॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

106

सर्वकर्ता च साकारः सर्वोपरि सदा हरिः।

मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा॥१०६॥

સર્વકર્તા ચ સાકારઃ સર્વોપરિ સદા હરિઃ।

મુમુક્ષૂણાં વિમોક્ષાય પ્રકટો વર્તતે સદા॥૧૦૬॥

Sarva-kartā cha sākārah sarvopari sadā Harihi ।

Mumukṣhūṇām vimokṣhāya prakaṭo vartate sadā ॥106॥

ભગવાન સદાય સર્વકર્તા, સાકાર, સર્વોપરી છે અને મુમુક્ષુઓની મુક્તિ માટે હંમેશાં પ્રગટ રહે છે. (૧૦૬)

Bhagwān sadāy sarva-kartā, sākār, sarvoparī chhe ane mumukṣhuonī mukti māṭe hammeshā pragaṭ rahe chhe. (106)

Bhagwan is eternally the all-doer, with form and supreme; he always remains manifest for the moksha of mumukshus. (106)

भगवान सदैव सर्वकर्ता, साकार, सर्वोपरि हैं और मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए सदा प्रकट रहते हैं। (१०६)

भगवान सदा सर्वकर्ता, साकार, सर्वोपरी आहेत आणि मुमुक्षूंच्या मुक्तीसाठी सदैव प्रकट राहतात. (106)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਰਵ-ਕਰਤਾ, ਸਾਕਾਰ, ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਮੁਕਸ਼ੁਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (106)

loop
107

ब्रह्माऽक्षरगुरुद्वारा भगवान् प्रकटः सदा।

सहितः सकलैश्वर्यैः परमाऽऽनन्दमर्पयन्॥१०७॥

બ્રહ્માઽક્ષરગુરુદ્વારા ભગવાન્ પ્રકટઃ સદા।

સહિતઃ સકલૈશ્વર્યૈઃ પરમાઽઽનન્દમર્પયન્॥૧૦૭॥

Brahmā’kṣhara-guru-dvārā Bhagavān prakaṭah sadā ।

Sahitah sakalaishvaryaih paramā’nandam arpayan ॥107॥

અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુ દ્વારા ભગવાન પોતાનાં સકળ ઐશ્વર્યો સહિત, પરમાનંદ અર્પતાં થકાં સદાય પ્રગટ રહે છે. (૧૦૭)

Akṣharbrahma-swarūp guru dvārā Bhagwān potānā sakaḷ aishvaryo sahit, paramānand arpatā thakā sadāy pragaṭ rahe chhe. (107)

Through the Aksharbrahman guru, Bhagwan always remains present with all of his divinity and bestows utmost bliss. (107)

अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरु के द्वारा भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, परमानंद प्रदान करते हुए सदा प्रकट रहते हैं । (१०७)

अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरूंद्वारे भगवान स्वतःच्या समग्र ऐश्वर्यांसह, परमानंद अर्पण करीत सदैव प्रकट राहतात. (107)

ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (107)

loop
108

प्रीतिः कार्याऽऽत्मबुद्धिश्च ब्रह्माऽक्षरे गुरौ दृढा।

प्रत्यक्षभगवद्भावात् सेव्यो ध्येयः स भक्तितः॥१०८॥

પ્રીતિઃ કાર્યાઽઽત્મબુદ્ધિશ્ચ બ્રહ્માઽક્ષરે ગુરૌ દૃઢા।

પ્રત્યક્ષભગવદ્ભાવાત્ સેવ્યો ધ્યેયઃ સ ભક્તિતઃ॥૧૦૮॥

Prītih kāryā’tma-buddhish-cha Brahmā’kṣhare gurau dṛuḍhā ।

Pratyakṣha-Bhagavad-bhāvāt sevyo dhyeyah sa bhaktitaha ॥108॥

અક્ષરબ્રહ્મ ગુરુને વિષે દૃઢ પ્રીતિ અને આત્મબુદ્ધિ કરવી. તેમને વિષે પ્રત્યક્ષ ભગવાનનો ભાવ લાવીને ભક્તિએ કરીને તેમની સેવા તથા ધ્યાન કરવાં. (૧૦૮)

Akṣharbrahma gurune viṣhe dṛuḍh prīti ane ātmabuddhi karavī. Temane viṣhe pratyakṣh Bhagwānno bhāv lāvīne bhaktie karīne temanī sevā tathā dhyān karavā. (108)

One should foster intense love and ātmabuddhi for the Aksharbrahman guru. Believing the guru as the manifest form of Bhagwan, one should serve him and meditate on him with devotion. (108)

अक्षरब्रह्म गुरु में दृढ प्रीति एवं आत्मबुद्धि करें, प्रत्यक्ष भगवान के भाव से भक्तिपूर्वक उनकी सेवा तथा ध्यान करें। (१०८)

अक्षरब्रह्म गुरूंविषयी दृढ प्रीती आणि आत्मबुद्धी करावी. त्यांच्यात प्रत्यक्ष भगवद्भाव आणून भक्तिभावाने त्यांची सेवा तथा ध्यान करावे. (108)

ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਬੁੱਧੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। (108)

loop
109

स्वामिनारायणो मन्त्रो दिव्यश्चाऽलौकिकः शुभः।

जप्योऽयं सकलैर्भक्तैर्दत्तोऽयं हरिणा स्वयम्॥१०९॥

સ્વામિનારાયણો મન્ત્રો દિવ્યશ્ચાઽલૌકિકઃ શુભઃ।

જપ્યોઽયં સકલૈર્ભક્તૈર્દત્તોઽયં હરિણા સ્વયમ્॥૧૦૯॥

Swāminārāyaṇo mantro divyash-chā’laukikah shubhaha ।

Japyo’yam sakalair bhaktair datto’yam Hariṇā swayam ॥109॥

સ્વામિનારાયણ મંત્ર દિવ્ય, અલૌકિક અને શુભ મંત્ર છે. સ્વયં શ્રીહરિએ આ મંત્ર આપ્યો છે. સર્વ ભક્તોએ તેનો જપ કરવો. આ મંત્રમાં ‘સ્વામિ’ શબ્દથી અક્ષરબ્રહ્મને સમજવા અને ‘નારાયણ’ શબ્દથી તે અક્ષરબ્રહ્મથી પર એવા પુરુષોત્તમને સમજવા. (૧૦૯-૧૧૦)

Swāminārāyaṇ mantra divya, alaukik ane shubh mantra chhe. Swayam Shrīharie ā mantra āpyo chhe. Sarva bhaktoe teno jap karavo. Ā mantramā ‘Swāmi’ shabdathī Akṣharbrahmane samajavā ane ‘Nārāyaṇ’ shabdathī te Akṣharbrahmathī par evā Puruṣhottamne samajavā. (109-110)

The ‘Swaminarayan’ mantra is divine, beyond this world and auspicious. Shri Hari himself bestowed this mantra. All devotees should chant it. In this mantra, understand that ‘Swami’ refers to Aksharbrahman, and ‘Narayan’ refers to Purushottam, who is superior to Aksharbrahman. (109–110)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक एवं शुभ मंत्र है। स्वयं श्रीहरि ने यह मंत्र दिया है। सभी भक्त उसका जप करें। इस मंत्र में ‘स्वामि’ शब्द को अक्षरब्रह्म का तथा ‘नारायण’ शब्द को उस अक्षरब्रह्म से परे स्थित परब्रह्म का द्योतक जानें। (१०९-११०)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक आणि शुभ मंत्र आहे. स्वयं श्रीहरींनी हा मंत्र दिला आहे. सर्व भक्तांनी त्याचा जप करावा. या मंत्रात ‘स्वामि’ शब्दाने अक्षरब्रह्मांना समजावे आणि ‘नारायण’ शब्दाने त्या अक्षरब्रह्मांहून अतीत अशा पुरुषोत्तमांना समजावे. (109-110)

ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦੈਵੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੁਆਮੀ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਾਇਣ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (109-110)

loop
110

अक्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः।

नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः॥११०॥

અક્ષરં બ્રહ્મ વિજ્ઞેયં મન્ત્રે સ્વામીતિ શબ્દતઃ।

નારાયણેતિ શબ્દેન તત્પરઃ પુરુષોત્તમઃ॥૧૧૦॥

Akṣharam Brahma vigneyam mantre Swāmīti shabdataha ।

Nārāyaṇeti shabdena tat-parah Puruṣhottamaha ॥110॥

સ્વામિનારાયણ મંત્ર દિવ્ય, અલૌકિક અને શુભ મંત્ર છે. સ્વયં શ્રીહરિએ આ મંત્ર આપ્યો છે. સર્વ ભક્તોએ તેનો જપ કરવો. આ મંત્રમાં ‘સ્વામિ’ શબ્દથી અક્ષરબ્રહ્મને સમજવા અને ‘નારાયણ’ શબ્દથી તે અક્ષરબ્રહ્મથી પર એવા પુરુષોત્તમને સમજવા. (૧૦૯-૧૧૦)

Swāminārāyaṇ mantra divya, alaukik ane shubh mantra chhe. Swayam Shrīharie ā mantra āpyo chhe. Sarva bhaktoe teno jap karavo. Ā mantramā ‘Swāmi’ shabdathī Akṣharbrahmane samajavā ane ‘Nārāyaṇ’ shabdathī te Akṣharbrahmathī par evā Puruṣhottamne samajavā. (109-110)

The ‘Swaminarayan’ mantra is divine, beyond this world and auspicious. Shri Hari himself bestowed this mantra. All devotees should chant it. In this mantra, understand that ‘Swami’ refers to Aksharbrahman, and ‘Narayan’ refers to Purushottam, who is superior to Aksharbrahman. (109–110)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक एवं शुभ मंत्र है। स्वयं श्रीहरि ने यह मंत्र दिया है। सभी भक्त उसका जप करें। इस मंत्र में ‘स्वामि’ शब्द को अक्षरब्रह्म का तथा ‘नारायण’ शब्द को उस अक्षरब्रह्म से परे स्थित परब्रह्म का द्योतक जानें। (१०९-११०)

स्वामिनारायण मंत्र दिव्य, अलौकिक आणि शुभ मंत्र आहे. स्वयं श्रीहरींनी हा मंत्र दिला आहे. सर्व भक्तांनी त्याचा जप करावा. या मंत्रात ‘स्वामि’ शब्दाने अक्षरब्रह्मांना समजावे आणि ‘नारायण’ शब्दाने त्या अक्षरब्रह्मांहून अतीत अशा पुरुषोत्तमांना समजावे. (109-110)

ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦੈਵੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੁਆਮੀ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਾਇਣ’ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (109-110)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase