Meaning: Gujarati English
અદ્વારેણ ન નિર્ગમ્યં પ્રવેષ્ટવ્યં ન તેન ચ ।
સ્થાને સસ્વામિકે વાસઃ કાર્યોઽપૃષ્ટ્વા ન તત્પતિમ્ ॥
अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च ।
स्थाने सस्वामिके वासः कार्योऽपृष्ट्वा न तत्पतिम् ॥
Advāreṇ na nirgamyan praveṣhṭavyam na ten cha |
Sthāne sasvāmike vāsah kāryopṛuṣhṭvā na tatpatim ||
171
અને ચોરમાર્ગે કરીને પેસવું નહિ અને નીસરવું નહિ અને જે સ્‍થાનક ધણિયાતું હોય તે સ્‍થાનકને વિષે તેના ધણીને પૂછ્યા વિના ઉતારો ન કરવો. (શિક્ષાપત્રી: 33)

Shlok Selection

Shloks Index