॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

216

सङ्गोऽत्र बलवाँल्लोके यथासङ्गं हि जीवनम्।

सतां सङ्गम् अतः कुर्यात् कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत्॥२१६॥

સઙ્ગોઽત્ર બલવાઁલ્લોકે યથાસઙ્ગં હિ જીવનમ્।

સતાં સઙ્ગમ્ અતઃ કુર્યાત્ કુસઙ્ગં સર્વથા ત્યજેત્॥૨૧૬॥

Sango’tra balavānl-loke yathā-sangam hi jīvanam ।

Satām sangam atah kuryāt kusangam sarvathā tyajet ॥216॥

આ લોકમાં સંગ બળવાન છે. જેવો સંગ હોય તેવું જીવન બને. આથી સારા મનુષ્યોનો સંગ કરવો. કુસંગનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. (૨૧૬)

Ā lokmā sang baḷavān chhe. Jevo sang hoy tevu jīvan bane. Āthī sārā manuṣhyono sang karavo. Kusangno sarvathā tyāg karavo. (216)

In this world, the company one keeps has great influence. The type of association molds one’s life accordingly. Therefore, one should always keep the company of virtuous people and totally shun bad company. (216)

इस लोक में संग बलवान है। जैसा संग होता है वैसा जीवन बनता है। इसलिए उत्तम मनुष्यों का संग करें। कुसंग का सर्वथा त्याग करें। (२१६)

या लोकात संगत बलवान आहे. जशी संगत असेल तसे जीवन बनेल. म्हणून चांगल्या मनुष्यांची संगत करावी, कुसंगाचा सर्वथा त्याग करावा. (216)

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (216)

loop
217

कामाऽऽसक्तो भवेद् यो हि कृतघ्नो लोकवञ्चकः।

पाखण्डी कपटी यश्च तस्य सङ्गं परित्यजेत्॥२१७॥

કામાઽઽસક્તો ભવેદ્ યો હિ કૃતઘ્નો લોકવઞ્ચકઃ।

પાખણ્ડી કપટી યશ્ચ તસ્ય સઙ્ગં પરિત્યજેત્॥૨૧૭॥

Kāmā’sakto bhaved yo hi kṛutaghno loka-vanchakaha ।

Pākhaṇḍī kapaṭī yash-cha tasya sangam pari-tyajet ॥217॥

જે મનુષ્ય કામાસક્ત, કૃતઘ્ની, લોકોને છેતરનાર, પાખંડી તથા કપટી હોય તેનો સંગ ત્યજવો. (૨૧૭)

Je manuṣhya kāmāsakta, kṛutaghnī, lokone chhetarnār, pākhanḍī tathā kapaṭī hoy teno sang tyajavo. (217)

One should renounce the company of those who are lustful, ungrateful, dishonest, hypocritical or deceitful. (217)

जो मनुष्य कामासक्त, कृतघ्नी, लोगों को छलनेवाला, पाखंडी तथा कपटी हो, उसके संग का परित्याग करें। (२१७)

कामासक्त, कृतघ्न, लबाड, पाखंडी व कपटी माणसाची संगत करू नये. (217)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ, ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (217)

loop
218

हरेस्तदवताराणां खण्डनं विदधाति यः।

उपास्तेः खण्डनं यश्च कुरुते परमात्मनः॥२१८॥

હરેસ્તદવતારાણાં ખણ્ડનં વિદધાતિ યઃ।

ઉપાસ્તેઃ ખણ્ડનં યશ્ચ કુરુતે પરમાત્મનઃ॥૨૧૮॥

Hares-tad-avatārāṇām khaṇḍanam vidadhāti yaha ।

Upāsteh khaṇḍanam yash-cha kurute Paramātmanaha ॥218 ॥

જે મનુષ્ય ભગવાન અને તેમના અવતારોનું ખંડન કરતો હોય, પરમાત્માની ઉપાસનાનું ખંડન કરતો હોય અને સાકાર ભગવાનને નિરાકાર માનતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. તેવા ગ્રંથો ન વાંચવા. (૨૧૮-૨૧૯)

Je manuṣhya Bhagwān ane temanā avatāronu khanḍan karato hoy, Paramātmānī upāsanānu khanḍan karato hoy ane sākār Bhagwānne nirākār mānato hoy teno sang na karavo. Tevā grantho na vānchavā. (218-219)

One should not associate with those who deny Bhagwan and his incarnations, disapprove of upāsanā to Paramatma or believe Bhagwan, who eternally possesses a form, to be formless. Do not read such texts. (218–219)

जो मनुष्य भगवान तथा उनके अवतारों का खंडन करता हो, परमात्मा की उपासना का खंडन करता हो और साकार भगवान को निराकार मानता हो उसका संग न करें। ऐसे ग्रंथ भी न पढ़ें। (२१८-२१९)

जो मनुष्य भगवंत आणि त्यांच्या अवतारांचे खंडन करत असेल, परमात्म्याच्या उपासनेचे खंडन करत असेल आणि साकार भगवंतांना निराकार मानत असेल त्याचा संग करू नये. तसे ग्रंथ वाचू नयेत. (218-219)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। (218-219)

loop
219

साकृतिकं परब्रह्म मनुते यो निराकृति।

तस्य सङ्गो न कर्तव्यस्तादृग्ग्रन्थान् पठेन्नहि॥२१९॥

સાકૃતિકં પરબ્રહ્મ મનુતે યો નિરાકૃતિ।

તસ્ય સઙ્ગો ન કર્તવ્યસ્તાદૃગ્ગ્રન્થાન્ પઠેન્નહિ॥૨૧૯॥

Sākṛutikam Parabrahma manute yo nirākṛuti ।

Tasya sango na kartavyas-tādṛug-granthān paṭhen-na hi ॥219॥

જે મનુષ્ય ભગવાન અને તેમના અવતારોનું ખંડન કરતો હોય, પરમાત્માની ઉપાસનાનું ખંડન કરતો હોય અને સાકાર ભગવાનને નિરાકાર માનતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. તેવા ગ્રંથો ન વાંચવા. (૨૧૮-૨૧૯)

Je manuṣhya Bhagwān ane temanā avatāronu khanḍan karato hoy, Paramātmānī upāsanānu khanḍan karato hoy ane sākār Bhagwānne nirākār mānato hoy teno sang na karavo. Tevā grantho na vānchavā. (218-219)

One should not associate with those who deny Bhagwan and his incarnations, disapprove of upāsanā to Paramatma or believe Bhagwan, who eternally possesses a form, to be formless. Do not read such texts. (218–219)

जो मनुष्य भगवान तथा उनके अवतारों का खंडन करता हो, परमात्मा की उपासना का खंडन करता हो और साकार भगवान को निराकार मानता हो उसका संग न करें। ऐसे ग्रंथ भी न पढ़ें। (२१८-२१९)

जो मनुष्य भगवंत आणि त्यांच्या अवतारांचे खंडन करत असेल, परमात्म्याच्या उपासनेचे खंडन करत असेल आणि साकार भगवंतांना निराकार मानत असेल त्याचा संग करू नये. तसे ग्रंथ वाचू नयेत. (218-219)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। (218-219)

loop
220

खण्डनं मन्दिराणां यो मूर्तीनां कुरुते हरेः।

सत्याऽहिंसादिधर्माणां तस्य सङ्गं परित्यजेत्॥२२०॥

ખણ્ડનં મન્દિરાણાં યો મૂર્તીનાં કુરુતે હરેઃ।

સત્યાઽહિંસાદિધર્માણાં તસ્ય સઙ્ગં પરિત્યજેત્॥૨૨૦॥

Khaṇḍanam mandirāṇām yo mūrtīnām kurute Harehe ।

Satyā’hinsādi-dharmāṇām tasya sangam pari-tyajet ॥220॥

જે મનુષ્ય મંદિર અને ભગવાનની મૂર્તિઓનું ખંડન કરતો હોય, સત્ય-અહિંસા આદિ ધર્મોનું ખંડન કરતો હોય તેના સંગનો ત્યાગ કરવો. (૨૨૦)

Je manuṣhya mandir ane Bhagwānnī mūrtionu khanḍan karato hoy, satya-ahinsā ādi dharmonu khanḍan karato hoy tenā sangno tyāg karavo. (220)

One should renounce the company of those who decry mandirs and Bhagwan’s murtis or denounce truth, non-violence and other such righteous conduct. (220)

जो मनुष्य मंदिर तथा भगवान की मूर्तियों का खंडन करता हो, सत्य-अहिंसा आदि धर्मों का खंडन करता हो उसके संग का त्याग करें। (२२०)

मंदिर व भगवंतांच्या मूर्ती भंजकाचा, सत्य-अहिंसा इत्यादी धर्मांचे खंडन करत असेल त्याच्या संगतीचा त्याग करावा. (220)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿ-ਅਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (220)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase