॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

311

उपास्यसहजानन्द-हरये परब्रह्मणे।

मूलाऽक्षरगुणातीतानन्दाय स्वामिने तथा॥३११॥

ઉપાસ્યસહજાનન્દ-હરયે પરબ્રહ્મણે।

મૂલાઽક્ષરગુણાતીતાનન્દાય સ્વામિને તથા॥૩૧૧॥

Upāsya-Sahajānanda-Haraye Parabrahmaṇe ।

Mūlā’kṣhara-Guṇātītānandāya Swāmine tathā ॥311॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਕਸ਼ਰ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ-ਮੂਰਤੀ ਭਗਤਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਯਗਯਪੁਰਸ਼ਦਾਸਜੀ (ਸ਼ਾਸਤਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ), ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੁਖਸੁਆਮੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਰੂਪ ਭੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (311-314)

loop
312

भगतजीमहाराज-साक्षाद्विज्ञानमूर्तये।

यज्ञपुरुषदासाय सत्यसिद्धान्तरक्षिणे॥३१२॥

ભગતજીમહારાજ-સાક્ષાદ્વિજ્ઞાનમૂર્તયે।

યજ્ઞપુરુષદાસાય સત્યસિદ્ધાન્તરક્ષિણે॥૩૧૨॥

Bhagatajī-Mahārāja-sākṣhād-vignāna-mūrtaye ।

Yagnapuruṣhadāsāya satya-siddhānta-rakṣhiṇe ॥312॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਕਸ਼ਰ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ-ਮੂਰਤੀ ਭਗਤਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਯਗਯਪੁਰਸ਼ਦਾਸਜੀ (ਸ਼ਾਸਤਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ), ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੁਖਸੁਆਮੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਰੂਪ ਭੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (311-314)

loop
313

वात्सल्याऽऽर्द्राऽऽत्मने नित्यम् आनन्दब्रह्मयोगिने।

विश्ववन्द्यविनम्राय गुरवे प्रमुखाय च॥३१३॥

વાત્સલ્યાઽઽર્દ્રાઽઽત્મને નિત્યમ્ આનન્દબ્રહ્મયોગિને।

વિશ્વવન્દ્યવિનમ્રાય ગુરવે પ્રમુખાય ચ॥૩૧૩॥

Vātsalyā’rdrā’tmane nityam ānanda-brahma-yogine ।

Vishva-vandya-vinamrāya gurave Pramukhāya cha ॥313॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਕਸ਼ਰ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ-ਮੂਰਤੀ ਭਗਤਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਯਗਯਪੁਰਸ਼ਦਾਸਜੀ (ਸ਼ਾਸਤਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ), ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੁਖਸੁਆਮੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਰੂਪ ਭੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (311-314)

loop
314

अञ्जलिः शास्त्ररूपोऽयं सानन्दं भक्तिभावतः।

अर्प्यते प्रमुखस्वामि-जन्मशताब्दिपर्वणि॥३१४॥

અઞ્જલિઃ શાસ્ત્રરૂપોઽયં સાનન્દં ભક્તિભાવતઃ।

અર્પ્યતે પ્રમુખસ્વામિ-જન્મશતાબ્દિપર્વણિ॥૩૧૪॥

Anjalih shāstra-rūpo’yam sānandam bhakti-bhāvataha ।

Arpyate Pramukha-Swāmi-janma-shatābdi-parvaṇi ॥314॥

ઉપાસ્ય પરબ્રહ્મ સહજાનંદ શ્રીહરિ તથા મૂળ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, સાક્ષાદ્ જ્ઞાનમૂર્તિ સમા ભગતજી મહારાજ, સત્ય સિદ્ધાંતના રક્ષક એવા યજ્ઞપુરુષદાસજી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ), સદાય વાત્સલ્યભીના અને આનંદમય બ્રહ્મ એવા યોગીજી મહારાજ તથા વિશ્વવંદ્ય અને વિનમ્ર એવા ગુરુ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને આ શાસ્ત્રરૂપી અંજલિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે સાનંદ ભક્તિભાવે અર્પણ કરવામાં આવે છે. (૩૧૧-૩૧૪)

Upāsya Parabrahma Sahajānand Shrīhari tathā Mūḷ Akṣhar Guṇātītānand Swāmī, sākṣhād gnān-mūrti samā Bhagatjī Mahārāj, satya siddhāntnā rakṣhak evā Yagnapuruṣhdāsjī (Shāstrījī Mahārāj), sadāy vātsalya-bhīnā ane ānandmay brahma evā Yogījī Mahārāj tathā vishva-vandya ane vinamra evā guru Pramukh Swāmī Mahārājne ā shāstrarūpī anjali Pramukh Swāmī Mahārājnā janma shatābdī parve sānand bhakti-bhāve arpaṇ karavāmā āve chhe. (311-314)

On the occasion of Pramukh Swami Maharaj’s birth centenary celebrations, this shastra is being offered with joy and devotion as a tribute to: (1) Parabrahman Sahajanand Shri Hari – the focus of upāsanā, (2) Mul Akshar Gunatitanand Swami, (3) Bhagatji Maharaj – the embodiment of wisdom, (4) Yagnapurushdasji (Shastriji Maharaj) – the protector of the true siddhānt, (5) the forever affectionate and blissful embodiment of Aksharbrahman, Yogiji Maharaj and (6) Guru Pramukh Swami Maharaj, who is humble and revered throughout the world. (311–314)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तथा मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात् ज्ञानमूर्ति भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांत के रक्षक यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदा वात्सल्य से प्लावित एवं आनंदमय ब्रह्म योगीजी महाराज तथा विश्ववंदनीय एवं विनम्र गुरु प्रमुखस्वामीजी महाराज को यह शास्त्ररूप अंजलि उन्ही के जन्म शताब्दी के पर्व पर सानंद भक्तिभावपूर्वक अर्पण की जाती है। (३११-३१४)

उपास्य परब्रह्म सहजानंद श्रीहरि तसेच मूळ अक्षर गुणातीतानंद स्वामी, साक्षात ज्ञानमूर्ती समान भगतजी महाराज, सत्य सिद्धांताचे रक्षक असे यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज), सदैव वात्सल्याने भिजलेले आणि आनंदमय ब्रह्म असे योगीजी महाराज, तसेच विश्ववंद्य आणि विनम्र असे गुरू प्रमुख स्वामी महाराजांना ही ग्रंथरुपी अंजली त्यांच्या जन्मशताब्दी प्रसंगी आनंदाने व भक्तीभावाने अर्पण करण्यात आली आहे. (311-314)

ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਕਸ਼ਰ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ-ਮੂਰਤੀ ਭਗਤਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਯਗਯਪੁਰਸ਼ਦਾਸਜੀ (ਸ਼ਾਸਤਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ), ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਦਰ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੁਖਸੁਆਮੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਰੂਪ ਭੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (311-314)

loop
315

तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम्।

स्वामिनारायणः साक्षाद् अक्षरपुरुषोत्तमः॥३१५॥

તનોતુ સકલે વિશ્વે પરમાનન્દમઙ્ગલમ્।

સ્વામિનારાયણઃ સાક્ષાદ્ અક્ષરપુરુષોત્તમઃ॥૩૧૫॥

Tanotu sakale vishve paramānanda-mangalam ।

Swāminārāyaṇah sākṣhād Akṣhara-Puruṣhottamaha ॥315॥

સ્વામિનારાયણ ભગવાન એટલે કે સાક્ષાત્ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજ સકળ વિશ્વમાં પરમ આનંદ-મંગળને વિસ્તારે. (૩૧૫)

Swāminārāyaṇ Bhagwān eṭale ke sākṣhāt Akṣhar-Puruṣhottam Mahārāj sakaḷ vishvamā param ānand-mangaḷne vistāre. (315)

May Swaminarayan Bhagwan, that is, Akshar-Purushottam Maharaj himself,18 spread supreme bliss and auspiciousness throughout the entire world. (315)

18. Here, Swaminarayan Bhagwan and Akshar-Purushottam Maharaj are synonyms and refer to the one supreme entity – Parabrahman, Paramatma.

भगवान श्रीस्वामिनारायण अर्थात् साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तम महाराज सकल विश्व में परम आनंद-मंगल का विस्तार करें। (३१५)

भगवान स्वामिनारायण म्हणजेच साक्षात अक्षरपुरुषोत्तम महाराज यांनी संपूर्ण विश्वामध्ये परम आनंद-मंगल विस्तार करावा. (315)

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਅਕਸ਼ਰ-ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ-ਮੰਗਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ। (315)

loop

इति परब्रह्मस्वामिनारायण-प्रबोधिताऽऽज्ञोपासन-सिद्धान्तनिरूपकं

प्रकटब्रह्मस्वरूपश्रीमहन्तस्वामिमहाराजैः स्वहस्ताऽक्षरैर्गुर्जरभाषया

लिखितं महामहोपाध्यायेन साधुभद्रेशदासेन च संस्कृतश्लोकेषु

निबद्धं सत्सङ्गदीक्षेति शास्त्रं सम्पूर्णम् ।

SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase