॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

11

शास्त्रेऽस्मिञ्ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः।

परमात्म-परब्रह्म-सहजानन्द-दर्शिता॥११॥

શાસ્ત્રેઽસ્મિઞ્જ્ઞાપિતા સ્પષ્ટમ્ આજ્ઞોપાસનપદ્ધતિઃ।

પરમાત્મ-પરબ્રહ્મ-સહજાનન્દ-દર્શિતા॥૧૧॥

Shāstre’smin gnāpitā spaṣhṭam āgnopāsana-paddhatihi ।

Paramātma-Parabrahma-Sahajānanda-darshitā ॥11॥

આ શાસ્ત્રમાં પરબ્રહ્મ સહજાનંદ પરમાત્માએ દર્શાવેલ આજ્ઞા તથા ઉપાસનાની પદ્ધતિને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી છે. (૧૧)

Ā shāstramā Parabrahma Sahajānand Paramātmāe darshāvel āgnā tathā upāsanānī paddhatine spaṣhṭa rīte jaṇāvī chhe. (11)

The methods of āgnā and upāsanā revealed by Parabrahman Sahajanand Paramatma are clearly expressed in this shastra. (11)

इस शास्त्र में परब्रह्म सहजानंद परमात्मा के द्वारा दर्शित आज्ञा तथा उपासना की पद्धति स्पष्ट रूप से ज्ञापित की गई है। (११)

या ग्रंथात परब्रह्म परमात्मा सहजानंद स्वामींनी दर्शवलेल्या, आज्ञा तसेच उपासनापद्धतींना स्पष्ट रीतीने समजावल्या आहेत. (11)

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। (11)

loop
12

सत्सङ्गाऽधिकृतः सर्वे सर्वे सुखाऽधिकारिणः।

सर्वेऽर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा॥१२॥

સત્સઙ્ગાઽધિકૃતઃ સર્વે સર્વે સુખાઽધિકારિણઃ।

સર્વેઽર્હા બ્રહ્મવિદ્યાયાં નાર્યશ્ચૈવ નરાસ્તથા॥૧૨॥

Satsangā’dhikṛutah sarve sarve sukhā’dhi-kāriṇaha ।

Sarve’rhā brahmavidyāyām nāryash-chaiva narās-tathā ॥12॥

પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ સર્વે સત્સંગના અધિકારી છે, સર્વે સુખના અધિકારી છે અને સર્વે બ્રહ્મવિદ્યાના અધિકારી છે. (૧૨)

Puruṣho tathā strīo sarve satsangnā adhikārī chhe, sarve sukhnā adhikārī chhe ane sarve brahma-vidyānā adhikārī chhe. (12)

All males and females are entitled to satsang, all are entitled to happiness and all are entitled to brahmavidyā. (12)

पुरुष तथा महिलाएँ सभी सत्संग के अधिकारी हैं, सभी सुख के अधिकारी हैं और सभी ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं। (१२)

सर्व स्त्री-पुरुष, सत्संगाचे अधिकारी आहेत, सर्व सुखांचे अधिकारी आहेत आणि सर्व ब्रह्मविद्येचेही अधिकारी आहेत. (12)

ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। (12)

loop
13

नैव न्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः।

स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः॥१३॥

નૈવ ન્યૂનાધિકત્વં સ્યાત્ સત્સઙ્ગે લિઙ્ગભેદતઃ।

સ્વસ્વમર્યાદયા સર્વે ભક્ત્યા મુક્તિં સમાપ્નુયુઃ॥૧૩॥

Naiva nyūnādhikatvam syāt satsange linga-bhedataha ।

Sva-sva-maryādayā sarve bhaktyā muktim samāpnuyuhu ॥13॥

સત્સંગમાં લિંગભેદથી ન્યૂનાધિકપણું ન જ સમજવું. બધા પોતપોતાની મર્યાદામાં રહી ભક્તિ વડે મુક્તિને પામી શકે છે. (૧૩)

Satsangmā ling-bhedthī nyūnādhikpaṇu na ja samajavu. Badhā pot-potānī maryādāmā rahī bhakti vaḍe muktine pāmī shake chhe. (13)

In Satsang, superiority or inferiority should never be understood to be based on gender. All can attain moksha through devotion while observing the dharma prescribed for them. (13)

सत्संग में लिंगभेद से न्यूनता या अधिकता कदापि न समझें। सभी अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। (१३)

सत्संगात लिंगभेदामुळे कोणासही श्रेष्ठ-कनिष्ठ समजूच नये. सर्वजण आपापल्या मर्यादेत राहून, भक्तीद्वारे मुक्ती प्राप्त करू शकतात. (13)

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ (ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ) ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (13)

loop
14

सर्ववर्णगताः सर्वा नार्यः सर्वे नरास्तथा।

सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाऽधिकारिणः॥१४॥

સર્વવર્ણગતાઃ સર્વા નાર્યઃ સર્વે નરાસ્તથા।

સત્સઙ્ગે બ્રહ્મવિદ્યાયાં મોક્ષે સદાઽધિકારિણઃ॥૧૪॥

Sarva-varṇa-gatāh sarvā nāryah sarve narās-tathā ।

Satsange brahmavidyāyām mokṣhe sadā’dhikāriṇaha ॥14॥

સર્વ વર્ણના સર્વ સ્ત્રીઓ તથા સર્વ પુરુષો સદાય સત્સંગ, બ્રહ્મવિદ્યા અને મોક્ષના અધિકારી છે. વર્ણના આધારે ક્યારેય ન્યૂનાધિકભાવ ન કરવો. સર્વ જનોએ પોતાના વર્ણનું માન ત્યજીને પરસ્પર સેવા કરવી. જાતિએ કરીને કોઈ મહાન નથી અને કોઈ ન્યૂન પણ નથી. તેથી નાત-જાતને લઈને ક્લેશ ન કરવો ને સુખે સત્સંગ કરવો. (૧૪-૧૬)

Sarva varṇanā sarva strīo tathā sarva puruṣho sadāy satsang, brahma-vidyā ane mokṣhanā adhikārī chhe. Varṇanā ādhāre kyārey nyūnādhik-bhāv na karavo. Sarva janoe potānā varṇanu mān tyajīne paraspar sevā karavī. Jātie karīne koī mahān nathī ane koī nyūn paṇ nathī. Tethī nāt-jātne laīne klesh na karavo ne sukhe satsang karavo. (14-16)

All men and women of all castes are forever entitled to satsang, brahmavidyā and moksha. Do not attribute notions of superiority and inferiority based on varna. All persons should shun their ego based on their caste and serve one another. No one is superior and no one is inferior by birth. Therefore, one should not quarrel based on caste or class and should joyfully practice satsang. (14–16)

सकल वर्णों की सभी महिलाएँ तथा सभी पुरुष सर्वदा सत्संग, ब्रह्मविद्या तथा मोक्ष के अधिकारी हैं। वर्ण के आधार पर कभी न्यूनाधिक भाव न करें। सभी जन अपने वर्ण के मान का त्याग कर परस्पर सेवा करें। जाति से कोई महान नहीं है और न्यून भी नहीं है। अतः जाति-पाँति के आधार पर क्लेश न करें और सुखपूर्वक सत्संग करें। (१४-१६)

सर्व वर्णांचे सर्व स्त्री-पुरुष सदैव सत्संग, ब्रह्मविद्या आणि मोक्षाचे अधिकारी आहेत. वर्णाच्या आधारे कधीही श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद करू नये. सर्वांनी स्वतःचा वर्णाभिमान त्यागून परस्पर सेवा करावी. जातीने कोणी महान अथवा कोणी हीन पण नाही. म्हणून जाती-पातीमुळे कोणी क्लेश करून घेऊ नये आणि सुखाने सत्संग करावा. (14-16)

ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ (ਜਾਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ (ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ। (14-16)

loop
15

न न्यूनाऽधिकता कार्या वर्णाऽऽधारेण कर्हिचित्।

त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवा कार्या मिथः समैः॥१५॥

ન ન્યૂનાઽધિકતા કાર્યા વર્ણાઽઽધારેણ કર્હિચિત્।

ત્યક્ત્વા સ્વવર્ણમાનં ચ સેવા કાર્યા મિથઃ સમૈઃ॥૧૫॥

Na nyūnā’dhikatā kāryā varṇā’dhāreṇa karhichit ।

Tyaktvā sva-varṇa-mānam cha sevā kāryā mithah samaihi ॥15॥

સર્વ વર્ણના સર્વ સ્ત્રીઓ તથા સર્વ પુરુષો સદાય સત્સંગ, બ્રહ્મવિદ્યા અને મોક્ષના અધિકારી છે. વર્ણના આધારે ક્યારેય ન્યૂનાધિકભાવ ન કરવો. સર્વ જનોએ પોતાના વર્ણનું માન ત્યજીને પરસ્પર સેવા કરવી. જાતિએ કરીને કોઈ મહાન નથી અને કોઈ ન્યૂન પણ નથી. તેથી નાત-જાતને લઈને ક્લેશ ન કરવો ને સુખે સત્સંગ કરવો. (૧૪-૧૬)

Sarva varṇanā sarva strīo tathā sarva puruṣho sadāy satsang, brahma-vidyā ane mokṣhanā adhikārī chhe. Varṇanā ādhāre kyārey nyūnādhik-bhāv na karavo. Sarva janoe potānā varṇanu mān tyajīne paraspar sevā karavī. Jātie karīne koī mahān nathī ane koī nyūn paṇ nathī. Tethī nāt-jātne laīne klesh na karavo ne sukhe satsang karavo. (14-16)

All men and women of all castes are forever entitled to satsang, brahmavidyā and moksha. Do not attribute notions of superiority and inferiority based on varna. All persons should shun their ego based on their caste and serve one another. No one is superior and no one is inferior by birth. Therefore, one should not quarrel based on caste or class and should joyfully practice satsang. (14–16)

सकल वर्णों की सभी महिलाएँ तथा सभी पुरुष सर्वदा सत्संग, ब्रह्मविद्या तथा मोक्ष के अधिकारी हैं। वर्ण के आधार पर कभी न्यूनाधिक भाव न करें। सभी जन अपने वर्ण के मान का त्याग कर परस्पर सेवा करें। जाति से कोई महान नहीं है और न्यून भी नहीं है। अतः जाति-पाँति के आधार पर क्लेश न करें और सुखपूर्वक सत्संग करें। (१४-१६)

सर्व वर्णांचे सर्व स्त्री-पुरुष सदैव सत्संग, ब्रह्मविद्या आणि मोक्षाचे अधिकारी आहेत. वर्णाच्या आधारे कधीही श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद करू नये. सर्वांनी स्वतःचा वर्णाभिमान त्यागून परस्पर सेवा करावी. जातीने कोणी महान अथवा कोणी हीन पण नाही. म्हणून जाती-पातीमुळे कोणी क्लेश करून घेऊ नये आणि सुखाने सत्संग करावा. (14-16)

ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ (ਜਾਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ (ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ। (14-16)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase