॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

181

स्वीयपत्नीतराभिस्तु रहसि वसनं सह।

आपत्कालं विना क्वापि न कुर्युर्गृहिणो नराः॥१८१॥

સ્વીયપત્નીતરાભિસ્તુ રહસિ વસનં સહ।

આપત્કાલં વિના ક્વાપિ ન કુર્યુર્ગૃહિણો નરાઃ॥૧૮૧॥

Svīya-patnītarābhis-tu rahasi vasanam saha ।

Āpat-kālam vinā kvāpi na kuryur gṛuhiṇo narāhā ॥181॥

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા એવા પુરુષોએ પોતાની પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે આપત્કાળ વિના ક્યાંય પણ એકાંતમાં ન રહેવું. (૧૮૧)

Gṛuhasthāshrammā rahyā evā puruṣhoe potānī patnī sivāya anya strīo sāthe āpatkāḷ vinā kyāy paṇ ekāntmā na rahevu. (181)

Except in emergency situations, married men should never remain alone anywhere with women other than their wife. (181)

गृहस्थाश्रमी पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ आपत्काल के बिना कहीं भी एकांत में न रहें। (१८१)

गृहस्थाश्रमी पुरुषांनी परस्त्रियांसोबत आपत्काळा व्यतिरिक्त कोठेही एकांतात राहू नये. (181)

ਗ੍ਰਹਿਸਥ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। (181)

loop
182

तथैव नहि नार्योऽपि तिष्ठेयुः स्वपतीतरैः।

पुरुषैः साकमेकान्ते ह्यापत्तिसमयं विना॥१८२॥

તથૈવ નહિ નાર્યોઽપિ તિષ્ઠેયુઃ સ્વપતીતરૈઃ।

પુરુષૈઃ સાકમેકાન્તે હ્યાપત્તિસમયં વિના॥૧૮૨॥

Tathaiva na hi nāryo’pi tiṣhṭheyuh sva-patītaraihi ।

Puruṣhaih sākam-ekānte hyāpatti-samayam vinā ॥182॥

તે જ રીતે સ્ત્રીઓએ પણ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરુષો સાથે આપત્કાળ વિના એકાંતમાં ન રહેવું. (૧૮૨)

Te ja rīte strīoe paṇ potānā pati sivāy anya puruṣho sāthe āpatkāḷ vinā ekāntmā na rahevu. (182)

Similarly, [married] women should never remain alone with men other than their husband, except in emergency situations. (182)

उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ आपत्काल के बिना एकांत में न रहें। (१८२)

तसेच स्त्रियांनी पण परपुरुषांसोबत आपत्काळा व्यतिरिक्त कोठेही एकांतात राहू नये. (182)

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। (182)

loop
183

नरः समीपसम्बन्ध-हीनां स्त्रियं स्पृशेन्नहि।

नैव स्पृशेत् तथा नारी तादृशं पुरुषान्तरम्॥१८३॥

નરઃ સમીપસમ્બન્ધ-હીનાં સ્ત્રિયં સ્પૃશેન્નહિ।

નૈવ સ્પૃશેત્ તથા નારી તાદૃશં પુરુષાન્તરમ્॥૧૮૩॥

Narah samīpa-sambandha-hīnām striyam spṛushen-na hi ।

Naiva spṛushet tathā nārī tādṛusham puruṣhāntaram ॥183॥

પુરુષે સમીપ સંબંધ વિનાની સ્ત્રીનો સ્પર્શ ન કરવો. તે જ રીતે સ્ત્રીએ પોતાને સમીપ સંબંધ વિનાના અન્ય પુરુષનો સ્પર્શ ન કરવો. (૧૮૩)

Puruṣhe samīp sambandh vinānī strīno sparsh na karavo. Te ja rīte strīe potāne samīp sambandh vinānā anya puruṣhno sparsh na karavo. (183)

A male should not touch a female who is not closely related; however, he may respectfully touch one who is closely related. Similarly, a female should not touch a male who is not closely related; however, she may respectfully touch one who is closely related. (183)

पुरुष अपनी निकटतम संबंधिनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का स्पर्श न करें, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपने निकटतम संबंधी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का स्पर्श न करें। (१८३)

पुरुषांनी जवळच्या संबंध नसलेल्या स्त्रियांना स्पर्श करू नये. त्याच प्रमाणे स्त्रियांनी जवळच्या संबंध नसलेल्या पुरुषांना स्पर्श करू नये. (183)

ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ। (183)

loop
184

आपत्कालेऽन्यरक्षार्थं स्पर्शे दोषो न विद्यते।

अन्यथा नियमाः पाल्या अनापत्तौ तु सर्वदा॥१८४॥

આપત્કાલેઽન્યરક્ષાર્થં સ્પર્શે દોષો ન વિદ્યતે।

અન્યથા નિયમાઃ પાલ્યા અનાપત્તૌ તુ સર્વદા॥૧૮૪॥

Āpat-kāle’nya-rakṣhārtham sparshe doṣho na vidyate ।

Anyathā niyamāh pālyā anāpattau tu sarvadā ॥184॥

આપત્કાળ પ્રાપ્ત થતાં અન્યની રક્ષા માટે સ્પર્શ કરવામાં દોષ નથી. પરંતુ જો આપત્કાળ ન હોય તો સદાય નિયમોનું પાલન કરવું. (૧૮૪)

Āpatkāḷ prāpt thatā anyanī rakṣhā māṭe sparsh karavāmā doṣh nathī. Parantu jo āpatkāḷ na hoy to sadāy niyamonu pālan karavu. (184)

In emergency situations, it is not a fault to touch others to protect or save them. However, if there is no emergency, then always obey the niyams. (184)

आपत्काल के समय अन्य की रक्षा के लिए स्पर्श करने में दोष नहीं है। परंतु आपत्काल न होने पर तो नियमों का सदैव पालन करें। (१८४)

आपत्काळी इतरांचे रक्षण करण्यात स्पर्शदोष नाही. परंतु जर आपत्काळ नसेल तर सदैव नियमांचे पालन करावे. (184)

ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੂਹਣ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (184)

loop
185

अश्लीलं यत्र दृश्यं स्याद् धर्मसंस्कारनाशकम्।

नाटकचलचित्रादि तन्न पश्येत् कदाचन॥१८५॥

અશ્લીલં યત્ર દૃશ્યં સ્યાદ્ ધર્મસંસ્કારનાશકમ્।

નાટકચલચિત્રાદિ તન્ન પશ્યેત્ કદાચન॥૧૮૫॥

Ashlīlam yatra dṛushyam syād dharma-sanskāra-nāshakam ।

Nāṭaka-chala-chitrādi tan-na pashyet kadāchana ॥185॥

ધર્મ અને સંસ્કારોનો નાશ કરે એવાં અશ્લીલ દૃશ્યો જેમાં આવતાં હોય તેવાં નાટકો કે ચલચિત્રો વગેરે ક્યારેય ન જોવાં. (૧૮૫)

Dharma ane sanskārono nāsh kare evā ashlīl dṛushyo jemā āvatā hoy tevā nāṭako ke chal-chitro vagere kyārey na jovā. (185)

One should never view dramas, films or other media that contain obscene scenes which destroy one’s dharma and sanskārs. (185)

धर्म एवं संस्कारों का नाश करनेवाले अश्लील दृश्य जिसमें दिखाई देते हों, ऐसे नाटक या चलचित्र आदि कदापि न देखें। (१८५)

धर्म आणि संस्कारांचा नाश होईल असे अश्लील दृश्य ज्यात येत असेल तसे नाटक किंवा चलचित्र कधीही पाहू नये. (185)

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਚਰ (ਅਸ਼ਲੀਲ) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। (185)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase