॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

81

प्रातः प्रतिदिनं सायं सर्वैः सत्सङ्गिभिर्जनैः।

आरार्तिक्यं विधातव्यं सस्तुति गृहमन्दिरे॥८१॥

પ્રાતઃ પ્રતિદિનં સાયં સર્વૈઃ સત્સઙ્ગિભિર્જનૈઃ।

આરાર્તિક્યં વિધાતવ્યં સસ્તુતિ ગૃહમન્દિરે॥૮૧॥

Prātah prati-dinam sāyam sarvaih satsangibhir janaihi ।

Ārārtikyam vidhātavyam sa-stuti gṛuha-mandire ॥81॥

સર્વે સત્સંગી જનોએ પ્રાતઃકાળે તથા સાંજે ઘરમંદિરમાં પ્રતિદિન આરતી કરવી ને સાથે સ્તુતિનું ગાન કરવું. (૮૧)

Sarve satsangī janoe prātahkāḷe tathā sānje ghar-mandirmā pratidin ārtī karavī ne sāthe stutinu gān karavu. (81)

Every morning and evening, all satsangis should perform the ārti and sing the stuti before the ghar mandir. (81)

सभी सत्संगी जन प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल घरमंदिर में आरती तथा स्तुतिगान करें। (८१)

सर्व सत्संगी जनांनी प्रातःकाळी तसेच सायंकाळी, घरमंदिरात प्रतिदिन आरती करावी आणि सोबतच स्तोत्रपठण करावे. (81)

ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗੀ-ਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਜੱਸ-ਗਾਇਨ (ਸਤੁਤੀ) ਕਰਨ। (81)

loop
82

उच्चैः स्वरैर्जय स्वामि-नारायणेति भक्तितः।

सतालिवादनं गेयं स्थिरेण चेतसा तदा॥८२॥

ઉચ્ચૈઃ સ્વરૈર્જય સ્વામિ-નારાયણેતિ ભક્તિતઃ।

સતાલિવાદનં ગેયં સ્થિરેણ ચેતસા તદા॥૮૨॥

Uchchaih swarair Jaya Swāmi-nārāyaṇeti bhaktitaha ।

Sa-tāli-vādanam geyam sthireṇa chetasā tadā ॥82॥

આરતી સમયે ચિત્તને સ્થિર કરી ભક્તિએ સહિત, તાલી વગાડતાં અને ઉચ્ચ સ્વરે ‘જય સ્વામિનારાયણ જય અક્ષરપુરુષોત્તમ...’ એમ આરતીનું ગાન કરવું. (૮૨)

Ārtī samaye chittane sthir karī bhaktie sahit, tālī vagāḍatā ane uchcha sware ‘Jay Swāminārāyaṇ jay Akṣhar-Puruṣhottam...’ em ārtīnu gān karavu. (82)

While performing the ārti, one should devoutly sing aloud the ārti ‘Jay Swaminarayan, Jay Akshar-Purushottam…’ with a steady mind and while clapping. (82)

आरती के समय स्थिर चित्त से भक्तिपूर्वक ताली बजाते हुए उच्च स्वर से ‘जय स्वामिनारायण जय अक्षरपुरुषोत्तम...’ इस प्रकार आरती का गान करें। (८२)

आरतीच्या समयी चित्त स्थिर करून, भक्तिभावाने, टाळ्या वाजवत आणि उच्च स्वराने ‘जय स्वामिनारायण जय अक्षरपुरुषोत्तम...’ असे आरतीगान करावे. (82)

ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀਪੂਰਵਕ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ‘ਜਯ ਸੁਆਮੀ-ਨਾਰਾਇਣ ਜਯ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ...’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। (82)

loop
83

यैव रसवती पक्वा मन्दिरे तां निवेदयेत्।

उच्चार्य प्रार्थनं भक्त्या ततः प्रसादितं जमेत्॥८३॥

યૈવ રસવતી પક્વા મન્દિરે તાં નિવેદયેત્।

ઉચ્ચાર્ય પ્રાર્થનં ભક્ત્યા તતઃ પ્રસાદિતં જમેત્॥૮૩॥

Yaiva rasavatī pakvā mandire tām nivedayet ।

Uchchārya prārthanam bhaktyā tatah prasāditam jamet ॥83॥

જે રસોઈ બનાવી હોય તે મંદિરમાં ધરાવવી અને પ્રસાદીભૂત થયેલ ભોજન ભક્તિભાવપૂર્વક પ્રાર્થના બોલીને પછી જમવું. (૮૩)

Je rasoī banāvī hoy te mandirmā dharāvavī ane prasādībhūt thayel bhojan bhakti-bhāv-pūrvak prārthanā bolīne pachhī jamavu. (83)

Offer whatever food has been prepared [to the murtis] in the ghar mandir and after devoutly reciting prayers, eat the sanctified meal. (83)

जो भोजन बनाया हो उसे घरमंदिर में निवेदित करें। तत्पश्चात् भक्तिभाव से प्रार्थना बोलकर प्रासादिक भोजन ग्रहण करें। (८३)

केलेल्या स्वयंपाकाचा नैवेद्य मंदिरात दाखवून, प्रसादिभूत झालेले भोजन भक्तिभावपूर्वक प्रार्थना म्हणून ग्रहण करावे. (83)

ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੇਟਾ (ਥਾਲ) ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। (83)

loop
84

हरयेऽनर्प्य न ग्राह्यम् अन्नफलजलादिकम्।

शुद्धौ शङ्कितमन्नादि नाऽद्यान्नेशे निवेदयेत्॥८४॥

હરયેઽનર્પ્ય ન ગ્રાહ્યમ્ અન્નફલજલાદિકમ્।

શુદ્ધૌ શઙ્કિતમન્નાદિ નાઽદ્યાન્નેશે નિવેદયેત્॥૮૪॥

Haraye’narpya na grāhyam anna-fala-jalādikam ।

Shuddhau shankitam annādi nā’dyānneshe nivedayet ॥84॥

ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર અન્ન, ફળ કે જલાદિ ગ્રહણ ન કરવું. જેની શુદ્ધિને વિષે શંકા હોય તેવાં અન્નાદિ ભગવાનને ન ધરાવવાં અને ન જમવાં. (૮૪)

Bhagwānne arpaṇ karyā vagar anna, faḷ ke jalādi grahaṇ na karavu. Jenī shuddhine viṣhe shankā hoy tevā annādi Bhagwānne na dharāvavā ane na jamavā. (84)

One should not consume foods, fruits, water and other items without first offering them to Bhagwan. Foods and other items that may be impure should not be offered to Bhagwan nor should they be eaten. (84)

भगवान को अर्पण किए बिना अन्न, फल, जल आदि ग्रहण न करें। जिसकी शुद्धि के विषय में शंका हो वैसा अन्न आदि भगवान को निवेदित न करें और न खाएँ। (८४)

भगवंतांना अर्पण केल्याशिवाय अन्न, फळे किंवा जल आदी ग्रहण करू नये. ज्याच्या शुद्धी विषयी शंका असेल असा अन्नाचा नैवेद्य भगवंतांना दाखवू नये आणि खाऊ नये. (84)

ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ, ਫਲ਼, ਜਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਓ। (84)

loop
85

कीर्तनं वा जपं कुर्यात् स्मृत्यादि वा यथारुचि।

गृहमन्दिरमास्थाय भावतः स्थिरचेतसा॥८५॥

કીર્તનં વા જપં કુર્યાત્ સ્મૃત્યાદિ વા યથારુચિ।

ગૃહમન્દિરમાસ્થાય ભાવતઃ સ્થિરચેતસા॥૮૫॥

Kīrtanam vā japam kuryāt smṛutyādi vā yathā-ruchi ।

Gṛuha-mandiram āsthāya bhāvatah sthira-chetasā ॥85॥

ઘરમંદિરમાં બેસીને ભાવે કરીને સ્થિર ચિત્તે કીર્તન, જપ કે સ્મૃતિ વગેરે પોતાની રુચિ અનુસાર કરવું. (૮૫)

Ghar-mandirmā besīne bhāve karīne sthir chitte kīrtan, jap ke smṛuti vagere potānī ruchi anusār karavu. (85)

While sitting in front of the ghar mandir, one should, with devout feelings and concentration, sing kirtans, chant and engage in smruti or other acts of devotion according to one’s preferences. (85)

घरमंदिर में बैठकर स्थिर चित्त से भावपूर्वक कीर्तन, जप या स्मृति इत्यादि अपनी रुचि के अनुसार करें। (८५)

घरमंदिरात बसून भावपूर्वक, स्थिर चित्ताने कीर्तन, जप किंवा स्मृती वगैरे स्वतःच्या आवडीनुसार करावे. (85)

ਘਰ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਭਾਵ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਰਤਨ, ਜਪ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। (85)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase