ગુ Tr   Favorites history    Help

કીર્તન મુક્તાવલી

સ્વામિનારાયણ નામ મારા વહાલા

૧-૨૦૧૦: અજાણ્ય

સ્વામિનારાયણ નામ મારા વહાલા,

 સ્વામિનારાયણ નારાયણ... ૧

નીલકંઠ નામ ધરનાર મારા વહાલા,

 સ્વામિનારાયણ નારાયણ... ૨

ધર્મભક્તિના લાલ મારા વહાલા,

 સ્વામિનારાયણ નારાયણ... ૩

સર્વોપરી ઘનશ્યામ મારા વહાલા,

 સ્વામિનારાયણ નારાયણ... ૪

સહજાનંદ સમરથ મારા વહાલા,

 સ્વામિનારાયણ નારાયણ... ૫

Swāminārāyaṇ nām mārā vahālā

1-2010: unknown

Swāminārāyaṇ nām mārā vahālā,

 Swāminārāyaṇ Nārāyaṇ... 1

Nīlkanṭh nām dharnār mārā vahālā,

 Swāminārāyaṇ Nārāyaṇ... 2

Dharma-Bhaktinā lāl mārā vahālā,

 Swāminārāyaṇ Nārāyaṇ... 3

Sarvoparī Ghanshyām mārā vahālā,

 Swāminārāyaṇ Nārāyaṇ... 4

Sahajānand samarath mārā vahālā,

 Swāminārāyaṇ Nārāyaṇ... 5

Kirtan Selection

ગુ Tr   Sort options   Go

Kirtan Study

Quick Links

loading