vācham gītam grantham paṭhenna cha ।

Pashyen-na tādṛusham dṛashyam yasmāt kāma-vivardhanam ॥188॥

જેણે કરીને કામવાસના વૃદ્ધિ પામે તેવી વાતો કે ગીતો ન સાંભળવાં, પુસ્તકો ન વાંચવાં તથા તેવાં દૃશ્યો ન જોવાં. (૧૮૮)

Jeṇe karīne kām-vāsanā vṛuddhi pāme tevī vāto ke gīto na sāmbhaḷavā, pustako na vānchavā tathā tevā dṛushyo na jovā. (188)

One should not listen to talks or songs, read books or view scenes that increase one’s lustful desires. (188)

कामवासना को उत्तेजित करनेवाली बातें अथवा गीत न सुनें, ऐसी पुस्तकें न पढ़ें और न ही ऐसे दृश्यों को देखें। (१८८)

ज्यामुळे कामवासनेची वृद्धी होत असेल अशी गोष्टी-गाणी ऐकू नयेत, पुस्तके वाचू नयेत व तसे दृष्य पाहू नयेत. (188)

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। (188)

loop
189

धनद्रव्यधरादीनां सदाऽऽदानप्रदानयोः।

नियमा लेखसाक्ष्यादेः पालनीया अवश्यतः॥१८९॥

ધનદ્રવ્યધરાદીનાં સદાઽઽદાનપ્રદાનયોઃ।

નિયમા લેખસાક્ષ્યાદેઃ પાલનીયા અવશ્યતઃ॥૧૮૯॥

Dhana-dravya-dharādīnām sadā’dāna-pradānayoho ।

Niyamā lekha-sākṣhyādeh pālanīyā avashyataha ॥189॥

ધન, દ્રવ્ય તથા જમીન આદિના લેણ-દેણમાં હંમેશાં લિખિત કરવું, સાક્ષીએ સહિત કરવું ઇત્યાદિ નિયમો અવશ્યપણે પાળવા. (૧૮૯)

Dhan, dravya tathā jamīn ādinā leṇ-deṇmā hammeshā likhit karavu, sākṣhīe sahit karavu ityādi niyamo avashyapaṇe pāḷavā. (189)

Transactions of wealth, possessions, land and other assets should always be conducted in writing, in the presence of a witness and by definitely following other such niyams. (189)

धन, द्रव्य तथा भूमि आदि के लेन-देन में सदैव लिखित प्रमाण, साक्षी की उपस्थिति इत्यादि नियमों का पालन अवश्य करें। (१८९)

धन, द्रव्य तथा जमीन संबंधी कार्य देवाणघेवाण सदैव साक्षीदारासमक्ष लेखी करावे, इत्यादी नियम अवश्यपणे पाळावेत. (189)

ਧਨ, ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਦਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। (189)

loop
190

प्रसङ्गे व्यवहारस्य सम्बन्धिभिरपि स्वकैः।

लेखादिनियमाः पाल्याः सकलैराश्रितैर्जनैः॥१९०॥

પ્રસઙ્ગે વ્યવહારસ્ય સમ્બન્ધિભિરપિ સ્વકૈઃ।

લેખાદિનિયમાઃ પાલ્યાઃ સકલૈરાશ્રિતૈર્જનૈઃ॥૧૯૦॥

Prasange vyavahārasya sambandhibhir api svakaihi ।

Lekhādi-niyamāh pālyāh sakalair āshritair janaihi ॥190॥

સર્વ આશ્રિત જનોએ પોતાના સંબંધીઓ સાથે પણ વ્યવહાર પ્રસંગે લિખિત કરવું ઇત્યાદિ નિયમો પાળવા. (૧૯૦)

Sarva āshrit janoe potānā sambandhīo sāthe paṇ vyavahār prasange likhit karavu ityādi niyamo pāḷavā. (190)

All devotees should conduct their social dealings with even their relatives in writing and by following other such niyams. (190)

सभी आश्रित जन अपने संबंधियों के साथ होनेवाले व्यावहारिक प्रसंग में भी लिखित प्रमाण इत्यादि सभी नियमों का पालन करें। (१९०)

सर्व आश्रितांनी नातेवाईकांसोबत पण मालमत्तेचे व्यवहार प्रसंगी सदैव साक्षीदारासमक्ष लेखी करावे, इत्यादी नियम पाळावेत. (190)

ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਜਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। (190)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase