વચનામૃત પ્રસંગ

વચનામૃત પ્રસંગમાં અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને ગુરુપરંપરાના જીવનકાળમાં જે પ્રસંગ સંકળાયેલા હોય તે અહીં રજું કર્યા છે.


Vachanamrut Prasang

In this section, any prasang that has been connected to Aksharbrahma Gunatitanand Swami and the Guru Parampara has been captured here.

SELECTION

Prakaran

Gadhada I (78)

Sarangpur (18)

Kariyani (12)

Loya (18)

Panchala (7)

Gadhada II (67)

Vartal (20)

Amdavad (3)

Gadhada III (39)

Bhugol-Khagol

Additional (11)

Study

Vachanamrut Histories

Vachanamrut Prasangs

Vachanamrut Mahima

Vachanamrut Essence

Additional Info

Vachanamrut Introduction

Vachanamrut Preface

Pramukh Swami Maharaj’s Blessings

Vachanamrut Calendar

Paratharo 4: Auspicious Marks

Paratharo 5: Daily Routine

Appendices