॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

196

स्वोपयोगाऽनुसारेण प्रकुर्यात् सङ्ग्रहं गृही।

अन्नद्रव्यधनादीनां कालशक्त्यनुसारतः॥१९६॥

સ્વોપયોગાઽનુસારેણ પ્રકુર્યાત્ સઙ્ગ્રહં ગૃહી।

અન્નદ્રવ્યધનાદીનાં કાલશક્ત્યનુસારતઃ॥૧૯૬॥

Svopayogā’nusāreṇa prakuryāt sangraham gṛuhī ।

Anna-dravya-dhanādīnām kāla-shaktyanusārataha ॥196॥

ગૃહસ્થ પોતાના ઉપયોગને અનુસારે તથા સમય-શક્તિ અનુસાર અનાજ, દ્રવ્ય કે ધનાદિનો સંગ્રહ કરે. (૧૯૬)

Gṛuhasth potānā upyogne anusāre tathā samay-shakti anusār anāj, dravya ke dhanādino sangrah kare. (196)

Householders should save provisions, money and other possessions according to their needs, circumstances and means. (196)

गृहस्थ अपने उपयोग के अनुसार एवं समय-शक्ति के अनुसार अनाज, द्रव्य या धन आदि का संग्रह करें। (१९६)

गृहस्थाने स्वतःच्या उपयोगानुसार तसेच समयशक्ती अनुसार अन्न, द्रव्य व धनादीचा संग्रह करावा. (196)

ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਧਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। (196)

loop
197

अन्नफलादिभिश्चैव यथाशक्ति जलादिभिः।

पालिताः पशुपक्ष्याद्याः संभाव्या हि यथोचितम्॥१९७॥

અન્નફલાદિભિશ્ચૈવ યથાશક્તિ જલાદિભિઃ।

પાલિતાઃ પશુપક્ષ્યાદ્યાઃ સંભાવ્યા હિ યથોચિતમ્॥૧૯૭॥

Anna-falādibhish-chaiva yathā-shakti jalādibhihi ।

Pālitāh pashu-pakṣhyādyāh sambhāvyā hi yathochitam ॥197॥

પાળેલાં પશુ-પક્ષી વગેરેની અન્ન, ફળ, જળ ઇત્યાદિ વડે યથાશક્તિ ઉચિત સંભાવના કરવી. (૧૯૭)

Pāḷelā pashu-pakṣhī vagerenī anna, faḷ, jaḷ ityādi vaḍe yathāshakti uchit sambhāvanā karavī. (197)

According to one’s means, one should provide suitable food, fruits, water and other sustenance for one’s domesticated animals and birds. (197)

पालतु पशु-पक्षी आदि की अन्न, फल, जल इत्यादि से यथाशक्ति उचित देखभाल करें। (१९७)

पाळीव पशू-पक्ष्यांचा यथाशक्ती दाणापाणी इत्यादी द्वारा उचित रीतीने सांभाळ करावा. (197)

ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਨ, ਫਲ, ਜਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੋ। (197)

loop
198

धनद्रव्यधरादीनां प्रदानाऽऽदानयोः पुनः।

विश्वासहननं नैव कार्यं न कपटं तथा॥१९८॥

ધનદ્રવ્યધરાદીનાં પ્રદાનાઽઽદાનયોઃ પુનઃ।

વિશ્વાસહનનં નૈવ કાર્યં ન કપટં તથા॥૧૯૮॥

Dhana-dravya-dharādīnām pradānā’dānayoh punaha ।

Vishvāsa-hananam naiva kāryam na kapaṭam tathā ॥198॥

ધન, દ્રવ્ય કે ભૂમિ વગેરેની લેણ-દેણમાં વિશ્વાસઘાત તથા કપટ ન કરવાં. (૧૯૮)

Dhan, dravya ke bhūmi vagerenī leṇ-deṇmā vishvāsghāt tathā kapaṭ na karavā. (198)

One should not betray the trust of or deceive others in transactions involving wealth, objects, land or other commodities. (198)

धन, द्रव्य या भूमि आदि के लेन-देन में विश्वासघात और कपट न करें। (१९८)

धन, द्रव्य व जमीन वगैरेची देवाणघेवाणात विश्वासघात तथा कपट करू नये. (198)

ਧਨ, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। (198)

loop
199

प्रदातुं कर्मकारिभ्यः प्रतिज्ञातं धनादिकम्।

यथावाचं प्रदेयं तत् नोनं देयं कदाचन॥१९९॥

પ્રદાતું કર્મકારિભ્યઃ પ્રતિજ્ઞાતં ધનાદિકમ્।

યથાવાચં પ્રદેયં તત્ નોનં દેયં કદાચન॥૧૯૯॥

Pradātum karma-kāribhyah pratignātam dhanādikam ।

Yathā-vācham pradeyam tat nonam deyam kadāchana ॥199॥

કર્મચારીઓને જેટલું ધન આદિ આપવાનું વચન આપ્યું હોય તે વચન પ્રમાણે તે ધન આદિ આપવું પણ ક્યારેય ઓછું ન આપવું. (૧૯૯)

Karmachārīone jeṭalu dhan ādi āpavānu vachan āpyu hoy te vachan pramāṇe te dhan ādi āpavu paṇ kyārey ochhu na āpavu. (199)

One should pay employees the amount of money or other forms of remuneration agreed upon, but should never give less. (199)

कर्मचारियों को जितना धन आदि देने का वचन दिया हो, उस वचन के अनुसार धन आदि दें; परंतु उससे कम कदापि न दें। (१९९)

कर्मचाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे धन आदी द्यावे पण कधीही कमी देऊ नये. (199)

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਆਦਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। (199)

loop
200

नैव विश्वासघातं हि कुर्यात् सत्सङ्गमाश्रितः।

पालयेद् वचनं दत्तं प्रतिज्ञातं न लङ्घयेत्॥२००॥

નૈવ વિશ્વાસઘાતં હિ કુર્યાત્ સત્સઙ્ગમાશ્રિતઃ।

પાલયેદ્ વચનં દત્તં પ્રતિજ્ઞાતં ન લઙ્ઘયેત્॥૨૦૦॥

Naiva vishvāsa-ghātam hi kuryāt satsangam āshritaha ।

Pālayed vachanam dattam pratignātam na langhayet ॥200॥

સત્સંગીએ વિશ્વાસઘાત ન કરવો. આપેલું વચન પાળવું. પ્રતિજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. (૨૦૦)

Satsangīe vishvāsghāt na karavo. Āpelu vachan pāḷavu. Pratignānu ullanghan na karavu. (200)

A satsangi should not commit betrayal. One should uphold one’s promise. A pledge should not be broken. (200)

सत्संगी कदापि विश्वासघात न करें। दिए हुए वचन का पालन करें। प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करें। (२००)

सत्संगीनी विश्वासघात करू नये, दिलेला शब्द पाळावा. प्रतिज्ञेचे उल्लंघन करू नये. (200)

ਸਤਿਸੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। (200)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase