॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

191

न कार्यो व्यवहारश्च दुष्टैर्जनैः सह क्वचित्।

दीनजनेषु भाव्यं च सत्सङ्गिभिर्दयाऽन्वितैः॥१९१॥

ન કાર્યો વ્યવહારશ્ચ દુષ્ટૈર્જનૈઃ સહ ક્વચિત્।

દીનજનેષુ ભાવ્યં ચ સત્સઙ્ગિભિર્દયાઽન્વિતૈઃ॥૧૯૧॥

Na kāryo vyavahārash-cha duṣhṭair janaih saha kvachit ।

Dīna-janeṣhu bhāvyam cha satsangibhir dayā’nvitaihi ॥191॥

સત્સંગીઓએ ક્યારેય દુર્જન સાથે વ્યવહાર ન કરવો અને દીનજનને વિષે દયાવાન થવું. (૧૯૧)

Satsangīoe kyārey durjan sāthe vyavahār na karavo ane dīn-janne viṣhe dayāvān thavu. (191)

Satsangis should never engage in dealings with immoral persons and should be compassionate towards those who are meek and disadvantaged. (191)

सत्संगी जन दुष्टों के साथ कदापि व्यवहार न करें तथा दीनजनों के प्रति दयावान बनें। (१९१)

सत्संगींनी कधीही दुर्जानांसोबत व्यवहार करू नये आणि दीनजनां विषयी दयावान व्हावे. (191)

ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਨ। (191)

loop
192

लौकिकं त्वविचार्यैव सहसा कर्म नाऽऽचरेत्।

फलादिकं विचार्यैव विवेकेन तद् आचरेत्॥१९२॥

લૌકિકં ત્વવિચાર્યૈવ સહસા કર્મ નાઽઽચરેત્।

ફલાદિકં વિચાર્યૈવ વિવેકેન તદ્ આચરેત્॥૧૯૨॥

Laukikam tvavichāryaiva sahasā karma nā’charet ।

Falādikam vichāryaiva vivekena tad ācharet ॥192॥

લૌકિક કાર્ય ક્યારેય વિચાર્યા વગર તત્કાળ ન કરવું પરંતુ ફળ વગેરેનો વિચાર કરીને વિવેકપૂર્વક કરવું. (૧૯૨)

Laukik kārya kyārey vichāryā vagar tatkāḷ na karavu parantu faḷ vagereno vichār karīne vivek-pūrvak karavu. (192)

Worldly deeds should never be performed in haste without due deliberation. They should, however, be performed with due judgment, after reflecting on their consequences and other such considerations. (192)

लौकिक कार्य, बिना विचार किए तत्काल न करें परंतु उसके परिणाम आदि पर विचार करके विवेकपूर्वक करें। (१९२)

लौकिक कार्य कधीही अविचाराने तत्काळ करू नये, परंतु फळ वगैरेचा विचार करून विवेकपूर्वक करावे. (192)

ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰੋ। (192)

loop
193

लुञ्चा कदापि न ग्राह्या कैश्चिदपि जनैरिह।

नैव कार्यो व्ययो व्यर्थः कार्यः स्वाऽऽयाऽनुसारतः॥१९३॥

લુઞ્ચા કદાપિ ન ગ્રાહ્યા કૈશ્ચિદપિ જનૈરિહ।

નૈવ કાર્યો વ્યયો વ્યર્થઃ કાર્યઃ સ્વાઽઽયાઽનુસારતઃ॥૧૯૩॥

Lunchā kadāpi na grāhyā kaishchid api janair iha ।

Naiva kāryo vyayo vyarthah kāryah svā’yā’nusārataha ॥193॥

કોઈ પણ મનુષ્યે ક્યારેય લાંચ ન લેવી. ધનનો વ્યર્થ વ્યય ન કરવો. પોતાની આવકને અનુસારે ધનનો વ્યય કરવો. (૧૯૩)

Koī paṇ manuṣhye kyārey lānch na levī. Dhanno vyarth vyay na karavo. Potānī āvakne anusāre dhanno vyay karavo. (193)

No one should ever accept bribes. Wealth should not be spent wastefully. One should spend according to one’s income. (193)

कोई भी मनुष्य कभी रिश्वत न लें। धन का व्यर्थ व्यय न करें। अपनी आय के अनुसार धन का व्यय करें। (१९३)

कोणत्याही मनुष्याने कधीही लाच घेऊ नये. धनाचा वायफळ खर्च करू नये. आपल्या आय प्रमाणे धनाचा व्यय करावा. (193)

ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਏ। ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ। (193)

loop
194

कर्तव्यं लेखनं सम्यक् स्वस्याऽऽयस्य व्ययस्य च।

नियमाननुसृत्यैव प्रशासनकृतान् सदा॥१९४॥

કર્તવ્યં લેખનં સમ્યક્ સ્વસ્યાઽઽયસ્ય વ્યયસ્ય ચ।

નિયમાનનુસૃત્યૈવ પ્રશાસનકૃતાન્ સદા॥૧૯૪॥

Kartavyam lekhanam samyak svasyā’yasya vyayasya cha ।

Niyamān anusṛutyaiva prashāsana-kṛutān sadā ॥194॥

પ્રશાસનના નિયમોને અનુસરી હંમેશાં પોતાનાં આવક અને ખર્ચની નોંધ વ્યવસ્થિત કરવી. (૧૯૪)

Prashāsannā niyamone anusarī hammeshā potānā āvak ane kharchanī nondh vyavasthit karavī. (194)

One should always accurately keep accounts of one’s income and expenditure in accordance with government laws. (194)

प्रशासन के नियमों का अनुसरण करके सदैव अपनी आय एवं व्यय का ब्यौरा व्यवस्थित रखें। (१९४)

प्रशासनाच्या नियमांना अनुसरून सदैव आपल्या आय-व्ययाची नोंद कायदेशीर करावी. (194)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ। (194)

loop
195

स्वाऽऽयाद्धि दशमो भागो विंशोऽथवा स्वशक्तितः।

अर्प्यः सेवाप्रसादार्थं स्वामिनारायणप्रभोः॥१९५॥

સ્વાઽઽયાદ્ધિ દશમો ભાગો વિંશોઽથવા સ્વશક્તિતઃ।

અર્પ્યઃ સેવાપ્રસાદાર્થં સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ॥૧૯૫॥

Svā’yāddhi dashamo bhāgo vinsho’thavā sva-shaktitaha ।

Arpyah sevā-prasādārtham Swāminārāyaṇa-Prabhoho ॥195॥

પોતાને પ્રાપ્ત થતી આવકમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દશમો કે વીશમો ભાગ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સેવા-પ્રસન્નતા માટે અર્પણ કરવો. (૧૯૫)

Potāne prāpt thatī āvakmāthī potānī shakti pramāṇe dashmo ke vīshmo bhāg Swāminārāyaṇ Bhagwānnī sevā-prasannatā māṭe arpaṇ karavo. (195)

According to one’s means, one should give one-tenth or one-twentieth of one’s income in Swaminarayan Bhagwan’s service and to attain his blessings. (195)

अपनी आय में से दसवाँ या बीसवाँ भाग यथाशक्ति श्रीस्वामिनारायण भगवान की सेवा-प्रसन्नता के लिए अर्पण करें। (१९५)

आपल्या उत्पन्नाचा दहावा किंवा विसावा भाग यथाशक्ती स्वामिनारायण भगवंतांच्या सेवा-प्रसन्नतेसाठी अर्पण करावा. (195)

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। (195)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase