ગુ Tr   Favorites history    Help

કીર્તન મુક્તાવલી

મારે ઘેર આવજો છોગલાંધારી

૧-૧૬૧: જેરામ બ્રહ્મચારી

  મારે ઘેર આવજો છોગલાંધારી;

લાડુ જલેબી ને સેવ સુંવાળી, હું તો ભાવે કરી લાવી છું ઘારી... ꠶ટેક

સૂરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલાં પાપડ વડી વઘારી;

વતાંક વાલોળનાં શાક કર્યાં, મેં તો ચોળાફળી છમકારી... મારે꠶

કાજુ કમોદના ભાત કર્યા, મેં તો દાળ કરી બહુ સારી;

લીંબુ કાકડીનાં લેજો અથાણાં, કઢી કરી છે કાઠિયાવાડી... મારે꠶

લવિંગ સોપારી ને પાનબીડી વાળી, તજ એલચી જાવંત્રી સારી;

નિશદિન આવો તો ભાવે કરી ભેટું, એમ માગે જેરામ બ્રહ્મચારી... મારે꠶

Māre gher āvajo Chhogalādhārī

1-161: Jeram Brahmachari

Māre gher āvjo Chhogalādhārī;

 Lāḍu jalebī ne sev suvāḷī,

  Hu to bhāve karī lāvī chhu ghari...

Sūraṇ pūraṇ ne bhājī kārelā,

 Pāpaḍ vaḍi vaghārī;

Vantāk vāloḷnā shāk karyā,

 Me to choḷāfaḷī chhamkārī... māre 1

Kāju kamodnā bhāt karyā,

 Me to dāḷ karī bahu sārī;

Limbu kākḍīnā lejo athāṇā,

 Kaḍhī karī chhe Kāthiyāvāḍī... māre 2

Laving sopārī ne pānbīḍī vāḷī,

 Taj elchī jāvantrī sārī;

Nishdin āvo to bhāve karī bheṭu,

 Em māge Jerām Brahmachārī... māre 3

Kirtan Selection

ગુ Tr   Sort options   Go

Kirtan Study

Quick Links

loading