પાદટીપો

વિશ્રામ ૧ની પાદટીપો

ભાવનગર

રાજકોટ

સેના

ટોળું

ચોર લોકોએ

ભાંગ

અજોડ

બુદ્ધિનો ભંડાર

ગરુડની અસ્વારી કરનારા

દુકાને દુકાને

કોઈ વાત સિદ્ધ કરવા પોતાના ઉપર કરેલી જબરદસ્તી

ખરચ

જેના હાથમાં પદ્મ-કમળનું ચિહ્ન છે એવા ભગવાન

ભાવનગર

વિશ્રામ ૨ની પાદટીપો

પરોઢિયે, સવારે

ઘોડાનો

ખાવાનું ન મળતા થયેલ ઉપવાસ

કરે, કર્યું

ઉપકાર

વલભીપુર

વસ્ત્ર

સદા સાકાર

રાક્ષસીના દુશ્મન ભગવાન

દુષ્ટ મલ્લોના દુશ્મન શ્રીહરિ

નાસ્તો

મહેલ

દરજી

બુટ્ટાદાર

ઝીના ટેભા - ટાંકા

ભાવનગરના રાજા વજેસિંહજી

ગયા

વિશ્રામ ૩ની પાદટીપો

નિર્ભયપણે

હાજરમાં

ફજેતી

વિશ્રામ ૪ની પાદટીપો

સાબરમતી નદી

સવારે

પાઘડી, ફેંટો

કૃષ્ણપ્રસાદજી (વિહારીલાલજી મહારાજના પિતા)

વિશ્રામ ૫ની પાદટીપો

સંવત્ ૧૮૮૬ની

મઝા, તંદુરસ્તી

સાચું, નક્કી

સંતોષ

દેવોના વૈદ્ય

વચમાં

વિશ્રામ ૬ની પાદટીપો

વડના જેવું એક પ્રકારનું ઝાડ

રસ્તા પર ગાડાની અવર-જવરથી પડેલા ઊંડા સીલા

રમૂજની

આંબલાનું પાણી, શરબત

સૂરજ

પાલખી

વિશ્રામ ૭ની પાદટીપો

વિસ્તારના

ખંડિયા રાજ્યોનો

મદાન્ધ, ઘેલા

સોમવાર

વિશ્રામ ૮ની પાદટીપો

અટક્યો

દેવ માટે

જ્ઞાતિ ભોજન

સમયે

વિશ્રામ ૯ની પાદટીપો

સાથવો

અક્ષરધામમાં

નિર્ધનની જેમ

ગરજ

દાસ, ચાકર

હિંદુ ધર્મથી બહારની જાતીમાં જન્મેલ એવા અંગ્રેજ લોકો

વિશ્રામ ૧૦ની પાદટીપો

ઘોડીએ

સંવત્ ૧૮૫૬ની સાલમાં

આ સોરઠ

ઘોડો

ગરીબની

ફરિયાદ

કાંઈ પણ

વિશ્રામ ૧૧ની પાદટીપો

અક્ષરધામ

દરજી

કમળનો સમૂહ

વિશ્રામ ૧૨ની પાદટીપો

અનેક પ્રકારની

કલમ (નેતરની બનાવેલી હોય છે), પેન

ચિંતામાં

ગાળ, તિરસ્કાર ભર્યાં હલકાં વચન

વઢવેડ, બોલાચાલી કરે

ઓજસ, શૌર્ય

પરવશતા

વિશ્રામ ૧૩ની પાદટીપો

જાણકાર

દ્વારકાધીશ

દૈત્યોના શત્રુ

મુસલમાન

જૈન

છબી, છાપ

ઉત્તમ, સુંદર