॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

281

त्यागाऽऽश्रमेच्छुना दीक्षा ग्राह्या ब्रह्माऽक्षराद् गुरोः।

ब्रह्मचर्यं सदा सर्वैः पाल्यं त्यागिभिरष्टधा॥२८१॥

ત્યાગાઽઽશ્રમેચ્છુના દીક્ષા ગ્રાહ્યા બ્રહ્માઽક્ષરાદ્ ગુરોઃ।

બ્રહ્મચર્યં સદા સર્વૈઃ પાલ્યં ત્યાગિભિરષ્ટધા॥૨૮૧॥

Tyāgā’shramechchhunā dīkṣhā grāhyā Brahmā’kṣharād guroho ।

Brahma-charyam sadā sarvaih pālyam tyāgibhir aṣhṭadhā ॥281॥

ત્યાગાશ્રમ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી. સર્વે ત્યાગીઓએ સદા અષ્ટપ્રકારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. (૨૮૧)

Tyāgāshram grahaṇ karavānī ichchhā hoy temaṇe Akṣharbrahma-swarūp guru pāse dīkṣhā grahaṇ karavī. Sarve tyāgīoe sadā aṣhṭa-prakāre brahmacharya pāḷavu. (281)

Those who wish to join the sadhu āshram should receive initiation from the Aksharbrahman guru. All sadhus should always observe eight-fold brahmacharya. (281)

जिन्हें त्यागाश्रम ग्रहण करने की इच्छा हो, वे अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरु से दीक्षा ग्रहण करें। सभी त्यागाश्रमी अष्टप्रकार से ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करें। (२८१)

त्यागाश्रम ग्रहण करण्याची इच्छा असेल त्यांनी अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरूंकडून दीक्षा ग्रहण करावी. सर्व त्यागींनी सदैव अष्टप्रकारे ब्रह्मचर्य पाळावे. (281)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। (281)

loop
282

धनं तु त्यागिभिस्त्याज्यं रक्ष्यं स्वीयतया न च।

स्पृश्यं नैवाऽपि वित्तं च त्यागिभिस्तु कदाचन॥२८२॥

ધનં તુ ત્યાગિભિસ્ત્યાજ્યં રક્ષ્યં સ્વીયતયા ન ચ।

સ્પૃશ્યં નૈવાઽપિ વિત્તં ચ ત્યાગિભિસ્તુ કદાચન॥૨૮૨॥

Dhanam tu tyāgibhis-tyājyam rakṣhyam svīyatayā na cha ।

Spṛushyam naivā’pi vittam cha tyāgibhis-tu kadāchana ॥282॥

ત્યાગીઓએ ધનનો ત્યાગ કરવો અને પોતાનું કરીને રાખવું નહીં. ધનનો સ્પર્શ પણ ન જ કરવો. (૨૮૨)

Tyāgīoe dhanno tyāg karavo ane potānu karīne rākhavu nahī. Dhanno sparsh paṇ na ja karavo. (282)

Renunciants should renounce money and should not keep it as their own. They should not even touch money. (282)

त्यागाश्रमी, धन का त्याग करें तथा धन को अपना बनाकर न रखें। धन का स्पर्श भी कदापि न करें। (२८२)

त्यागींनी धनाचा त्याग करावा आणि स्वतःचे करून ठेवू नये. धनाला स्पर्श सुद्धा करू नये. (282)

ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ, ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹਣ। (282)

loop
283

त्यागिभिः प्रीतिवृद्ध्यर्थम् अक्षरपुरुषोत्तमे।

निष्कामत्वं सदा धार्यं निर्लोभत्वं सदैव च॥२८३॥

ત્યાગિભિઃ પ્રીતિવૃદ્ધ્યર્થમ્ અક્ષરપુરુષોત્તમે।

નિષ્કામત્વં સદા ધાર્યં નિર્લોભત્વં સદૈવ ચ॥૨૮૩॥

Tyāgibhih prīti-vṛuddhyartham Akṣhara-Puruṣhottame ।

Niṣhkāmatvam sadā dhāryam nirlobhatvam sadaiva cha ॥283॥

ત્યાગીઓએ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સદા નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું તથા ત્યાગીના અન્ય ગુણો ધારણ કરવા. (૨૮૩-૨૮૪)

Tyāgīoe Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne viṣhe prīti vadhāravā sāru sadā niṣhkāmpaṇu, nirlobhpaṇu, nihswādpaṇu, nihsnehpaṇu, nirmānpaṇu tathā tyāgīnā anya guṇo dhāraṇ karavā. (283-284)

To increase their love for Akshar-Purushottam Maharaj, renunciants should always imbibe the virtues of nishkām, nirlobh, nissvād, nissneh, nirmān, and the other ascetic qualities. (283–284)

अक्षरपुरुषोत्तम महाराज में प्रीति बढ़ाने के लिए त्यागाश्रमी निष्काम, निर्लोभ, निःस्वाद, निःस्नेह, निर्मान एवं अन्य त्यागाश्रम संबंधी गुणों को धारण करें। (२८३-२८४)

त्यागींनी अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सदैव निष्कामपणा, निर्लोभपणा, निःस्वादपणा, निःस्नेहपणा, निर्मानपणा तथा त्यागींचे इतर सद्गुण धारण करावेत. (283-284)

ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਰਲੋਭ, ਨਿਰਸਵਾਦ, ਨਿਰਸਨੇਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (283-284)

loop
284

निःस्वादत्वं सदा धार्यं निःस्नेहत्वं तथैव च।

निर्मानत्वं सदा धार्यम् अन्ये च त्यागिनो गुणाः॥२८४॥

નિઃસ્વાદત્વં સદા ધાર્યં નિઃસ્નેહત્વં તથૈવ ચ।

નિર્માનત્વં સદા ધાર્યમ્ અન્યે ચ ત્યાગિનો ગુણાઃ॥૨૮૪॥

Nihsvādatvam sadā dhāryam nihsnehatvam tathaiva cha ।

Nirmānatvam sadā dhāryam anye cha tyāgino guṇāhā ॥284॥

ત્યાગીઓએ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સદા નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું તથા ત્યાગીના અન્ય ગુણો ધારણ કરવા. (૨૮૩-૨૮૪)

Tyāgīoe Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne viṣhe prīti vadhāravā sāru sadā niṣhkāmpaṇu, nirlobhpaṇu, nihswādpaṇu, nihsnehpaṇu, nirmānpaṇu tathā tyāgīnā anya guṇo dhāraṇ karavā. (283-284)

To increase their love for Akshar- Purushottam Maharaj, renunciants should always imbibe the virtues of nishkām, nirlobh, nissvād, nissneh, nirmān, and the other ascetic qualities. (283–284)

अक्षरपुरुषोत्तम महाराज में प्रीति बढ़ाने के लिए त्यागाश्रमी निष्काम, निर्लोभ, निःस्वाद, निःस्नेह, निर्मान एवं अन्य त्यागाश्रम संबंधी गुणों को धारण करें। (२८३-२८४)

त्यागींनी अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सदैव निष्कामपणा, निर्लोभपणा, निःस्वादपणा, निःस्नेहपणा, निर्मानपणा तथा त्यागींचे इतर सद्गुण धारण करावेत. (283-284)

ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਰਲੋਭ, ਨਿਰਸਵਾਦ, ਨਿਰਸਨੇਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (283-284)

loop
285

स्वाऽऽत्मब्रह्मैकतां प्राप्य स्वामिनारायणो हरिः।

सर्वदा भजनीयो हि त्यागिभिर्दिव्यभावतः॥२८५॥

સ્વાઽઽત્મબ્રહ્મૈકતાં પ્રાપ્ય સ્વામિનારાયણો હરિઃ।

સર્વદા ભજનીયો હિ ત્યાગિભિર્દિવ્યભાવતઃ॥૨૮૫॥

Svā’tma-brahmaikatām prāpya Swāminārāyaṇo Harihi ।

Sarvadā bhajanīyo hi tyāgibhir divyabhāvataha ॥285॥

ત્યાગીઓએ પોતાના આત્માની બ્રહ્મ સંગાથે એકતા પ્રાપ્ત કરીને દિવ્યભાવે સદાય સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભજવા. (૨૮૫)

Tyāgīoe potānā ātmānī brahma sangāthe ekatā prāpt karīne divyabhāve sadāy Swāminārāyaṇ Bhagwānne bhajavā. (285)

Renunciants should identify their ātmā with Brahman and always offer devotion to Swaminarayan Bhagwan with divyabhāv. (285)

अपनी आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर त्यागाश्रमी दिव्यभाव से सदा स्वामिनारायण भगवान की भक्ति करें। (२८५)

त्यागींनी स्वतःच्या आत्म्याची अक्षरब्रह्मांसोबत एकता करून दिव्यभावाने सदैव स्वामिनारायण भगवंतांचे भजन करावे. (285)

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਏੇਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਦੈਵੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। (285)

loop
286

त्यागो न केवलं त्यागस्त्यागो भक्तिमयस्त्वयम्।

परित्यागो ह्ययं प्राप्तुम् अक्षरपुरुषोत्तमम्॥२८६॥

ત્યાગો ન કેવલં ત્યાગસ્ત્યાગો ભક્તિમયસ્ત્વયમ્।

પરિત્યાગો હ્યયં પ્રાપ્તુમ્ અક્ષરપુરુષોત્તમમ્॥૨૮૬॥

Tyāgo na kevalam tyāgas-tyāgo bhakti-mayas-tvayam ।

Pari-tyāgo hyayam prāptum Akṣhara-Puruṣhottamam ॥286॥

ત્યાગ એ કેવળ ત્યાગ જ નથી પરંતુ આ ત્યાગ તો ભક્તિમય છે. આ ત્યાગ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને પામવા માટે છે. (૨૮૬)

Tyāg e kevaḷ tyāg ja nathī parantu ā tyāg to bhaktimay chhe. Ā tyāg Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne pāmavā māṭe chhe. (286)

Renunciation is not merely self-denial; it is also endowed with devotion. Such renunciation is for attaining Akshar-Purushottam Maharaj. (286)

यह त्याग केवल त्याग नहीं है, परंतु यह तो भक्तिमय त्याग है। यह त्याग अक्षरपुरुषोत्तम महाराज को प्राप्त करने के लिए है। (२८६)

त्याग हा केवळ त्यागच नाही परंतु हा त्याग तर भक्तिमय आहे. हा त्याग अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांना प्राप्त करण्यासाठी आहे. (286)

ਇਹ ਤਿਆਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀਮਈ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਅਕਸ਼ਰ-ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। (286)

loop
287

आज्ञोपासनसिद्धान्ताः सर्वजीवहितावहाः।

दुःखविनाशका एते परमसुखदायकाः॥२८७॥

આજ્ઞોપાસનસિદ્ધાન્તાઃ સર્વજીવહિતાવહાઃ।

દુઃખવિનાશકા એતે પરમસુખદાયકાઃ॥૨૮૭॥

Āgnopāsana-siddhāntāh sarva-jīva-hitāvahāhā ।

Dukha-vināshakā ete parama-sukha-dāyakāhā ॥287॥

આજ્ઞા-ઉપાસના સંબંધી આ સિદ્ધાંતો સર્વજીવહિતાવહ છે, દુઃખવિનાશક છે અને પરમસુખદાયક છે. (૨૮૭)

Āgnā-upāsanā sambandhī ā siddhānto sarva-jīva-hitāvah chhe, dukh-vināshak chhe ane param-sukh-dāyak chhe. (287)

These principles of āgnā and upāsanā are beneficial to all; they destroy misery and bestow utmost bliss. (287)

आज्ञा-उपासना संबंधी ये सिद्धांत सर्वजीवहितावह, दुःखविनाशक एवं परम सुखदायक हैं। (२८७)

आज्ञा-उपासने विषयी हे सिद्धांत सर्वजीवहितावह आहेत. दुःख विनाशक आहेत आणि परम सुखदायक आहेत. (287)

ਆਗਿਆ-ਉਪਾਸਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹਨ। (287)

loop
288

एतच्छास्त्रानुसारेण यः प्रीत्या श्रद्धया जनः।

आज्ञोपासनयोर्दार्ढ्यं प्रकुर्यात् स्वस्य जीवने॥२८८॥

એતચ્છાસ્ત્રાનુસારેણ યઃ પ્રીત્યા શ્રદ્ધયા જનઃ।

આજ્ઞોપાસનયોર્દાર્ઢ્યં પ્રકુર્યાત્ સ્વસ્ય જીવને॥૨૮૮॥

Etachchhāstrānusāreṇa yah prītyā shraddhayā janaha ।

Āgnopāsanayor dārḍhyam prakuryāt svasya jīvane ॥288॥

આ શાસ્ત્રને અનુસરીને જે જન શ્રદ્ધા અને પ્રીતિથી પોતાના જીવનમાં આજ્ઞા-ઉપાસનાની દૃઢતા કરે, તે ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી તેમની કૃપાનું પાત્ર થાય છે. શાસ્ત્રોમાં કહેલ બ્રાહ્મી સ્થિતિને તે જીવતાં છતાં જ પ્રાપ્ત કરે છે. એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરે છે. ભગવાનના શાશ્વત, દિવ્ય એવા અક્ષરધામને પામે છે, આત્યંતિક મુક્તિ મેળવે છે અને સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૮૮-૨૯૦)

Ā shāstrane anusarīne je jan shraddhā ane prītithī potānā jīvanmā āgnā-upāsanānī dṛuḍhatā kare, te Bhagwānno rājīpo prāpt karī temanī kṛupānu pātra thāy chhe. Shāstromā kahel brāhmī sthitine te jīvatā chhatā ja prāpt kare chhe. Ekāntik dharma siddha kare chhe. Bhagwānnā shāshvat, divya evā Akṣhardhāmne pāme chhe, ātyantik mukti meḷave chhe ane sukh prāpt kare chhe. (288-290)

Those who faithfully and lovingly strengthen āgnā and upāsanā in their life according to this shastra earn the pleasure of Bhagwan and become a recipient of his grace. While living, they attain the brāhmi sthiti described in the shastras. They master ekāntik dharma. They attain the eternal and divine Akshardham of Bhagwan, ultimate moksha and bliss. (288–290)

इस शास्त्र का अनुसरण करके जो जन श्रद्धा एवं प्रीति से अपने जीवन में आज्ञा-उपासना की दृढता करता है, वह भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर उनकी कृपा का पात्र बनता है। शास्त्रों में कही गई ब्राह्मी स्थिति इसी जीवनकाल में प्राप्त कर लेता है, एकांतिक धर्म सिद्ध कर लेता है। अंत में भगवान के शाश्वत, दिव्य अक्षरधाम को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है एवं परम सुख प्राप्त करता है। (२८८-२९०)

या ग्रंथाला अनुसरून जे जन श्रद्धा आणि प्रीतीने स्वतःच्या जीवनात आज्ञा-उपासना दृढ करतील, ते भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करून त्यांच्या कृपेस पात्र होतील. ग्रंथामध्ये सांगितलेल्या ब्राह्मी स्थितीला जिवंतपणीच प्राप्त करून घेतील. एकांतिक धर्म सिद्ध करून भगवंतांचे शाश्वत, दिव्य असे अक्षरधाम प्राप्त करतील, आत्यंतिक मुक्ती मिळवतील आणि सुख प्राप्त करतील. (288-290)

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਗਿਆ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਿਕ ਧਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ, ਦੈਵੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (288-290)

loop
289

हरेः प्रसन्नतां प्राप्य तत्कृपाभाजनो भवेत्।

जीवन्नेव स्थितिं ब्राह्मीं शास्त्रोक्तामाप्नुयात् स च॥२८९॥

હરેઃ પ્રસન્નતાં પ્રાપ્ય તત્કૃપાભાજનો ભવેત્।

જીવન્નેવ સ્થિતિં બ્રાહ્મીં શાસ્ત્રોક્તામાપ્નુયાત્ સ ચ॥૨૮૯॥

Harehe prasannatām prāpya tat-kṛupā-bhājano bhavet ।

Jīvan-neva sthitim brāhmīn shāstroktām āpnuyāt sa cha ॥289॥

આ શાસ્ત્રને અનુસરીને જે જન શ્રદ્ધા અને પ્રીતિથી પોતાના જીવનમાં આજ્ઞા-ઉપાસનાની દૃઢતા કરે, તે ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી તેમની કૃપાનું પાત્ર થાય છે. શાસ્ત્રોમાં કહેલ બ્રાહ્મી સ્થિતિને તે જીવતાં છતાં જ પ્રાપ્ત કરે છે. એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરે છે. ભગવાનના શાશ્વત, દિવ્ય એવા અક્ષરધામને પામે છે, આત્યંતિક મુક્તિ મેળવે છે અને સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૮૮-૨૯૦)

Ā shāstrane anusarīne je jan shraddhā ane prītithī potānā jīvanmā āgnā-upāsanānī dṛuḍhatā kare, te Bhagwānno rājīpo prāpt karī temanī kṛupānu pātra thāy chhe. Shāstromā kahel brāhmī sthitine te jīvatā chhatā ja prāpt kare chhe. Ekāntik dharma siddha kare chhe. Bhagwānnā shāshvat, divya evā Akṣhardhāmne pāme chhe, ātyantik mukti meḷave chhe ane sukh prāpt kare chhe. (288-290)

Those who faithfully and lovingly strengthen āgnā and upāsanā in their life according to this shastra earn the pleasure of Bhagwan and become a recipient of his grace. While living, they attain the brāhmi sthiti described in the shastras. They master ekāntik dharma. They attain the eternal and divine Akshardham of Bhagwan, ultimate moksha and bliss. (288–290)

इस शास्त्र का अनुसरण करके जो जन श्रद्धा एवं प्रीति से अपने जीवन में आज्ञा-उपासना की दृढता करता है, वह भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर उनकी कृपा का पात्र बनता है। शास्त्रों में कही गई ब्राह्मी स्थिति इसी जीवनकाल में प्राप्त कर लेता है, एकांतिक धर्म सिद्ध कर लेता है। अंत में भगवान के शाश्वत, दिव्य अक्षरधाम को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है एवं परम सुख प्राप्त करता है। (२८८-२९०)

या ग्रंथाला अनुसरून जे जन श्रद्धा आणि प्रीतीने स्वतःच्या जीवनात आज्ञा-उपासना दृढ करतील, ते भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करून त्यांच्या कृपेस पात्र होतील. ग्रंथामध्ये सांगितलेल्या ब्राह्मी स्थितीला जिवंतपणीच प्राप्त करून घेतील. एकांतिक धर्म सिद्ध करून भगवंतांचे शाश्वत, दिव्य असे अक्षरधाम प्राप्त करतील, आत्यंतिक मुक्ती मिळवतील आणि सुख प्राप्त करतील. (288-290)

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਗਿਆ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਿਕ ਧਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ, ਦੈਵੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (288-290)

loop
290

धर्मैकान्तिकसंसिद्धिम् आप्नुते दिव्यमक्षरम्।

शाश्वतं भगवद्धाम मुक्तिमात्यन्तिकीं सुखम्॥२९०॥

ધર્મૈકાન્તિકસંસિદ્ધિમ્ આપ્નુતે દિવ્યમક્ષરમ્।

શાશ્વતં ભગવદ્ધામ મુક્તિમાત્યન્તિકીં સુખમ્॥૨૯૦॥

Dharmaikāntika-sansiddhim āpnute divyam Akṣharam ।

Shāshvatam Bhagavad-dhāma muktim-ātyantikīm sukham ॥290॥

આ શાસ્ત્રને અનુસરીને જે જન શ્રદ્ધા અને પ્રીતિથી પોતાના જીવનમાં આજ્ઞા-ઉપાસનાની દૃઢતા કરે, તે ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી તેમની કૃપાનું પાત્ર થાય છે. શાસ્ત્રોમાં કહેલ બ્રાહ્મી સ્થિતિને તે જીવતાં છતાં જ પ્રાપ્ત કરે છે. એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરે છે. ભગવાનના શાશ્વત, દિવ્ય એવા અક્ષરધામને પામે છે, આત્યંતિક મુક્તિ મેળવે છે અને સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૮૮-૨૯૦)

Ā shāstrane anusarīne je jan shraddhā ane prītithī potānā jīvanmā āgnā-upāsanānī dṛuḍhatā kare, te Bhagwānno rājīpo prāpt karī temanī kṛupānu pātra thāy chhe. Shāstromā kahel brāhmī sthitine te jīvatā chhatā ja prāpt kare chhe. Ekāntik dharma siddha kare chhe. Bhagwānnā shāshvat, divya evā Akṣhardhāmne pāme chhe, ātyantik mukti meḷave chhe ane sukh prāpt kare chhe. (288-290)

Those who faithfully and lovingly strengthen āgnā and upāsanā in their life according to this shastra earn the pleasure of Bhagwan and become a recipient of his grace. While living, they attain the brāhmi sthiti described in the shastras. They master ekāntik dharma. They attain the eternal and divine Akshardham of Bhagwan, ultimate moksha and bliss. (288–290)

इस शास्त्र का अनुसरण करके जो जन श्रद्धा एवं प्रीति से अपने जीवन में आज्ञा-उपासना की दृढता करता है, वह भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर उनकी कृपा का पात्र बनता है। शास्त्रों में कही गई ब्राह्मी स्थिति इसी जीवनकाल में प्राप्त कर लेता है, एकांतिक धर्म सिद्ध कर लेता है। अंत में भगवान के शाश्वत, दिव्य अक्षरधाम को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है एवं परम सुख प्राप्त करता है। (२८८-२९०)

या ग्रंथाला अनुसरून जे जन श्रद्धा आणि प्रीतीने स्वतःच्या जीवनात आज्ञा-उपासना दृढ करतील, ते भगवंतांची प्रसन्नता प्राप्त करून त्यांच्या कृपेस पात्र होतील. ग्रंथामध्ये सांगितलेल्या ब्राह्मी स्थितीला जिवंतपणीच प्राप्त करून घेतील. एकांतिक धर्म सिद्ध करून भगवंतांचे शाश्वत, दिव्य असे अक्षरधाम प्राप्त करतील, आत्यंतिक मुक्ती मिळवतील आणि सुख प्राप्त करतील. (288-290)

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਗਿਆ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਿਕ ਧਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ, ਦੈਵੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (288-290)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase