Format: Gu Trans

1. અકાર્યાચરણે ક્વાપિ જાતે સ્વસ્ય પરસ્ય વા ... (શિક્ષાપત્રી)

2. અગાલિતં ન પાતવ્યં પાનીયં ચ પયસ્તથા ... (શિક્ષાપત્રી)

3. અગ્રાહ્યાન્નેન પક્વં યદન્નં તદુદકં ચ ન ... (શિક્ષાપત્રી)

4. અજ્ઞાનાજ્જ્ઞાનતો વાઽપિ ગુરુ વા લઘુ પાતકમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

5. અતશ્ચાસ્ય સ્વરૂપેષુ ભેદો જ્ઞેયો ન સર્વથા ... (શિક્ષાપત્રી)

6. અતિમનોહરં સર્વસુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ ...

7. અતો ભવદ્ભિર્મચ્છિસ્યૈઃ સાવધાનતયાઽખિલૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

8. અથૈતયોસ્તુ ભાર્યાભ્યામાજ્ઞયા પત્યુરાત્મનઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

9. અદ્વારેણ ન નિર્ગમ્યં પ્રવેષ્ટવ્યં ન તેન ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

10. અનન્ત કોટીન્દુ રવિપ્રકાશે, ધામ્ન્યક્ષરે મૂર્તિમતાક્ષરેણ ...

11. અનર્ઘ્યં ચિત્રિતં વાસઃ કુસુમ્ભાદ્યૈશ્ચ રઞ્ચિતમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

12. અન્નવસ્ત્રાદિભિઃ સર્વે સ્વકીયાઃ પરિચારકાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

13. અન્નાદ્યૈઃ શક્તિતોઽભ્યર્ચ્યો હ્યતિથિસ્તૈર્ગૃહાગતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

14. અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ... (સ્કંદપુરાણ)

15. અપમાનો ન કર્તવ્યો ગુરુણાં ચ વરીયસામ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

16. અપિ ભુરિફલં કર્મ ધર્માપેતં ભવેદ્યદિ ... (શિક્ષાપત્રી)

17. અભ્યાસો વેદશાસ્ત્રાણાં કાર્યશ્ચ ગુરુસેવનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

18. અયં નિજઃ પરો વેતિ ગણના લઘુચેતસામ્ ...

19. અલસસ્ય કુતો વિદ્યા અવિદ્યસ્ય કુતો ધનમ્ ...

20. અસંશયં મહાબાહો મનોદુર્નિગ્રહં ચલમ્ ... (ગીતા)

21. અસતો મા સદ્‍ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ...

22. અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ... (ગીતા)

23. અહો ભાગ્યમ્ અહો ભાગ્યમ્ નન્દગોપવ્રજૌકસામ્ ... (ભાગવત)

24. આચાર્યેણૈવ દત્તં યદ્ યચ્ચ તેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

25. આઢ્યૈસ્તુ ગૃહિભિઃ કાર્યા અહિંસા વૈષ્ણવા મખાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

26. આત્મઘાતસ્તુ તીર્થેઽપિ ન કર્તવ્યશ્ચ ન ક્રુધા ... (શિક્ષાપત્રી)

27. આદૌ પ્રેમવતી-વૃષાંગજનનં સન્નૈકતીર્થાટનં દુષ્કર્મોપશમં ચ સાધુ-શરણં સદ્ધર્મ-સંસ્થાપનમ્ ...

28. આપૂર્યમાણ મચલ પ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિ યદ્વત્ ... (ગીતા)

29. આયદ્રવ્યાનુસારેણ વ્યયઃ કાર્યો હિ સર્વદા ... (શિક્ષાપત્રી)

30. આર્ષભો ભરતઃ પૂર્વં જડવિપ્રો યથા ભુવિ ... (શિક્ષાપત્રી)

31. આહારનિદ્રાભયમૈથુનં ચ સામાન્યમેતત્ પશુભિર્નરાણામ્ ...

32. ઇતિ સંક્ષેપતો ધર્માઃ સર્વેષાં લિખિતા મયા ... (શિક્ષાપત્રી)

33. ઇમામેવ તતો નિત્યમનુસૃત્ય મમાશ્રિતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

34. ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યાં જગત્ ... (ઉપનિષદ્)

35. ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્ નિબોધત ... (કઠોપનિષદ્)

36. ઉત્સવાહેષુ નિત્યં ચ કૃષ્ણમન્દિરમાગતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

37. ઉદારસ્ય તૃણં વિત્તં શૂરસ્ય મરણં તૃણમ્ ...

38. ઉદ્યમઃ સાહસં ધૈર્યં બુદ્ધિઃ શક્તિઃ પરાક્રમઃ ...

39. ઉદ્યમેન હિ સિધ્યન્તિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈઃ ...

40. ઉપવાસદિને ત્યાજ્યા દિવાનિદ્રા પ્રયત્નતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

41. ઉપવિશ્ય તતઃ શુદ્ધ આસને શુચિભૂતલે ... (શિક્ષાપત્રી)

42. ઉપવિશ્યૈવ ચૈકત્ર કર્તવ્યં દન્તધાવનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

43. એકાંતિકં સ્થાપયિતું ધરાયાં, ધર્મં પ્રકુર્વન્તમમૂલ્ય વાર્તાઃ ...

44. એકાગ્રેણૈવ મનસા પત્રીલેખઃ સહેતુકઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

45. એકાત્મ્યમેવ વિજ્ઞેયં નારાયણમહેશયોઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

46. એકાદશીનાં સર્વાસાં કર્તવ્યં વ્રતમાદરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

47. એકાદશીમુખાનાં ચ વ્રતાનાં નિજશક્તિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

48. એતે રાધાદયો ભક્તાસ્તસ્ય સ્યુઃ પાર્શ્વતઃ ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

49. એતે સાધારણા ધર્માઃ પુંસાં સ્ત્રીણાં ચ સર્વતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

50. એતેષુ યાનિ વાક્યાનિ શ્રીકૃષ્ણસ્ય વૃષસ્ય ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

51. કરારવિન્દેન પદારવિન્દં મુખારવિન્દે વિનિવેશયન્તં ...

52. કર્તવ્યં કારણીયં વા શ્રાવણે માસિ સર્વથા ... (શિક્ષાપત્રી)

53. કર્તવ્યમૂર્ધ્વપુણ્ડ્રં ચ પુમ્ભિરેવ સચન્દ્રકમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

54. કર્તવ્યા દ્વારિકામુખ્યતીર્થયાત્રા યથાવિધિ ... (શિક્ષાપત્રી)

55. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ... (ગીતા)

56. કસ્ત્વં કોહં કુત આયાતઃ કા મે જનની કો મે તાતઃ ...

57. કસ્યાપિ પ્રાણિનો હિંસા નૈવ કાર્યાઽત્ર મામકૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

58. કામાર્ત તસ્કરનટ વ્યસનિદ્વિષન્ત: સ્વસ્વાર્થસિદ્ધિમિવ ચેતસિ નિત્યમેવ ...

59. કારણીયા પુરશ્ચર્યા પુણ્યસ્થાનેઽસ્ય શક્તિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

60. કાર્યં ન સહસા કિંચિત્ કાર્યો ધર્મસ્તુ સત્વરમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

61. કાર્યં ન સહસા કિઞ્‍ચિત્કાર્યો ધર્મસ્તુ સત્વરમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

62. કાર્યશ્ચ સકૃદાહારસ્તાભિઃ સ્વાપસ્તુ ભુતલે ... (શિક્ષાપત્રી)

63. કાર્યાસ્તમનુસૃત્યૈવ સર્વ એવ વ્રતોત્સવાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

64. કાર્યાસ્તસ્ય કથાવાર્તાઃ શ્રવ્યાશ્ચ પરમાદરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

65. કાર્યે વૈવાહિકે સ્વસ્યાન્યસ્ય વાર્પ્યધનસ્ય તુ ... (શિક્ષાપત્રી)

66. કાઽપ્યઞ્‍જનશલાકેયમન્તસ્તિમિરહારિણી ... (શિક્ષાપત્રી)

67. કીટોપિ સુમનઃ સંગાદ્‍ આરોહતિ સતાં શિરઃ ...

68. કૃષ્ણકૃષ્ણાવતારાણાં ખણ્ડનં યત્ર યુક્તિભિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

69. કૃષ્ણદીક્ષાં ગુરોઃ પ્રાપ્તૈસ્તુલસીમાલિકે ગલે ... (શિક્ષાપત્રી)

70. કૃષ્ણભક્તેઃ સ્વધર્માદ્વા પતનં યસ્ય વાક્યતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

71. કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાઽપિ ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

72. ક્રોધાદ્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ... (ગીતા)

73. ગંગા પાપં શશી તાપં દૈન્યં કલ્પતરુસ્તથા ...

74. ગચ્છન્ પિપીલિકો યાતિ યોજનાનાં શતાન્યપિ ...

75. ગવાદીનાં પશૂનાં ચ તૃણતોયાદિભિર્યદિ ... (શિક્ષાપત્રી)

76. ગાલિદાનં તાડનં ચ કૃતં કુમતિભિર્જનૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

77. ગાલિદાનં તાડનં ચ કૃતં કુમતિભિર્જનૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

78. ગુણાતીતોક્ષરં બ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ ...

79. ગુણિનાં ગુણવત્તાયા જ્ઞેયં હ્યેતત્ પરં ફલમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

80. ગુણિનાં ગુણવત્તાયાં જ્ઞેયં હ્યેતત્ પરં ફલમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

81. ગુરુદેવનૃપેક્ષાર્થં ન ગમ્યં રિક્તપાણિભિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

82. ગુરુભુપાલવર્ષિષ્ઠત્યાગિવિદ્વત્તપસ્વિનામ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

83. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ, ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ...

84. ગુહ્યવાર્તા તુ કસ્યાપિ પ્રકાશ્યા નૈવ કુત્રચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

85. ગૃહાખ્યાશ્રમિણો યે સ્યુઃ પુરુષા મદુપાશ્રિતાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

86. ચર્મવારિ ન વૈ પેયં જાત્યા વિપ્રેણ કેનચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

87. ચોરપાપિવ્યસનિનાં સઙગઃ પાખણ્ડિનાં તથા ... (શિક્ષાપત્રી)

88. જનની જન્મભૂમિશ્ચ જાહ્‍નવી ચ જનાર્દનઃ ...

89. જન્મકર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ... (ગીતા)

90. જન્માશૌચં મૃતાશૌચં સ્વસમ્બન્ધાનુસારતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

91. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુઃ ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ... (ગીતા)

92. જાતાયામથ તન્મુક્તૌ કૃત્વા સ્નાનં સચેલકમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

93. જ્ઞાનવાર્તાશ્રુતિર્નાર્યા મુખાત્ કાર્યા ન પૂરુષૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

94. જ્ઞેયોઽર્જુનેન યુક્તોઽસૌ નરનારયણાભિધઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

95. તત્તુ ગોપીચન્દનેન ચન્દનેનાથવા હરેઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

96. તત્ર ગૃહિગૃહે ભોક્તું ગન્તવ્યં સાધુભિર્મમ ... (શિક્ષાપત્રી)

97. તત્રાચારવ્યવહૃતિનિષ્કૃતાનાં ચ નિર્ણયે ... (શિક્ષાપત્રી)

98. તથા શ્રીભગવદ્‍ગીતા નીતિશ્ચ વિદુરોદિતા ... (શિક્ષાપત્રી)

99. તદવિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ... (ગીતા)

100. તન્મધ્ય એવ કર્તવ્યઃ પુણ્ડ્રદ્રવ્યેણ ચન્દ્રકઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

101. તમાયાન્તં નિશમ્યાશુ પ્રત્યુદ્‍ગન્તવ્યમાદરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

102. તસ્માદ્‍ ગુરું પ્રપદ્યેત જિજ્ઞાસુઃ શ્રેય ઉત્તમમ્ ... (ઉપનિષદ્)

103. તસ્યૈવ સર્વથા ભક્તિઃ કર્તવ્યા મનુજૈર્ભુવિ ... (શિક્ષાપત્રી)

104. તાનુલ્લઙઘ્યાઽત્ર વર્તન્તે યે તુ સ્વૈરં કુબુદ્ધયઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

105. તાસાં વાર્તા ન કર્તવ્યા ન શ્રવ્યાશ્ચ કદાચન ... (શિક્ષાપત્રી)

106. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ... (ગીતા)

107. તૈલાભ્યઙ્‍ગો ન કર્તવ્યો ન ધાર્યં ચાયુધં તથા ... (શિક્ષાપત્રી)

108. ત્રિપુણ્ડ્રરુદ્રાક્ષધૃતિર્યેષાં સ્યાત્ સ્વકુલાગતા ... (શિક્ષાપત્રી)

109. ત્રીગુણાત્મા તમઃ કૃષ્ણશક્તિર્દેહતદીયયોઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

110. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ... (પાંડવગીતા)

111. દશમઃ પઞ્‍ચમઃ સ્કન્ધો યાજ્ઞવલ્ક્યસ્ય ચ સ્મૃતિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

112. દિવાસ્વાપો ન કર્તવ્યો રોગાદ્યાપદમન્તરા ... (શિક્ષાપત્રી)

113. દિવ્યાકૃતિત્વસુમહસ્ત્વસુવાસનાનામ્ સમ્યગ્વિધિ પ્રથતિયું ચ પતૌ રમાયાઃ ...

114. દુર્લભો માનુષો દેહો દેહિનાં ક્ષણભંગુરઃ ... (ભાગવત)

115. દુષ્કાલસ્ય રિપૂણાં વા નૃપસ્યોપદ્રવેણ વા ... (શિક્ષાપત્રી)

116. દુષ્પ્રાપ્યમન્યૈઃ કઠિનૈરુપાયૈઃ, સમાધિસૌખ્યં હઠયોગમુખ્યૈઃ ...

117. દૂતકર્મ ન કર્તવ્યં પૈશુનં ચારકર્મ ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

118. દૃષ્ટાઃ સ્પૃષ્ટા નતા વા કૃતપરિચરણા ભોજિતાઃ પૂજિતા વા સદ્યઃ પુંસામઘૌઘં બહુજનિજનિતં ઘ્નન્તિ યે વૈ સમૂલમ્ ...

119. દેવતાતીર્થવિપ્રાણાં સાધ્વીનાં ચ સતામપિ ... (શિક્ષાપત્રી)

120. દેવતાપિતૃયાગાર્થમપ્યજાદેશ્ચ હિંસનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

121. દેવતાપ્રતિમાં હિત્વા લેખ્યા કાષ્ઠાદિજાપિ વા ... (શિક્ષાપત્રી)

122. દેવતાયૈ ભવેદ્યસ્યૈ સુરામાંસનિવેદનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

123. દેશકાલવયોવિત્તજાતિશક્ત્યનુસારતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

124. દૈવી હ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ... (ગીતા)

125. દૈવ્યામાપદિ કષ્ટાયાં માનુષ્યાં વા ગદાદિષુ ... (શિક્ષાપત્રી)

126. દ્રવ્યસ્યાયો ભવેદ્યાવાન્ વ્યયો વા વ્યાવહારિકે ... (શિક્ષાપત્રી)

127. દ્રષ્ટ્વા શિવાલયાદીનિ દેવાગારાણિ વર્ત્મનિ ... (શિક્ષાપત્રી)

128. ધનં ચ ધર્મકાર્યેઽપિ સ્વનિર્વાહોપયોગિ યત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

129. ધર્મશાસ્ત્રાન્તર્ગતા ચ યાજ્ઞવલ્ક્યૠષેઃ સ્મૃતિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

130. ધર્મસ્ત્યાજ્યો ન કૈશ્ચિત્ સ્વનિગમવિહિતો વાસુદેવે ચ ભક્તિ ર્દિવ્યાકારે વિધેયા સિતઘનમહસિ બ્રહ્મણૈક્યં નિજસ્ય ...

131. ધર્મસ્થિતૈરુપગતૈ ર્બૃહતા નિજૈક્યં સેવ્યો હરિઃ સિતમહઃ સ્થિતદિવ્યમૂર્તિઃ ...

132. ધર્મેણ રહિતા કૃષ્ણ-ભક્તિઃ કાર્યા ન સર્વથા ... (શિક્ષાપત્રી)

133. ધર્મેણ રહિતા કૃષ્ણભક્તિઃ કાર્યા ન સર્વથા ... (શિક્ષાપત્રી)

134. ધર્મો જ્ઞેયઃ સદાચારઃ શ્રુતિસ્મૃત્યુપપાદિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

135. ધર્મો જ્ઞેયઃ સદાચારઃ શ્રુતિસ્મૃત્યુપપાદિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

136. ધ્યાનમૂલં ગુરોર્મૂર્તિઃ પૂજામૂલં ગુરોઃ પદમ્ ...

137. ધ્યાયતો વિષયાન્ પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ... (ગીતા)

138. ન ચ સઙ્‍ગં વિના રાત્રૌ ચલિતવ્યમનાપદિ ... (શિક્ષાપત્રી)

139. ન જાતુ કામઃ કામાનામ્ ઉપભોગેન શામ્યતિ ... (ભાગવત)

140. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન્ નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ ... (ગીતા)

141. ન ભક્ષ્યં સર્વથા માંસં યજ્ઞશિષ્ટમપિ ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

142. ન સ્ત્રીપ્રતિકૃતિઃ કાર્યા ન સ્પૃશ્યં યોષિતોંઽશુકમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

143. ન સ્પૃશ્યો નેક્ષણીયશ્ચ નારીવેષધરઃ પુમાન્ ... (શિક્ષાપત્રી)

144. ન સ્પ્રષ્ટવ્યાશ્ચ તાઃ ક્વાપિ ભાષણીયાશ્ચ તા નહિ ... (શિક્ષાપત્રી)

145. ન હોલાખેલનં કાર્યં ન ભૂષાદેશ્ચ ધારણમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

146. ન હ્યમ્મયાનિ તીર્થાનિ ન દેવા મૃચ્છિલામયાઃ ... (ભાગવત)

147. નરેક્ષ્યનાભ્યૂરકુચાઽનુત્તરીયા ચ નો ભવેત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

148. નાનાદેશનિવાસિશિષ્યજનતામુદ્દિશ્ય યાઽઽવિષ્કૃતા સાક્ષાદક્ષરવાસિના નૃવપુષા નારાયણેન સ્વયમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

149. નાયં દેહો દેહભાં નૃલોકે કષ્‍ટાન્ કામાનર્હતે વિડ્ભુજાં યે ...

150. નિજવૃત્ત્યુદ્યમપ્રાપ્તધનધાન્યાદિતશ્ચ તૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

151. નિજસમ્બન્ધિભિરપિ તારુણ્યે તરુણૈર્નરૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

152. નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રય વિલક્ષણમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

153. નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રયવિલક્ષણમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

154. નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહન્તા સધર્મભક્તરેવનં વિધાતા ... (શિક્ષાપત્રી)

155. નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહન્તા સધર્મભક્તેરવનં વિધાતા ... (શિક્ષાપત્રી)

156. નેત્થં ય આચરિષ્યન્તિ તે ત્વસ્મત્સમ્પ્રદાયતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

157. નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યાવાયો ન વિદ્યતે ...

158. નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ ... (ગીતા)

159. નૈષ્ઠિકવ્રતવન્તો યે વર્ણિનો મદુપાશ્રયાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

160. નોરૌ કૃત્વા પાદમેકં ગુરુદેવનૃપાન્તિકે ... (શિક્ષાપત્રી)

161. ન્યાસો રક્ષ્યો ન કસ્યાપિ ધૈર્યં ત્યાજ્યં ન કર્હિચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

162. પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ... (ગીતા)

163. પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ... (ગીતા)

164. પરિવેષણકર્ત્રી સ્યાદ્યત્ર સ્ત્રી વિપ્રવેશ્મનિ ... (શિક્ષાપત્રી)

165. પરોપકારાય ફલન્તિ વૃક્ષાઃ પરોપકારાય વહન્તિ નદ્યઃ ...

166. પુણ્ડ્રં વા ચન્દ્રકો ભાલે ન કાર્યો મૃતનાથયા ... (શિક્ષાપત્રી)

167. પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્ ... (ચર્પટ પંજરી)

168. પુમાનેવ ભવેદ્યત્ર પક્વાન્નપરિવેષણઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

169. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે ...

170. પૂર્વૈર્મહદ્‍ભિરપિ યદધર્માચરણં ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

171. પ્રણમ્ય રાધાકૃષ્ણસ્ય લેખ્યાર્ચાં તત આદરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

172. પ્રતિજ્ઞાતં ધનં દેયં યત્ સ્યાત્તત્ કર્મકારિણે ... (શિક્ષાપત્રી)

173. પ્રતિભૂત્વં ન કસ્યાપિ કાર્યં ચ વ્યાવહારિકે ... (શિક્ષાપત્રી)

174. પ્રત્યહં કાર્યમિત્થં હિ સર્વૈરપિ મદાશ્રિતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

175. પ્રત્યહં તુ પ્રબોદ્ધવ્યં પૂર્વમેવોદયાદ્રવેઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

176. પ્રસંગમજરં પાશમ્ આત્મનઃ કવયો વિદુઃ ... (ભાગવત)

177. પ્રસઙ્‍ગો વ્યવહારેણ યસ્યાઃ કેનાપિ ભૂપતેઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

178. પ્રસાદે સર્વદુઃખાનાં હાનિરસ્યોપજાયતે ... (ગીતા)

179. પ્રાણાપદ્યુપન્નાયાં સ્ત્રીણાં સ્વેષાં ચ વા ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

180. પ્રોક્તાસ્તે નિર્ગુણા ભક્તા નિર્ગુણસ્ય હરેર્યતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

181. બાહ્યાન્તરિન્દ્રિયગણશ્વસનાધિદૈવ વૃત્યુદ્‍ ભવસ્થિતિલયાનપિ જાયમાનાન્ ...

182. બ્રહ્મચર્યવ્રતત્યાગપરં વાક્યં ગુરોરપિ ... (શિક્ષાપત્રી)

183. બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ... (ગીતા)

184. બ્રહ્માદિ સંપ્રાર્થનયા પૃથિવ્યાં, જાતં સમુક્તં ચ સહાક્ષરં ચ ...

185. બ્રહ્માનન્દં પરં સુખદં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિં દ્વન્દ્વાતીતં ગગન-સદૃશં તત્ત્વમસ્યાદિ-લક્ષ્યમ્ ...

186. ભક્તિં વા જ્ઞાનમાલમ્બ્ય સ્ત્રીદ્રવ્યરસલોલુભાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

187. ભક્તૈરેતૈસ્તુ કૃષ્ણાયાનર્પિતં વાર્યપિ ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

188. ભક્તૈસ્તદિતરૈર્માલે ચન્દનાદીન્ધનોદ્ભવે ... (શિક્ષાપત્રી)

189. ભગવન્મન્દિરં પ્રાપ્તો યોઽન્નાર્થી કોઽપિ માનવઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

190. ભગવન્મન્દિરં સર્વૈઃ સાયં ગન્તવ્યમન્વહમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

191. ભજ ગોવિંદં ભજ ગોવિંદં ગોવિંદં ભજ મૂઢમતે ... (ચર્પટ પંજરી)

192. ભવસંભવભીતિભેદનં સુખસંપત્કરુણાનિકેતનમ્ ...

193. ભાદ્રશુક્લચતુર્થ્યાં ચ કાર્યં વિઘ્નેશપૂજનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

194. ભાવ્યં શમદમક્ષાન્તિસન્તોષાદિગુણાન્વિતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

195. ભિક્ષાં સભાં વિના નૈવ ગન્તવ્યં ગૃહિણો ગૃહમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

196. ભૂતાદ્યુપદ્રવે ક્વાપિ વર્મ નારાયણાત્મકમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

197. ભૂષાસદંશુકધૃતિઃ પરગેહોપવેશનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

198. ભોગા ન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તાઃ તપો ન તપ્તં વયમેવ તપ્તાઃ ... (નીતિશતક)

199. ભ્રાત્રો રામપ્રતાપેચ્છારામયોર્ધર્મજન્મનોઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

200. મજ્જ્યેષ્ઠાવરજભ્રાતૃસુતાભ્યાં તુ કદાચન ... (શિક્ષાપત્રી)

201. મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે ગોલોકો ધામ ચેપ્સિતમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

202. મદાશ્રિતાનાં સર્વેષાં ધર્મરક્ષણહેતવે ... (શિક્ષાપત્રી)

203. મદાશ્રિતૈર્નૃપૈર્ધર્મશાસ્ત્રમાશ્રિત્ય ચાખિલાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

204. મનુષ્યં ચાંશુકાદીનિ નારી ક્વાપિ રજઃસ્વલા ... (શિક્ષાપત્રી)

205. મનુષ્યાનાં સહસ્રેષુ કશ્ચિત્ યતતિ સિદ્ધયે ... (ગીતા)

206. મન્તવ્યાનિ પ્રધાનાનિ તાન્યેવેતરવાક્યતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

207. મન્મના ભવ મદભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ... (ગીતા)

208. મયા પ્રતિષ્ઠાપિતાનાં મન્દિરેષુ મહત્સુ ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

209. મહાધ્યાનાભ્યાસં વિદધતમજસ્રં ભગવતઃ પવિત્રે સમ્પ્રાપ્તં સ્થિતિમતિવરૈકાંતિકવૃષે ...

210. મહોત્સવા ભગવતઃ કર્તવ્યા મન્દિરેષુ તૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

211. માત્રા સ્વસ્રા દુહિત્રા વા વિજને તુ વયઃસ્થયા ... (શિક્ષાપત્રી)

212. માયામયાકૃતિતમોશુભવાસનાનાં કર્તું નિષેધમુરુધા ભગવત્સ્વરૂપે ...

213. મિથ્યાપવાદઃ કસ્મિંશ્ચિદપિ સ્વાર્થસ્ય સિદ્ધયે ... (શિક્ષાપત્રી)

214. મુકુન્દાનન્દમુખ્યાશ્ચ નૈષ્ઠિકા બ્રહ્મચારિણઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

215. મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિમ્ ...

216. મૂલદેશોઽપિ સ સ્વેષાં સદ્ય એવ વિચક્ષણૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

217. યજ્ઞ દાન તપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ... (ગીતા)

218. યતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ... (ગીતા)

219. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ ... (ગીતા)

220. યથાધિકારં સંસ્થાપ્યાઃ સ્વે સ્વે ધર્મે નિજાશ્રિતાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

221. યથાશક્તિ યથાકાલં સઙ્‍ગ્રહોઽન્નધનસ્ય તૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

222. યથાશક્ત્યુદ્યમઃ કાર્યો નિજવર્ણાશ્રમોચિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

223. યદક્ષરં વેદવિદો વદન્તિ વિશન્તિ યદ્યતયો વીતરાગાઃ ... (ગીતા)

224. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિ ર્ભવતિ ભારત ... (ગીતા)

225. યદા સંહરતે ચાયં કુર્મોગાનીવ સર્વશઃ ... (ગીતા)

226. યદૌષધં ચ સુરયા સમ્પૃક્તં પલલેન વા ... (શિક્ષાપત્રી)

227. યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠઃ તદ્‍તદેવેતરો જનઃ ... (ગીતા)

228. યદ્રોમવિવરે લીના અંડાનાં કોટ્યઃ પૃથક્ ...

229. યસ્મિન્ પરિહિતેઽપિ સ્યુર્દ્રશ્યાન્યઙ્‍ગાનિ ચાત્મનઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

230. યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ... (ગીતા)

231. યાદૃગ્ગુણો યઃ પુરુષસ્તાદશા વચનેન સઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

232. યાદૃશૈર્યો ગુણૈર્યુક્તસ્તાદૃશે સ તુ કર્મણિ ... (શિક્ષાપત્રી)

233. યાવજ્જીવં ચ શુશ્રૂષા કાર્યા માતુઃ પિતુર્ગુરોઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

234. યુક્તાય સમ્પદા દૈવ્યા દાતવ્યેયં તુ પત્રિકા ... (શિક્ષાપત્રી)

235. યુક્તાહારવિહારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ... (ગીતા)

236. યે ત્વમ્બરિષવદ્ભક્તાઃ સ્યુરિહાત્મનિવેદિનઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

237. યે પાલયન્તિ મનુજાઃ સચ્છાસ્ત્રપ્રતિપાદિતાન્ ... (શિક્ષાપત્રી)

238. યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ... (ગીતા)

239. યૌવનં ધનસંપત્તિઃ પ્રભુત્વમ્ અવિવેકીતા ...

240. રવેરિન્દોશ્ચોપરાગે જાયમાનેઽપરાઃ ક્રિયાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

241. રાજ્યાઙ્‍ગોપાયષડ્વર્ગા જ્ઞેયાસ્તીર્થાનિ ચાઞ્જસા ... (શિક્ષાપત્રી)

242. રૂપયૌવનયક્તસ્ય ગુણિનોઽન્યનરસ્ય તુ ... (શિક્ષાપત્રી)

243. લિખામિ સહજાનન્દસ્વામી સર્વાન્નિજાશ્રિતાન્ ... (શિક્ષાપત્રી)

244. લોકોત્તરૈર્ભક્તજનાંશ્ચરિત્રૈ, રાહ્‍લાદયન્તં ચ ભુવિ ભ્રમન્તમ્ ...

245. વક્ત્રભાવે તુ પૂજૈવ કાર્યાઽસ્યાઃ પ્રતિવાસરમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

246. વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદૂનિ કુસુમાદપિ ...

247. વન્દે શ્રી પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદમ્ વન્દે પ્રાગજી ભક્ત-મેવ-મનઘં બ્રહ્મસ્વરૂપં મુદા ...

248. વર્ણિભિઃ સાધુભિશ્ચૈતૈર્વર્જનીયં પ્રયત્નતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

249. વર્ણીવેશરમણીયદર્શનં મન્દ-હાસ-રુચિરાનનામ્બુજમ્ ...

250. વર્તિષ્યન્તે ય ઇત્થં હિ પુરુષા યોષિતસ્તથા ... (શિક્ષાપત્રી)

251. વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસિ ... (શિક્ષાપત્રી)

252. વિક્રમાર્કશકસ્યાબ્દે નેત્રાષ્ટવસુભૂમિતે ... (શિક્ષાપત્રી)

253. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લમ્બોદરાય સકલાય જગદ્હિતાય ...

254. વિજ્ઞાને વિલયં ગતે પ્રસરતિ ક્ષોણ્યાં તમસ્યાન્તરે દિઙ્‍મૂઢેષુ ભવાધ્વગેષુ પરિતઃ પીડૈકશેષે વિધૌ ... (શિક્ષાપત્રી)

255. વિદ્યાનાસન્નસમ્બન્ધાત્તાભિઃ પાઠ્યા ન કાપિ નુઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

256. વિદ્વત્ત્વં ચ નૃપત્વં ચ નૈવ તુલ્યં કદાચન ...

257. વિધવાભિસ્તુ યોષાભિઃ સેવ્યઃ પતિધિયા હરિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

258. વિનાશકં સંસૃતિબન્ધનાનાં મનુષ્યકલ્યાણકરં મહિષ્ઠમ્ ...

259. વિવાદો નૈવ કર્તવ્યઃ સ્વાચાર્યેણ સહ ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

260. વિશેષનિયમો ધાર્યશ્ચાતુર્માસ્યેઽખિલૈરપિ ... (શિક્ષાપત્રી)

261. વિશ્વેશભક્તિં સુકરાં વિધાતું, બૃહન્તિ રમ્યાણિ મહિતલેસ્મિન્ ...

262. વિષ્ણુઃ શિવો ગણપતિઃ પાર્વતી ચ દિવાકરઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

263. વિષ્ણુઃ શિવો ગણપતિઃ પાર્વતી ચ દિવાકરઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

264. વિષ્ણોઃ કથાયાઃ શ્રવણં વાચનં ગુણકીર્તનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

265. વિહાય કામાન્ યઃ સર્વાન્ પુમાંશ્ચરતિ નિસ્પૃહઃ ... (ગીતા)

266. વેદાશ્ચ વ્યાસસૂત્રાણિ શ્રીમદ્ભાગવતાભિધમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

267. વેષો ન ધાર્યસ્તાભિશ્ચ સુવાસિન્યાઃ સ્ત્રિયાસ્તથા ... (શિક્ષાપત્રી)

268. વૈરાગ્યં જ્ઞેયમપ્રીતિઃ શ્રીકૃષ્ણેતરવસ્તુષુ ... (શિક્ષાપત્રી)

269. વૈશ્યૈશ્ચ કૃષિવાણિજ્યકુસીદમુખવૃત્તિભિઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

270. વ્યઞ્‍જયન્નાશ્રિતસ્નેહં મુગ્ધાસ્મિતમુખામ્બુજઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

271. વ્યભિચારો ન કર્તવ્યઃ પુમ્ભિઃ સ્ત્રીભિશ્ચ માં શ્રિતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

272. શતાનન્દેન મુનિના મધ્યે સત્સઙગિજીવનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

273. શરણાગત પાપપર્વતં ગણયિત્વા ન તદીય સદ્‍ગુણં ...

274. શરીરં સુરૂપં સદા રોગમુક્તં યશઃશ્વારુ ચિત્રં ધનં મેરુતુલ્યમ્ ...

275. શારીરકાણાં ભગવદ્‍ગીતાયાશ્ચાવગમ્યતામ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

276. શાસ્ત્રોક્ત આપદ્ધર્મો યઃ સ ત્વલ્પાપદિ કર્હિચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

277. શિક્ષાપત્રિ સમસ્તશિષ્યનિવહૈરભ્યર્થિતેનાદરાત્ દેવેનાખિલકારણેન સહજાનન્દેન યાઽઽવિષ્કૃતા ... (શિક્ષાપત્રી)

278. શિક્ષાપત્ર્યમૃતં યદેવ સહજાનન્દઃ શરણ્યઃ સતાં દેવઃ પ્રાશયદાશ્રિતાનિહ મુકુન્દાનન્દમુખ્યાન્ પુરા ... (શિક્ષાપત્રી)

279. શિક્ષાપત્ર્યમૃતં હિતાય જગતામાવિષ્કૃતં યન્મયા મદ્‍ભક્તૈરિદમાદરાદનુદિનં સેવ્યં સમસ્તૈરપિ ... (શિક્ષાપત્રી)

280. શિક્ષાપત્ર્યાઃ પ્રતિદિનં પાઠોઽસ્યા મદુપાશ્રિતૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

281. શિક્ષાર્થમત્ર નિજભક્તિમતાં નરાણામ્ એકાન્તધર્મમખિલં પરિશીલયન્તમ્ ...

282. શૈલી દારૂમયી લૌહી રૌપ્યા લેખ્યા ચ સૈકતી ...

283. શૈલી વા ધાતુજા મૂર્તિઃ શાલગ્રામોઽર્ચ્ય એવ તૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

284. શૈલે શૈલે ન માણિક્યં મૌક્તિકં ન ગજે ગજે ...

285. શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ... (ગીતા)

286. શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ... (ભાગવત)

287. શ્રવ્યઃ શ્રીમદ્ભાગવતદશમસ્કન્ધ આદરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

288. શ્રી વાસુદેવવિમલામૃતધામવાસં નારાયણં નરક તારણનામધેયમ્ ...

289. શ્રીકૃષ્ણગુરુસાધૂનાં દર્શનાર્થં ગતૌ પથિ ... (શિક્ષાપત્રી)

290. શ્રીમદ્ભાગવતસ્યૈષુ સ્કન્ધૌ દશમપઞ્‍ચમૌ ... (શિક્ષાપત્રી)

291. શ્રીમદ્‍સદ્‍ગુણ શાલિનં ચિદચિદિ વ્યાપ્તં ચ દિવ્યાકૃતિમ્ જીવેશાક્ષર મુક્તકોટિ સુખદં નૈકાવતારાધિપમ્ ...

292. શ્રીમન્નિર્ગૂણમૂર્તયે ચ વિભવે જ્ઞાનોપદેષ્ટ્રે સદા સર્વજ્ઞાય સમગ્ર સાધુગુણિને માયાપરાય સ્વયમ્ ...

293. શ્વાસેન સાકમનુલોમવિલોમવૃત્યા સ્વાન્તર્બહિશ્ચ ભગવત્યુરુધા નિજસ્ય ...

294. સ રાધયા યુતો જ્ઞેયો રાધાકૃષ્ણ ઇતિ પ્રભુઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

295. સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

296. સંસારકર્દમવિવર્તનપઙિ્કલાનાં નૈર્મલ્યમાકલયિતું રચિતાવતારામ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

297. સંસારસાગરગતાન્સ્વયમુદ્દિધીર્ષુઃ શ્રેયસ્તદેકમખિલેષ્યભિકાઙક્ષમાણઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

298. સંસ્કારાશ્ચાહ્નિકં શ્રાદ્ધં યથાકાલં યથાધનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

299. સંસ્કારેષુ ન ભોક્તવ્યં ગર્ભાધાનમુખેષુ તૈઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

300. સંસ્થાપ્ય વિપ્રં વિદ્વાંસં પાઠશાલાં વિધાપ્ય ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

301. સઙ્‍ગો ન ગર્ભપાતિન્યાઃ સ્પર્શઃ કાર્યશ્ચ યોષિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

302. સચ્છસ્ત્રાણાં સમુદ્ધૃત્ય સર્વેષાં સારમાત્મના ... (શિક્ષાપત્રી)

303. સચ્છૂદ્રાઃ કૃષ્ણભક્તા યે તૈસ્તુ માલોર્ધ્વપુણ્ડ્રકે ... (શિક્ષાપત્રી)

304. સજ્જનાં એવં સાધૂનાં પ્રથયન્તિ ગુણોત્કરમ્ ...

305. સદૈવ સારંગપુરસ્ય રમ્યે, સુમન્દિરે હ્યક્ષરધામતુલ્યે ...

306. સદ્‍ગ્રંથનિત્યપઠનશ્રવણાદિસક્તં બ્રાહ્મીં ચ સત્સદસિ શાસતમત્ર વિદ્યાં ...

307. સધવા વિધવા યોષા યાશ્ચ મચ્છિષ્યતાં ગતાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

308. સધવાવિધવાભિશ્ચ ન સ્નાતવ્યં નિરમ્બરમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

309. સભર્તૃકાભિર્નારીભિઃ સેવ્યઃ સ્વપતિરીશવત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

310. સમદુઃખસુખસ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ... (ગીતા)

311. સમસ્તશાસ્ત્રદુગ્ધાબ્ધિમધ્યોદ્ઘૃતમનુત્તમમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

312. સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ... (ગીતા)

313. સર્વવૈષ્ણવરાજશ્રીવલ્લભાચાર્યનન્દનઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

314. સર્વે યત્ર વિનેતારઃ સર્વે પણ્ડિતમાનિનઃ ...

315. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ ...

316. સર્વેન્દ્રિયાણિ જેયાનિ રસના તુ વિશેષતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

317. સર્વૈરશક્તૌ વાર્ધક્યાદ્ ગરીયસ્યાપદાઽથવા ... (શિક્ષાપત્રી)

318. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલનન્દનઃ ...

319. સસાક્ષ્યમન્તરા લેખં પુત્રમિત્રાદિનાપિ ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

320. સાધવો યેઽથ તૈઃ સર્વૈર્નૈષ્ઠિકબ્રહ્મચારિવત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

321. સાધવો હૃદયં મહ્યં સાધૂનાં હૃદયં ત્વહમ્ ... (ભાગવત)

322. સાધ્વીચકોરશલભાસ્તિમિકાલકંઠ કોકા નિજેષ્ટવિષયેષુ યથૈવ લગ્નાઃ ...

323. સાષ્ટાઙ્‍ગપ્રણતિશ્ચેતિ નિયમા ઉત્તમા મતાઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

324. સુખમાપતિતં સેવ્યં દુઃખમાપતિતં તથા ...

325. સુન્દરોપિ સુશીલોપિ કુલીનોપિ મહાધનઃ ...

326. સ્તનંધયસ્ય નુઃ સ્પર્શે ન દોષોઽસ્તિ પશોરિવ ... (શિક્ષાપત્રી)

327. સ્તેનકર્મ ન કર્તવ્યં ધર્માર્થમપિ કેનચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

328. સ્તોત્રાદેરથ કૃષ્ણસ્ય પાઠઃ કાર્યઃ સ્વશક્તિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

329. સ્ત્રિયા ધનસ્ય વા પ્રાપ્ત્યૈ સામ્રાજ્યસ્યાઽપિવા ક્વચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

330. સ્થાનભ્રષ્ટા ન શોભન્તે દન્તાઃ કેશા નખા નરાઃ ...

331. સ્થાનેષુ લોકશાસ્ત્રાભ્યાં નિષિદ્ધેષુ કદાચન ... (શિક્ષાપત્રી)

332. સ્નાતં ચંદનચર્ચિતં નિજ્જનૈઃ પુષ્પસ્રજાલંકૃતં પ્રાતઃ સૂર્યમયૂખસેવિતમુખં શ્રી ચંદ્રશાલોપરિ ...

333. સ્નાનં સન્ધ્યાં ચ ગાયત્રીજપં શ્રીવિષ્ણુપૂજનમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

334. સ્નેહાતુરસ્ત્વથ ભયાતુર આમયાવી યદ્વત્ક્ષુધાતુર જનશ્ચ વિહાય માનં ...

335. સ્વધર્મરક્ષિકા મે તૈઃ સર્વૈર્વાચ્યાઃ સદાશિષઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

336. સ્વપરદ્રોહજનનં સત્યં ભાષ્યં ન કર્હિચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

337. સ્વપ્યં ન તૈશ્ચ ખટ્વાયાં વિના રોગાદિમાપદમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

338. સ્વભાવં નૈવ મુંચન્તિ સન્તઃ સંસર્ગતોસતામ્ ...

339. સ્વવર્ણાશ્રમધર્મો યઃ સ હાતવ્યો ન કેનચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

340. સ્વશિષ્યાર્પિતધાન્યસ્ય કર્તવ્યો વિક્રયો ન ચ ... (શિક્ષાપત્રી)

341. સ્વહિતેચ્છુભિરેતાનિ મચ્છિષ્યૈઃ સકલૈરપિ ... (શિક્ષાપત્રી)

342. સ્વાચાર્યાન્ન ૠણં ગ્રાહ્યં શ્રીકૃષ્ણસ્ય ચ મન્દિરાત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

343. સ્વાતિનૈકટ્યમાયાન્તી પ્રસભં વનિતા તુ યા ... (શિક્ષાપત્રી)

344. સ્વામિનારાયણસ્યૈતત્સ્વરૂપમપરં હરેઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

345. સ્વાસન્નસમ્બન્ધહીના નરાઃ સ્પૃશ્યા ન કર્હિચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

346. સ્વાસન્નસમ્બન્ધહીના નરાસ્તાભ્યાં તુ કર્હિચિત્ ... (શિક્ષાપત્રી)

347. હરેર્વિધાય નૈવેદ્યં ભોજ્યં પ્રાસાદિકં તતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

348. હસ્તસ્ય ભૂષણં દાનં સત્યં કંઠસ્ય ભૂષણમ્ ...

349. હૃત્સ્થોઽણુસૂક્ષ્મશ્ચિદ્રૂપો જ્ઞાતા વ્યાપ્યાખિલાં તનુમ્ ... (શિક્ષાપત્રી)

350. હૃદયે જીવવજ્જીવે યોઽન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ ... (શિક્ષાપત્રી)

351. ૐ સહનાવવતુ સહ નૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ ... (ઉપનિષદ્‍)

Shlok Selection

Shloks Index