॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

91

पुरुषोत्तममूर्त्या तद्-मध्यखण्डे यथाविधि।

सहितं स्थाप्यते मूर्तिरक्षरस्याऽपि ब्रह्मणः॥९१॥

પુરુષોત્તમમૂર્ત્યા તદ્-મધ્યખણ્ડે યથાવિધિ।

સહિતં સ્થાપ્યતે મૂર્તિરક્ષરસ્યાઽપિ બ્રહ્મણઃ॥૯૧॥

Puruṣhottama-mūrtyā tad-madhya-khaṇḍe yathā-vidhi ।

Sahitam sthāpyate mūrtir-Akṣharasyā’pi Brahmaṇaha ॥91॥

તે આજ્ઞાને અનુસરીને સર્વનું કલ્યાણ થાય તે હેતુથી દિવ્ય મંદિરોનું નિર્માણ ભક્તિભાવથી કરવામાં આવે છે અને તેના મધ્યખંડમાં પુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિની સાથે અક્ષરબ્રહ્મની મૂર્તિ પણ વિધિવત્ સ્થાપવામાં આવે છે. (૯૦-૯૧)

Te āgnāne anusarīne sarvanu kalyāṇ thāy te hetuthī divya mandironu nirmāṇ bhakti-bhāvthī karavāmā āve chhe ane tenā madhya-khanḍmā Puruṣhottam Bhagwānnī mūrtinī sāthe Akṣharbrahmanī mūrti paṇ vidhivat sthāpavāmā āve chhe. (90-91)

To fulfill this ordinance and to grant moksha all, divine mandirs are devoutly constructed and the murti of Aksharbrahman is also ceremoniously consecrated with Purushottam Bhagwan in the central shrines [of these mandirs]. (90–91)

(परब्रह्म के साथ अक्षरब्रह्म की समान सेवा करने की) उस आज्ञा के अनुसार सभी का कल्याण करने हेतु दिव्य मंदिरों का निर्माण भक्तिपूर्वक किया जाता है, और उनके मध्यखंड में पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति के साथ अक्षरब्रह्म की मूर्ति भी विधिवत् स्थापित की जाती है। (९०-९१)

त्या आज्ञेनुसार सर्वांचे कल्याण व्हावे त्या हेतूने दिव्य मंदिरांचे निर्माण भक्तिभावाने करण्यात येते आणि त्यांच्या मध्य गाभाऱ्यात पुरुषोत्तम भगवंतांच्या मूर्तीसोबतच अक्षरब्रह्मांची मूर्ती देखील विधिवत स्थापित करण्यात येते. (90-91)

ਉਸ ਆਗਿਆ (ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਵਿਧੀ-ਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (90-91)

loop
92

एवमेव गृहाद्येषु कृतेषु मन्दिरेष्वपि।

मध्ये प्रस्थाप्यते नित्यं साऽक्षरः पुरुषोत्तमः॥९२॥

એવમેવ ગૃહાદ્યેષુ કૃતેષુ મન્દિરેષ્વપિ।

મધ્યે પ્રસ્થાપ્યતે નિત્યં સાઽક્ષરઃ પુરુષોત્તમઃ॥૯૨॥

Evam eva gṛuhādyeṣhu kṛuteṣhu mandireṣhvapi ।

Madhye prasthāpyate nityam sā’kṣharah Puruṣhottamaha ॥92॥

એ જ રીતે ઘર આદિ સ્થળોને વિષે કરેલ મંદિરોમાં પણ મધ્યમાં હંમેશાં અક્ષરબ્રહ્મ સહિત પુરુષોત્તમ ભગવાનને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. (૯૨)

E ja rīte ghar ādi sthaḷone viṣhe karel mandiromā paṇ madhyamā hammeshā Akṣharbrahma sahit Puruṣhottam Bhagwānne prasthāpit karavāmā āve chhe. (92)

Similarly, Aksharbrahman and Purushottam Bhagwan are also always consecrated in the central shrines of mandirs in homes and other places. (92)

उसी प्रकार घर आदि स्थानों में निर्मित मंदिरों में भी मध्य में सदा अक्षरब्रह्म सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया जाता है। (९२)

अशाच रीतीने घरी किंवा अन्य स्थळी असलेल्या मंदिरांमध्ये देखील मधोमध नेहमी अक्षरब्रह्मांसहित पुरुषोत्तम भगवंत प्रस्थापित केले जातात. (92)

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਤ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (92)

loop
93

प्रातः सायं यथाकालं सर्वसत्सङ्गिभिर्जनैः।

निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शाय प्रत्यहम्॥९३॥

પ્રાતઃ સાયં યથાકાલં સર્વસત્સઙ્ગિભિર્જનૈઃ।

નિકટં મન્દિરં ગમ્યં ભક્ત્યા દર્શાય પ્રત્યહમ્॥૯૩॥

Prātah sāyam yathā-kālam sarva-satsangibhir janaihi ।

Nikaṭam mandiram gamyam bhaktyā darshāya pratyaham ॥93॥

સર્વે સત્સંગીઓએ સવારે, સાંજે અથવા પોતાના અનુકૂળ સમયે પ્રતિદિન ભક્તિએ કરીને સમીપે આવેલ મંદિરે દર્શને જવું. (૯૩)

Sarve satsangīoe savāre, sānje athavā potānā anukūḷ samaye pratidin bhaktie karīne samīpe āvel mandire darshane javu. (93)

Daily, in the morning, evening or at another convenient time, all satsangis should devoutly go to a nearby mandir for darshan. (93)

सभी सत्संगी प्रातःकाल, संध्या समय अथवा अपने अनुकूल समय पर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक समीपवर्ती मंदिर में दर्शन करने जाएँ। (९३)

सर्व सत्संगींनी सकाळी, संध्याकाळी अथवा स्वतःच्या सोयीने प्रतिदिन भक्तिभावाने, जवळपास असलेल्या मंदिरात दर्शनाला जावे. (93)

ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇੜਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ। (93)

loop
94

यथा स्वधर्मरक्षा स्यात् तथैव वस्त्रधारणम्।

सत्सङ्गिनरनारीभिः करणीयं हि सर्वदा॥९४॥

યથા સ્વધર્મરક્ષા સ્યાત્ તથૈવ વસ્ત્રધારણમ્।

સત્સઙ્ગિનરનારીભિઃ કરણીયં હિ સર્વદા॥૯૪॥

Yathā sva-dharma-rakṣhā syāt tathaiva vastra-dhāraṇam ।

Satsangi-nara-nārībhih karaṇīyam hi sarvadā ॥94॥

સર્વે સત્સંગી નર-નારીઓએ સદાય જે રીતે પોતાના ધર્મની રક્ષા થાય તે જ રીતે વસ્ત્રો ધારવાં. (૯૪)

Sarve satsangī nar-nārīoe sadāy je rīte potānā dharmanī rakṣhā thāya te ja rīte vastro dhāravā. (94)

All satsangi men and women should always dress in a manner that safeguards their dharma. (94)

सभी सत्संगी नर-नारी सदैव जिस प्रकार अपने धर्म की रक्षा हो, उसी प्रकार वस्त्र धारण करें। (९४)

सर्व सत्संगी नर-नारींनी सदैव ज्या रीतीने स्वधर्माचे रक्षण होईल, अशीच वस्त्रे परिधान करावीत. (94)

ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (94)

loop
95

सत्सङ्गदृढतार्थं हि सभार्थमन्तिके स्थितम्।

गन्तव्यं प्रतिसप्ताहं मन्दिरं वाऽपि मण्डलम्॥९५॥

સત્સઙ્ગદૃઢતાર્થં હિ સભાર્થમન્તિકે સ્થિતમ્।

ગન્તવ્યં પ્રતિસપ્તાહં મન્દિરં વાઽપિ મણ્ડલમ્॥૯૫॥

Satsanga-dṛuḍhatārtham hi sabhārtham antike sthitam ।

Gantavyam prati-saptāham mandiram vā’pi maṇḍalam ॥95॥

સત્સંગની દૃઢતા માટે દર અઠવાડિયે સમીપ આવેલ મંદિરમાં કે મંડળમાં સભા ભરવા જવું. (૯૫)

Satsangnī dṛuḍhatā māṭe dar aṭhavāḍiye samīp āvel mandirmā ke manḍaḷmā sabhā bharavā javu. (95)

To strengthen one’s satsang, one should attend the weekly assemblies held at a nearby mandir or center. (95)

सत्संग की दृढता के लिए हर सप्ताह समीपवर्ती मंदिर या मंडल में सत्संग-सभा के लिए जाएँ। (९५)

सत्संगाच्या दृढतेसाठी जवळपास असलेल्या मंदिरात किंवा मंडळात साप्ताहिक सभेसाठी अवश्य जावे. (95)

ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ-ਸਭਾ ਲਈ ਜਾਣ। (95)

loop
96

स्वामिनारायणः साक्षादक्षराधिपतिर्हरिः।

परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः॥९६॥

સ્વામિનારાયણઃ સાક્ષાદક્ષરાધિપતિર્હરિઃ।

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ॥૯૬॥

Swāminārāyaṇah sākṣhād-Akṣharādhipatir-Harihi ।

Paramātmā Parabrahma Bhagavān Puruṣhottamaha ॥96॥

અક્ષરાધિપતિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાક્ષાત્ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ હરિ છે. (૯૬)

Akṣharādhipati Swāminārāyaṇ Bhagwān sākṣhāt Paramātmā Parabrahma Puruṣhottam Hari chhe. (96)

Swaminarayan Bhagwan, the sovereign of Akshar, is the manifest form of Paramatma Parabrahman Purushottam Hari. (96)

अक्षराधिपति भगवान श्रीस्वामिनारायण साक्षात् परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीहरि हैं। (९६)

अक्षराधिपती स्वामिनारायण भगवान साक्षात परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम हरि आहेत. (96)

ਅਕਸ਼ਰ-ਅਧਿਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਸਾਕਸ਼ਾਤ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਹਨ। (96)

loop
97

स एकः परमोपास्य इष्टदेवो हि नः सदा।

तस्यैव सर्वदा भक्तिः कर्तव्याऽनन्यभावतः॥९७॥

સ એકઃ પરમોપાસ્ય ઇષ્ટદેવો હિ નઃ સદા।

તસ્યૈવ સર્વદા ભક્તિઃ કર્તવ્યાઽનન્યભાવતઃ॥૯૭॥

Sa ekah paramopāsya iṣhṭa-devo hi nah sadā ।

Tasyaiva sarvadā bhaktih kartavyā’nanya-bhāvataha ॥97॥

એ એક જ આપણા સદા પરમ ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ છે. તેમની જ અનન્ય ભાવે સદા ભક્તિ કરવી. (૯૭)

E ek ja āpaṇā sadā param upāsya iṣhṭadev chhe. Temanī ja ananya bhāve sadā bhakti karavī. (97)

He alone is forever our ishtadev worthy of supreme upāsanā. One should always offer singular devotion to him only. (97)

एकमात्र वे ही सदैव हमारे परम उपास्य इष्टदेव हैं। उनकी ही अनन्य भाव से सदा भक्ति करें। (९७)

ते एकच आपले सदैव परम उपास्य इष्टदैवत आहे. सदैव त्यांचीच अनन्य भावे भक्ती करावी. (97)

ਇਕ-ਮਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਨਿਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। (97)

loop
98

साक्षाद् ब्रह्माऽक्षरं स्वामी गुणातीतः सनातनम्।

तस्य परम्पराऽद्याऽपि ब्रह्माऽक्षरस्य राजते॥९८॥

સાક્ષાદ્ બ્રહ્માઽક્ષરં સ્વામી ગુણાતીતઃ સનાતનમ્।

તસ્ય પરમ્પરાઽદ્યાઽપિ બ્રહ્માઽક્ષરસ્ય રાજતે॥૯૮॥

Sākṣhād Brahmā’kṣharam Swāmī Guṇātītah sanātanam ।

Tasya paramparā’dyā’pi Brahmā’kṣharasya rājate ॥98॥

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાક્ષાત્ સનાતન અક્ષરબ્રહ્મ છે. એ અક્ષરબ્રહ્મની પરંપરા આજે પણ વિરાજમાન છે. (૯૮)

Guṇātītānand Swāmī sākṣhāt sanātan Akṣharbrahma chhe. E Akṣharbrahmanī paramparā āje paṇ virājamān chhe. (98)

Gunatitanand Swami is the manifest form of the eternal Aksharbrahman. This Aksharbrahman paramparā is manifest even today. (98)

गुणातीतानंद स्वामी साक्षात् सनातन अक्षरब्रह्म हैं। उस अक्षरब्रह्म की परंपरा आज भी विद्यमान है। (९८)

गुणातीतानंद स्वामी साक्षात सनातन अक्षरब्रह्म आहेत. अक्षरब्रह्मांची ही परंपरा आजही विराजमान आहे. (98)

ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਨਾਤਨ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਹਨ। ਉਸ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (98)

loop
99

गुणातीतसमारब्ध-परम्पराप्रतिष्ठितः।

प्रकटाऽक्षरब्रह्मैकः संप्रदायेऽस्ति नो गुरुः॥९९॥

ગુણાતીતસમારબ્ધ-પરમ્પરાપ્રતિષ્ઠિતઃ।

પ્રકટાઽક્ષરબ્રહ્મૈકઃ સંપ્રદાયેઽસ્તિ નો ગુરુઃ॥૯૯॥

Guṇātīta-samārabdha-paramparā-pratiṣhṭhitaha ।

Prakaṭā’kṣhara-brahmaikah sampradāye’sti no guruhu ॥99॥

સંપ્રદાયમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથી આરંભાયેલ ગુરુપરંપરામાં આવેલ પ્રગટ અક્ષરબ્રહ્મ એ એક જ આપણા ગુરુ છે. (૯૯)

Sampradāymā Guṇātītānand Swāmīthī ārambhāyel guru-paramparāmā āvel pragaṭ Akṣharbrahma e ek ja āpaṇā guru chhe. (99)

In the Sampraday’s tradition of gurus that began with Gunatitanand Swami, only the present form of Aksharbrahman is our guru. (99)

संप्रदाय में गुणातीतानंद स्वामी से प्रारंभ हुई गुरुपरंपरा में स्थित प्रकट अक्षरब्रह्म ही एकमात्र हमारे गुरु हैं। (९९)

संप्रदायात गुणातीतानंद स्वामींपासून आरंभ झालेल्या गुरुपरंपरेतील प्रकट अक्षरब्रह्म हे एकच आपले गुरू आहेत. (99)

ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। (99)

loop
100

एक एवेष्टदेवो नः एक एव गुरुस्तथा।

एकश्चैवाऽपि सिद्धान्त एवं नः एकता सदा॥१००॥

એક એવેષ્ટદેવો નઃ એક એવ ગુરુસ્તથા।

એકશ્ચૈવાઽપિ સિદ્ધાન્ત એવં નઃ એકતા સદા॥૧૦૦॥

Eka eveṣhṭa-devo nah eka eva gurus-tathā ।

Ekash-chaivā’pi siddhānta evam nah ekatā sadā ॥100॥

આપણા ઇષ્ટદેવ એક જ છે, ગુરુ એક જ છે અને સિદ્ધાંત પણ એક જ છે એમ આપણી સદા એકતા છે. (૧૦૦)

Āpaṇā iṣhṭadev ek ja chhe, guru ek ja chhe ane siddhānt paṇ ek ja chhe em āpaṇī sadā ekatā chhe. (100)

Our ishtadev is the same, our guru is the same and our siddhānt is also the same – thus, we are always united. (100)

हमारे इष्टदेव एक ही हैं, गुरु एक ही हैं और सिद्धांत भी एक ही है। इस प्रकार हमारी सदैव एकता है। (१००)

आपले इष्टदैवत एकच आहेत, गुरु एकच आहेत आणि सिद्धांतही एकच आहे. अशी आपली सदैव एकता आहे. (100)

ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਇਕ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਇਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ। (100)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase