॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

26

सर्वं दुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः सदा।

अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः॥२६॥

સર્વં દુર્વ્યસનં ત્યાજ્યં સર્વૈઃ સત્સઙ્ગિભિઃ સદા।

અનેકરોગદુઃખાનાં કારણં વ્યસનં યતઃ॥૨૬॥

Sarvam dur-vyasanam tyājyam sarvaih satsangibhih sadā ।

Aneka-roga-dukhānām kāraṇam vyasanam yataha ॥26॥

સર્વ સત્સંગીઓએ સર્વે દુર્વ્યસનોનો સદાય ત્યાગ કરવો. કારણ કે વ્યસન અનેક રોગોનું તથા દુઃખોનું કારણ બને છે. (૨૬)

Sarva satsangīoe sarve durvyasanono sadāy tyāg karavo. Kāraṇ ke vyasan anek rogonu tathā dukhonu kāraṇ bane chhe. (26)

All satsangis should always renounce all harmful addictions, as addictions cause numerous illnesses and miseries. (26)

सभी सत्संगी हर प्रकार के दुर्व्यसनों का सदैव त्याग करें। क्योंकि व्यसन अनेक रोगों तथा दुःखों का कारण है। (२६)

सर्व सत्संगींनी सर्व दुर्व्यसनांचा सदैव त्याग करावा. कारण व्यसन अनेक रोगांचे तसेच दुःखांचे कारण बनते. (26)

ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲਤਾਂ (ਆਦਤਾਂ) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਤ ਅਨੇਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। (26)

loop
27

सुराभङ्गातमालादि यद् यद् भवेद्धि मादकम्।

तद् भक्षयेत् पिबेन्नैव धूम्रपानमपि त्यजेत्॥२७॥

સુરાભઙ્ગાતમાલાદિ યદ્ યદ્ ભવેદ્ધિ માદકમ્।

તદ્ ભક્ષયેત્ પિબેન્નૈવ ધૂમ્રપાનમપિ ત્યજેત્॥૨૭॥

Surā-bhangā-tamālādi yad yad bhaveddhi mādakam ।

Tad bhakṣhayet piben-naiva dhūmra-pānam api tyajet ॥27॥

સુરા, ભાંગ તથા તમાકુ ઇત્યાદિ જે જે પદાર્થો માદક હોય તે ક્યારેય ખાવા કે પીવા નહીં તથા ધૂમ્રપાનનો પણ ત્યાગ કરવો. (૨૭)

Surā, bhāng tathā tamāku ityādi je je padārtho mādak hoy te kyārey khāvā ke pīvā nahī tathā dhūmra-pānno paṇ tyāg karavo. (27)

One should never consume intoxicating substances, such as alcohol, bhang and tobacco. One should also refrain from smoking. (27)

मदिरा, भाँग, तम्बाकू इत्यादि जो भी पदार्थ मादक हों उन्हें कभी भी न खाएँ, न ही पीएँ तथा धूम्रपान का भी त्याग करें। (२७)

दारू, भांग तसेच तंबाखू इत्यादी जे जे पदार्थ मादक असतील, ते कधीही खाऊ किंवा पिऊ नये, तसेच धूम्रपानाचा पण त्याग करावा. (27)

ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ, ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ/ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (27)

loop
28

परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकम्।

त्यक्तव्यो व्यभिचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा॥२८॥

પરિત્યાજ્યં સદા દ્યૂતં સર્વૈઃ સર્વપ્રકારકમ્।

ત્યક્તવ્યો વ્યભિચારશ્ચ નારીભિઃ પુરુષૈસ્તથા॥૨૮॥

Pari-tyājyam sadā dyūtam sarvaih sarva-prakārakam ।

Tyaktavyo vyabhichārash-cha nārībhih puruṣhais-tathā ॥28॥

સર્વે સ્ત્રી તથા પુરુષોએ સર્વ પ્રકારના જુગારનો તથા વ્યભિચારનો ત્યાગ કરવો. (૨૮)

Sarve strī tathā puruṣhoe sarva prakārnā jugārno tathā vyabhichārno tyāg karavo. (28)

All women and men should never engage in any form of gambling or adultery. (28)

सभी महिलाएँ तथा पुरुष हर प्रकार के जुए तथा व्यभिचार का त्याग करें। (२८)

सर्व स्त्री आणि पुरुषांनी सर्व प्रकारच्या जुगारांचा आणि व्यभिचारांचा त्याग करावा. (28)

ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਏ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। (28)

loop
29

मांसं मत्स्यं तथाऽण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हिचित्।

पलाण्डुं लशुनं हिङ्गु न च सत्सङ्गिनो जनाः॥२९॥

માંસં મત્સ્યં તથાઽણ્ડાનિ ભક્ષયેયુર્ન કર્હિચિત્।

પલાણ્ડું લશુનં હિઙ્ગુ ન ચ સત્સઙ્ગિનો જનાઃ॥૨૯॥

Mānsam matsyam tathā’ṇḍāni bhakṣhayeyur na karhichit ।

Palāṇḍum lashunam hingu na cha satsangino janāhā ॥29॥

સત્સંગી જનોએ ક્યારેય માંસ, માછલી, ઈંડાં તથા ડુંગળી, લસણ, હિંગ ન ખાવાં. (૨૯)

Satsangī janoe kyārey māns, māchhalī, īnḍā tathā ḍungaḷī, lasaṇ, hing na khāvā. (29)

Satsangis should never eat meat, fish, eggs, onions, garlic or hing. (29)

सत्संगी जन मांस, मछली, अंडे तथा प्याज, लहसुन और हींग कदापि न खाएँ। (२९)

सत्संगी जनांनी कधीही मांस, मासे, अंडे तसेच कांदे, लसूण व हिंग खाऊ नये. (29)

ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਲੱਸਣ, ਹਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ। (29)

loop
30

पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा।

खाद्यं पानमशुद्धं यद् गृह्णीयाद् वस्तु तन्नहि॥३०॥

પાતવ્યં ગાલિતં પેયં જલં દુગ્ધાદિકં તથા।

ખાદ્યં પાનમશુદ્ધં યદ્ ગૃહ્ણીયાદ્ વસ્તુ તન્નહિ॥૩૦॥

Pātavyam gālitam peyam jalam dugdhādikam tathā ।

Khādyam pānam ashuddham yad gṛuhṇīyād vastu tan-nahi ॥30॥

પાણી તથા દૂધ ઇત્યાદિ પેય પદાર્થો ગાળેલા ગ્રહણ કરવા. જે ખાદ્ય વસ્તુ તથા પીણાં અશુદ્ધ હોય તે ક્યારેય ગ્રહણ ન કરવાં. (૩૦)

Pāṇī tathā dūdh ityādi peya padārtho gāḷelā grahaṇ karavā. Je khādya vastu tathā pīṇā ashuddha hoy te kyārey grahaṇ na karavā. (30)

One should consume water, milk and other drinkable items [only] after they have been filtered. Food items and beverages that are forbidden should never be consumed. (30)

जल तथा दूध इत्यादि पेय पदार्थ छाने हुए ही ग्रहण करें। जो खाद्य वस्तु तथा पेय अशुद्ध हों, उन्हें कदापि ग्रहण न करें। (३०)

पाणी तथा दूध इत्यादी पेय पदार्थ गाळूनच घ्यावेत. अशुद्ध खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ कधीही ग्रहण करू नयेत. (30)

ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛਾਣੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ। (30)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase