॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

36

यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं सांप्रदायिकम्।

अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत्॥३६॥

યાગાદિકે ચ કર્તવ્યે સિદ્ધાન્તં સાંપ્રદાયિકમ્।

અનુસૃત્ય હિ કર્તવ્યં હિંસારહિતમેવ તત્॥૩૬॥

Yāgādike cha kartavye siddhāntam sāmpradāyikam ।

Anusṛutya hi kartavyam hinsā-rahitam eva tat ॥36॥

યાગાદિ કરવાના થાય ત્યારે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતને અનુસરીને હિંસારહિત જ કરવા. (૩૬)

Yāgādi karavānā thāy tyāre sampradāynā siddhāntne anusarīne hinsā-rahit ja karavā. (36)

When yagnas are held, they should only be conducted without harming any beings and according to the Sampraday’s principles. (36)

यज्ञ आदि करना हो, तब संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार हिंसारहित ही करें। (३६)

यज्ञयाग करावयाचे असल्यास, संप्रदायाच्या सिद्धांतानुसार हिंसारहितच करावेत. (36)

ਜੇ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕਰੋ। (36)

loop
37

मत्वाऽपि यज्ञशेषं च वाऽपि देवनिवेदितम्।

मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः॥३७॥

મત્વાઽપિ યજ્ઞશેષં ચ વાઽપિ દેવનિવેદિતમ્।

માંસં કદાપિ ભક્ષ્યં ન સત્સઙ્ગમાશ્રિતૈર્જનૈઃ॥૩૭॥

Matvā’pi yagna-sheṣham cha vā’pi deva-niveditam ।

Mānsam kadāpi bhakṣhyam na satsangam āshritair-janaihi ॥37॥

યજ્ઞનો શેષ ગણીને કે પછી દેવતાના નૈવેદ્ય રૂપે પણ સત્સંગીઓએ ક્યારેય માંસ ન જ ખાવું. (૩૭)

Yagnano sheṣh gaṇīne ke pachhī devatānā naivedya rūpe paṇ satsangīoe kyārey māns na ja khāvu. (37)

Satsangis should never eat meat, even if it is considered to be the remnant of a yagna or sanctified by the deities. (37)

यज्ञ का शेष मानकर या देवता के प्रासादिक नैवेद्य के रूप में भी सत्संगीजन मांस कदापि न खाएँ। (३७)

यज्ञाचे शेष भाग म्हणून किंवा देवतेचा प्रसाद म्हणूनही सत्संगींनी कधीही मांस खाऊ नये. (37)

ਯੱਗ ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਮਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਣ। (37)

loop
38

कस्याऽपि ताडनं नैव करणीयं कदाचन।

अपशब्दाऽपमानादि-सूक्ष्महिंसाऽपि नैव च॥३८॥

કસ્યાઽપિ તાડનં નૈવ કરણીયં કદાચન।

અપશબ્દાઽપમાનાદિ-સૂક્ષ્મહિંસાઽપિ નૈવ ચ॥૩૮॥

Kasyā’pi tāḍanam naiva karaṇīyam kadāchana ।

Apa-shabdā’pamānādi-sūkṣhma-hinsā’pi naiva cha ॥38॥

કોઈનું તાડન ક્યારેય ન કરવું. અપશબ્દો કહેવા, અપમાન કરવું ઇત્યાદિ કોઈપણ પ્રકારે સૂક્ષ્મ હિંસા પણ ન કરવી. (૩૮)

Koīnu tāḍan kyārey na karavu. Apshabdo kahevā, apamān karavu ityādi koīpaṇ prakāre sūkṣhma hinsā paṇ na karavī. (38)

One should never strike another person. One should not swear, insult or commit other forms of subtle harm or injury. (38)

कदापि किसी का ताड़न न करें। अपशब्द कहना, अपमानित करना इत्यादि किसी भी प्रकार की सूक्ष्म हिंसा भी न करें। (३८)

कधीही कोणाला ताडन करू नये, अपशब्द बोलणे, अपमान करणे इत्यादी कोठल्याही प्रकारे सूक्ष्म (किंचितही) हिंसा सुद्धा करू नये. (38)

ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ (ਕਸ਼ਟ ਆਦਿ ਦੇਣਾ) ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। (38)

loop
39

सत्ता-कीर्ति-धन-द्रव्य-स्त्री-पुरुषादिकाऽऽप्तये।

मानेर्ष्याक्रोधतश्चाऽपि हिंसां नैव समाचरेत्॥३९॥

સત્તા-કીર્તિ-ધન-દ્રવ્ય-સ્ત્રી-પુરુષાદિકાઽઽપ્તયે।

માનેર્ષ્યાક્રોધતશ્ચાઽપિ હિંસાં નૈવ સમાચરેત્॥૩૯॥

Sattā-kīrti-dhana-dravya-strī-puruṣhādikā’ptaye ।

Mānerṣhyā-krodhatash-chā’pi hinsām naiva samācharet ॥39॥

ધન, સત્તા, કીર્તિ, સ્ત્રી, પુરુષ ઇત્યાદિની પ્રાપ્તિને અર્થે તથા માન, ઈર્ષ્યા કે ક્રોધે કરીને પણ હિંસા ન કરવી. (૩૯)

Dhan, sattā, kīrti, strī, puruṣh ityādinī prāptine arthe tathā mān, īrṣhyā ke krodhe karīne paṇ hinsā na karavī. (39)

One should not commit violence to attain wealth, power, prestige or [to fulfil one’s desire] for a man or woman or anything else. Also, one should also not commit violence out of ego, jealousy or anger. (39)

धन, सत्ता, कीर्ति, स्त्री, पुरुष इत्यादि की प्राप्ति के लिए तथा मान, ईर्ष्या या क्रोध से भी हिंसा न करें। (३७)

धन, सत्ता, कीर्ती, स्त्री-पुरुष इत्यादींच्या प्राप्तीसाठी, तसेच मान-ईर्षा किंवा क्रोधाच्या आहारी जाऊन पण हिंसा करू नये. (39)

ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਸੱਤਾ, ਜੱਸ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ (ਗੁੱਸਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। (39)

loop
40

मनसा वचसा वाऽपि कर्मणा हिंसने कृते।

तत्स्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः॥४०॥

મનસા વચસા વાઽપિ કર્મણા હિંસને કૃતે।

તત્સ્થિતો દુઃખ્યતે નૂનં સ્વામિનારાયણો હરિઃ॥૪૦॥

Manasā vachasā vā’pi karmaṇā hinsane kṛute ।

Tat-sthito dukhyate nūnam Swāminārāyaṇo Harihi ॥40॥

મને કરીને, વચને કરીને કે કર્મે કરીને હિંસા કરવાથી તેનામાં રહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાન દુઃખાય છે. (૪૦)

Mane karīne, vachane karīne ke karme karīne hinsā karavāthī tenāmā rahelā Swāminārāyaṇ Bhagwān dukhāy chhe. (40)

Inflicting mental, verbal or physical violence pains Swaminarayan Bhagwan, who resides within that person. (40)

मन से, वचन से या कर्म से हिंसा करने से उसमें विराजमान स्वामिनारायण भगवान दुःखित होते हैं। (४०)

मनाने, वचनाने किंवा कर्माने हिंसा केल्याने त्याच्यात राहिलेले स्वामिनारायण भगवान दुखावले जातात. (40)

ਮਨ ਤੋਂ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀ-ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (40)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase