॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

301

भगवत्कृपया सर्वे स्वास्थ्यं निरामयं सुखम्।

प्राप्नुवन्तु परां शान्तिं कल्याणं परमं तथा॥३०१॥

ભગવત્કૃપયા સર્વે સ્વાસ્થ્યં નિરામયં સુખમ્।

પ્રાપ્નુવન્તુ પરાં શાન્તિં કલ્યાણં પરમં તથા॥૩૦૧॥

Bhagavat-kṛupayā sarve svāsthyam nirāmayam sukham ।

Prāpnuvantu parām shāntim kalyāṇam paramam tathā ॥301॥

ભગવાનની કૃપાથી સર્વે નિરામય સ્વાસ્થ્ય, સુખ, પરમ શાંતિ તથા પરમ કલ્યાણ પામો. (૩૦૧)

Bhagwānnī kṛupāthī sarve nirāmay swāsthya, sukh, param shānti tathā param kalyāṇ pāmo. (301)

Through Bhagwan’s grace, may all attain good health, happiness, utmost peace and ultimate moksha. (301)

भगवान की कृपा से सभी निरामय स्वास्थ्य, सुख, परम शांति तथा परम कल्याण प्राप्त करें। (३०१)

भगवंतांच्या कृपेने सर्वांना निरामय स्वास्थ्य, सुख, परम शांती आणि परम कल्याण प्राप्त व्हावे. (301)

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਰੋਗ ਸਿਹਤ, ਸੁਖ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। (301)

loop
302

न कश्चित् कस्यचित् कुर्याद् द्रोहं द्वेषं तथा जनः।

सेवन्तामादरं सर्वे सर्वदैव परस्परम्॥३०२॥

ન કશ્ચિત્ કસ્યચિત્ કુર્યાદ્ દ્રોહં દ્વેષં તથા જનઃ।

સેવન્તામાદરં સર્વે સર્વદૈવ પરસ્પરમ્॥૩૦૨॥

Na kashchit kasyachit kuryād droham dveṣham tathā janaha ।

Sevantām ādaram sarve sarvadaiva parasparam ॥302॥

કોઈ મનુષ્ય કોઈનો દ્રોહ તથા દ્વેષ ન કરે. સર્વે સદાય પરસ્પર આદર સેવે. (૩૦૨)

Koī manuṣhya koīno droh tathā dveṣh na kare. Sarve sadāy paraspar ādar seve. (302)

May no one harm or hate others. May everyone always respect each other. (302)

कोई मनुष्य किसी का द्रोह एवं द्वेष न करें। सभी सदैव परस्पर आदरभाव रखें। (३०२)

कोणत्याही मनुष्याने कोणाचाही द्रोह तथा द्वेष करू नये. सर्वांनी सदैव परस्पर आदरभाव ठेवावा. (302)

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰੋਹ (ਵੈਰ) ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਭਾਵ ਰੱਖਣ। (302)

loop
303

सर्वेषां जायतां प्रीतिर्दृढा निष्ठा च निश्चयः।

विश्वासो वर्धतां नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमे॥३०३॥

સર્વેષાં જાયતાં પ્રીતિર્દૃઢા નિષ્ઠા ચ નિશ્ચયઃ।

વિશ્વાસો વર્ધતાં નિત્યમ્ અક્ષરપુરુષોત્તમે॥૩૦૩॥

Sarveṣhām jāyatām prītir dṛaḍhā niṣhṭhā cha nishchayaha ।

Vishvāso vardhatām nityam Akṣhara-Puruṣhottame ॥303॥

અક્ષરપુરુષોત્તમને વિષે સર્વને દૃઢ પ્રીતિ, નિષ્ઠા, નિશ્ચય થાય અને વિશ્વાસ સદાય વૃદ્ધિ પામે. (૩૦૩)

Akṣhar-Puruṣhottamne viṣhe sarvane dṛuḍh prīti, niṣhṭhā, nishchay thāy ane vishvās sadāy vṛuddhi pāme. (303)

May everyone develop firm love, conviction and unwavering belief in Akshar-Purushottam, and may everyone’s faith forever flourish. (303)

अक्षरपुरुषोत्तम में सभी का दृढ स्नेह, निष्ठा, निश्चय तथा विश्वास सदैव अभिवृद्धि प्राप्त करें। (३०३)

अक्षरपुरुषोत्तमांविषयी सर्वांना दृढ प्रीती, निष्ठा, निश्चय व्हावा आणि त्यांच्यावरील विश्वासात सदैव वृद्धी व्हावी. (303)

ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਸਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। (303)

loop
304

भवन्तु बलिनः सर्वे भक्ताश्च धर्मपालने।

आप्नुयुः सहजानन्द-परात्मनः प्रसन्नताम्॥३०४॥

ભવન્તુ બલિનઃ સર્વે ભક્તાશ્ચ ધર્મપાલને।

આપ્નુયુઃ સહજાનન્દ-પરાત્મનઃ પ્રસન્નતામ્॥૩૦૪॥

Bhavantu balinah sarve bhaktāsh-cha dharma-pālane ।

Āpnuyuh Sahajānanda-Parātmanah prasannatām ॥304॥

સર્વે ભક્તો ધર્મ પાળવામાં બળિયા થાય અને સહજાનંદ પરમાત્માની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરે. (૩૦૪)

Sarve bhakto dharma pāḷavāmā baḷiyā thāy ane Sahajānand Paramātmānī prasannatā prāpt kare. (304)

May all devotees become resolute in following dharma and attain the pleasure of Sahajanand Paramatma. (304)

सभी भक्त धर्मपालन में बलवान बनें और सहजानंद परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करें। (३०४)

सर्व भक्त धर्म पालनास समर्थ व्हावे आणि सहजानंद परमात्म्याची प्रसन्नता प्राप्त करावी. (304)

ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। (304)

loop
305

प्रशान्तैर्जायतां युक्तो मनुष्यैर्धर्मशालिभिः।

संसारः साधनाशीलैरध्यात्ममार्गसंस्थितैः॥३०५॥

પ્રશાન્તૈર્જાયતાં યુક્તો મનુષ્યૈર્ધર્મશાલિભિઃ।

સંસારઃ સાધનાશીલૈરધ્યાત્મમાર્ગસંસ્થિતૈઃ॥૩૦૫॥

Prashāntair jāyatām yukto manuṣhyair dharma-shālibhihi ।

Sansārah sādhanā-shīlair adhyātma-mārga-sansthitaihi ॥305॥

સંસાર પ્રશાંત, ધર્મવાન, સાધનાશીલ તથા અધ્યાત્મમાર્ગે ચાલનારા મનુષ્યોથી યુક્ત થાય. (૩૦૫)

Sansār prashānt, dharmavān, sādhanāshīl tathā adhyātma-mārge chālanārā manuṣhyothī yukta thāy. (305)

May the world be filled with people who are peaceful, righteous and engrossed in spiritual endeavours, and who tread the path of spirituality. (305)

यह संसार प्रशांत, धर्मवान, साधनाशील तथा अध्यात्ममार्ग पर चलनेवाले मनुष्यों से युक्त हो। (३०५)

संसार प्रशांत, धार्मिक, साधनाशील व अध्यात्ममार्गी चालणाऱ्या मनुष्यांनी युक्त व्हावा. (305)

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਮੀ, ਸਾਧਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹੋਵੇ। (305)

loop
306

ऐक्यं मिथः सुहृद्‌भावो मैत्री कारुण्यमेव च।

सहनशीलता स्नेहः सर्वजनेषु वर्धताम्॥३०६॥

ઐક્યં મિથઃ સુહૃદ્‌ભાવો મૈત્રી કારુણ્યમેવ ચ।

સહનશીલતા સ્નેહઃ સર્વજનેષુ વર્ધતામ્॥૩૦૬॥

Aikyam mithah suhṛud-bhāvo maitrī kāruṇyam eva cha ।

Sahana-shīlatā snehah sarva-janeṣhu vardhatām ॥306॥

સર્વ મનુષ્યોમાં પરસ્પર એકતા, સુહૃદ્‌ભાવ, મૈત્રી, કરુણા, સહનશીલતા તથા સ્નેહ વૃદ્ધિ પામે. (૩૦૬)

Sarva manuṣhyomā paraspar ekatā, suhṛudbhāv, maitrī, karuṇā, sahan-shīlatā tathā sneh vṛuddhi pāme. (306)

May mutual unity, suhradbhāv, friendship, compassion, tolerance and love flourish among all people. (306)

सभी मनुष्यों में परस्पर एकता, सुहृद्भाव, मैत्री, करुणा, सहनशीलता तथा स्नेह की अभिवृद्धि हो। (३०६)

सर्व मनुष्यांमध्ये परस्पर ऐक्य, सुहृद्भाव (सौहार्द), मैत्री, करुणा, सहनशीलता आणि स्नेहाची वृद्धी व्हावी. (306)

ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏੇਕਤਾ, ਸੁਹਿਰਦ-ਭਾਵ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਕਰੁਣਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। (306)

loop
307

सत्सङ्गे दिव्यसम्बन्धाद् ब्रह्मणः परब्रह्मणः।

सर्वेषां जायतां दार्ढ्यं निर्दोषदिव्यभावयोः॥३०७॥

સત્સઙ્ગે દિવ્યસમ્બન્ધાદ્ બ્રહ્મણઃ પરબ્રહ્મણઃ।

સર્વેષાં જાયતાં દાર્ઢ્યં નિર્દોષદિવ્યભાવયોઃ॥૩૦૭॥

Satsange divya-sambandhād Brahmaṇah Parabrahmaṇaha ।

Sarveṣhām jāyatām dārḍhyam nirdoṣha-divya-bhāvayoho ॥307॥

બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મના દિવ્ય સંબંધે કરીને સત્સંગને વિષે સર્વને નિર્દોષભાવ તથા દિવ્યભાવની દૃઢતા થાય. (૩૦૭)

Brahma tathā Parabrahmanā divya sambandhe karīne satsangne viṣhe sarvane nirdoṣhbhāv tathā divyabhāvnī dṛuḍhatā thāy. (307)

Through the divine association of Brahman and Parabrahman, may all strengthen nirdoshbhāv and divyabhāv towards the Satsang. (307)

ब्रह्म एवं परब्रह्म के दिव्य संबंध से सत्संग में सभी में निर्दोषभाव एवं दिव्यभाव की दृढता हो। (३०७)

ब्रह्म आणि परब्रह्मांच्या दिव्य संबंधाने सत्संगाविषयी सर्वांना निर्दोषभाव आणि दिव्यभावाची दृढता व्हावी. (307)

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੈਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼-ਭਾਵ ਅਤੇ ਦੈਵੀ-ਭਾਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੋਵੇ। (307)

loop
308

अक्षररूपतां सर्वे संप्राप्य स्वात्मनि जनाः।

प्राप्नुयुः सहजानन्दे भक्तिं हि पुरुषोत्तमे॥३०८॥

અક્ષરરૂપતાં સર્વે સંપ્રાપ્ય સ્વાત્મનિ જનાઃ।

પ્રાપ્નુયુઃ સહજાનન્દે ભક્તિં હિ પુરુષોત્તમે॥૩૦૮॥

Akṣhara-rūpatām sarve samprāpya svātmani janāhā ।

Prāpnuyuh Sahajānande bhaktim hi Puruṣhottame ॥308॥

સર્વ જનો પોતાના આત્માને વિષે અક્ષરરૂપતા પ્રાપ્ત કરી પુરુષોત્તમ સહજાનંદની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે. (૩૦૮)

Sarva jano potānā ātmāne viṣhe akṣharrūptā prāpt karī Puruṣhottam Sahajānandnī bhakti prāpt kare. (308)

May all identify their ātmā as aksharrup and offer devotion to Purushottam Sahajanand. (308)

सभी जन अपनी आत्मा में अक्षररूपता पाकर पुरुषोत्तम सहजानंद की भक्ति प्राप्त करें। (३०८)

सर्वांनी स्वतःच्या आत्म्याविषयी अक्षररुपता प्राप्त करून, पुरुषोत्तम सहजानंदांची भक्ती प्राप्त करावी. (308)

ਸਾਰੇ ਜਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਰਰੂਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। (308)

loop
309

माघस्य शुक्लपञ्चम्याम् आरब्धमस्य लेखनम्।

पवित्रे विक्रमाब्दे हि रसर्षिखद्विसंमिते॥३०९॥

માઘસ્ય શુક્લપઞ્ચમ્યામ્ આરબ્ધમસ્ય લેખનમ્।

પવિત્રે વિક્રમાબ્દે હિ રસર્ષિખદ્વિસંમિતે॥૩૦૯॥

Māghasya shukla-panchamyām ārabdham asya lekhanam ।

Pavitre vikramābde hi rasarṣhi-kha-dvi-sanmite ॥309॥

વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ના માઘ શુક્લ પંચમીએ આ શાસ્ત્ર લખવાનો આરંભ કર્યો અને ચૈત્ર સુદ નવમીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દિવ્ય જન્મમહોત્સવે તે સંપૂર્ણ થયું. (૩૦૯-૩૧૦)

Vikram samvat 2076nā Māgh shukla panchamīe ā shāstra lakhavāno ārambh karyo ane Chaitra sud navamīe Swāminārāyaṇ Bhagwānnā divya janma-mahotsave te sampūrṇ thayu. (309-310)

The writing of this shastra began on Magha (Maha) sud 5 [30 January 2020 CE] of Vikram Samvat 2076 and was completed on Chaitra sud 9 [2 April 2020 CE], on the divine birthday celebration of Swaminarayan Bhagwan. (309–310)

विक्रम संवत् २०७६ के माघ शुक्ल पंचमी को इस शास्त्र के लेखन का आरंभ हुआ एवं चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्रीस्वामिनारायण के दिव्य जन्म-महोत्सव पर यह संपूर्ण हुआ। (३०९-३१०)

विक्रम संवत् २०७६ च्या माघ शुक्ल पंचमीला हा ग्रंथ लिहिण्याचा आरंभ केला आणि चैत्र शुक्ल नवमीला स्वामिनारायण भगवंतांच्या दिव्य जन्मोत्सवाला तो पूर्ण झाला. (309-310)

ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ੨੦੭੬ ਦੇ ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦੈਵੀ ਜਨਮ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। (309-310)

loop
310

चैत्रशुक्लनवम्यां च स्वामिनारायणप्रभोः।

तच्च संपूर्णतां प्राप्तं दिव्यजन्ममहोत्सवे॥३१०॥

ચૈત્રશુક્લનવમ્યાં ચ સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ।

તચ્ચ સંપૂર્ણતાં પ્રાપ્તં દિવ્યજન્મમહોત્સવે॥૩૧૦॥

Chaitra-shukla-navamyām cha Swāminārāyaṇa-Prabhoho ।

Tach-cha sampūrṇatām prāptam divya-janma-mahotsave ॥310॥

વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ના માઘ શુક્લ પંચમીએ આ શાસ્ત્ર લખવાનો આરંભ કર્યો અને ચૈત્ર સુદ નવમીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દિવ્ય જન્મમહોત્સવે તે સંપૂર્ણ થયું. (૩૦૯-૩૧૦)

Vikram samvat 2076nā Māgh shukla panchamīe ā shāstra lakhavāno ārambh karyo ane Chaitra sud navamīe Swāminārāyaṇ Bhagwānnā divya janma-mahotsave te sampūrṇ thayu. (309-310)

The writing of this shastra began on Magha (Maha) sud 5 [30 January 2020 CE] of Vikram Samvat 2076 and was completed on Chaitra sud 9 [2 April 2020 CE], on the divine birthday celebration of Swaminarayan Bhagwan. (309–310)

विक्रम संवत् २०७६ के माघ शुक्ल पंचमी को इस शास्त्र के लेखन का आरंभ हुआ एवं चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्रीस्वामिनारायण के दिव्य जन्म-महोत्सव पर यह संपूर्ण हुआ। (३०९-३१०)

विक्रम संवत् 2076 च्या माघ शुक्ल पंचमीला हा ग्रंथ लिहिण्याचा आरंभ केला आणि चैत्र शुक्ल नवमीला स्वामिनारायण भगवंतांच्या दिव्य जन्मोत्सवाला तो पूर्ण झाला. (309-310)

ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ੨੦੭੬ ਦੇ ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦੈਵੀ ਜਨਮ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। (309-310)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase