Meaning: Gujarati English
વિધવાભિસ્તુ યોષાભિઃ સેવ્યઃ પતિધિયા હરિઃ ।
આજ્ઞાયાં પિતૃપુત્રાદેર્વૃત્યં સ્વાતન્ત્ર્યતો ન તુ ॥
विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्यः पतिधिया हरिः ।
आज्ञायां पितृपुत्रादेर्वृत्यं स्वातन्त्र्यतो न तु ॥
Vidhavābhistu yoṣhābhihi sevyah patidhiyā harihi |
Āgnāyām pitṛuputrādervṛutyam svātantryato na tu ||
301
હવે વિધવા સ્ત્રીઓના વિશેષ ધર્મ કહીએ છીએ - અમારે આશ્રિત જે વિધવા સ્ત્રીઓ તેમણે તો પતિબુદ્ધિએ કરીને શ્રીકૃષ્‍ણ ભગવાનને સેવવા અને પોતાના પિતા પુત્રાદિક જે સંબંધી તેમની આજ્ઞાને વિષે વર્તવુ પણ સ્‍વતંત્રપણે ન વર્તવું. (શિક્ષાપત્રી: 163)

Shlok Selection

Shloks Index