પાદટીપો

વિજય મેળવ્યો

માતા દેવહૂતિ માટે

મગરથી

સહસ્રાર્જુન

દત્તાત્રેય

ખાતા, ફેરા

હંસાવતાર પ્રભુએ

૧૦૦ પુત્રે ઉપદેશ આપી

આ નામનો આસુરી વાનર

સનકાદિક

‘નારદ પંચરાત્ર’ નામનું શાસ્ત્ર

દરિયા પર પૂલ

મૂળ

મોહાંધ

ભગવાનના એક અવતારનું નામ છે

બચાવ્યા