॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-1

Akhanḍ Vṛuttinu1

Nijair-vacho’mṛutair-loke’tarpayadyo nijāshritān |
Prīto nah sarvadā so’stu Shrī-harir-dharmanandanah ||

Samvat 1876nā Māgshar sudi 4 Chaturthīne divas Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā sādhunī jāyagāne viṣhe rātrine same padhāryā hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane potānā mukhārvindnī āgaḷ sādhu tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāje prashna pūchhyu je, “Sarva sādhanmā kayu sādhan kaṭhaṇ chhe?” Tyāre sarva brahmachārī, sādhu tathā gṛuhasth temaṇe potānī samajaṇ pramāṇe uttar karyo paṇ thayo nahī. Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Lyo, ame uttar karīe je, Bhagwānnā swarūpmā mannī akhanḍ vṛutti rākhavī tethī koī sādhan kaṭhaṇ nathī. Ane je manuṣhyanā mannī vṛutti Bhagwānnā swarūpmā akhanḍ rahe chhe tene tethī bījī adhik prāpti shāstramā kahī nathī. Kā je, Bhagwānnī mūrti chhe te to chintāmaṇi tulya chhe. Jem chintāmaṇi koīk puruṣhnā hāthmā hoy te puruṣh je je padārthne chintave te te prāpta thāy chhe; tem Bhagwānnī mūrtine viṣhe jenā mannī akhanḍ vṛutti rahe chhe te to jīv, īshvar, māyā ane Brahma emanā swarūpne jo jovāne ichchhe to tatkāḷ dekhe chhe tathā Vaikunṭh, Golok, Brahmamahol e ādik je je Bhagwānnā dhām chhe tene paṇ dekhe chhe. Māṭe Bhagwānnā swarūpmā akhanḍ vṛutti rākhavī tethī koī kaṭhaṇ sādhan paṇ nathī ane tethī koī moṭī prāpti paṇ nathī.”

Tyār pachhī haribhakta Sheṭh Govardhanbhāīe Shrījī Mahārāj pratye prashna pūchhyu je, “Jene Bhagwānnī māyā kahe chhe tenu rūp shu chhe?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Bhagwānno bhakta hoy tene Bhagwānnī mūrtinu dhyān karatā je padārth āḍu āvīne āvaraṇ kare tene māyā kahīe.

Pachhī Muktānand Swāmīe prashna pūchhyu je, “Bhagwānno bhakta jyāre panchbhūtnā dehne mūkīne Bhagwānnā dhāmmā jāy chhe, tyāre te kevā dehne pāme chhe?” Tyāre Shrījī Mahārāj bolyā je, “Dharmakuḷne āshrit evo je Bhagwānno bhakta chhe te Bhagwānnī ichchhāe karīne brahmamay dehne pāme chhe. Ane jyāre dehne mūkīne Bhagwānnā dhām pratye jāy chhe tyāre koīk to Garuḍ upar besīne jāy chhe ane koīk to rath upar besīne jāy chhe ane koīk to vimān upar besīne jāy chhe. Evī rīte Bhagwānnā bhakta Bhagwānnā dhāmmā jāy chhe, tene yogsamādhivāḷā chhe te pratyakṣh dekhe chhe.”

Pachhī vaḷī haribhakta Ṭhakkar Harajīe Shrījī Mahārājne pūchhyu je, “Keṭlāk to ghaṇā divas sudhī satsang kare chhe to paṇ tene jevī potānā deh ane dehnā sambandhīne viṣhe gāḍh prīti chhe, tevī satsangmā gāḍh prīti nathī thātī tenu shu kāraṇ chhe?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Ene Bhagwānnu māhātmya sampūrṇa jāṇyāmā āvyu nathī. Ane je sādhune sange karīne Bhagwānnu māhātmya paripūrṇa jāṇyāmā āve chhe te sādhu jyāre potānā swabhāv upar vāt kare chhe tyāre te swabhāvne mukī shakato nathī ane te vātnā karanārā je sādhu teno avaguṇ le chhe, te pāpe karīne satsangmā gāḍh prīti thātī nathī. Kā je, anya sthaḷne viṣhe je pāp karyā hoy te santne sange karīne jāy ane santne viṣhe je pāp kare chhe te pāp to ek santnā anugrah vinā bījā koī sādhane karīne ṭaḷtā nathī. Te shāstramā kahyu chhe je,

Anyakṣhetre kṛutam pāpam tīrthakṣhetre vinashyati |
Tīrthakṣhetre kṛutam pāpam vajralepo bhaviṣhyati ||

“Te māṭe santno avaguṇ jo na le to ene satsangmā draḍh prīti thāy.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 1 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

1. Nondh: Shrījī Mahārājnā samaynā moṭā sādhuoe Vachanāmṛutnā je nām pāḍelā chhe, te have darek Vachanāmṛut upar āpavāmā āvashe.

2. Vāsudev Nārāyaṇnī sandhyā-ārtī pachhī.

3. Bhagwānanī prasannatānā kāraṇbhūt swadharma, tap ādik upāya.

4. Yathārth.

5. Strī, putra dhanādik.

6. Māyāthī dehādikmā aham-mamatā thāy chhe, tethī strīādik padārthno sankalp thāy chhe. Te antarāyrūp thavāthī akhanḍ dhyān thatu nathī.

7. Dharma eṭale Shrī Harinā pitāshrī, temnu kuḷ eṭale Dharmakuḷ arthāt Shrījī Mahārāj; māṭe Shrījī Mahārājne āshrīt eṭale Dharmakuḷne āshrīt. ‘Dharmakuḷ’ shabdathī Rāmpratāpbhāī tathā Ichchhārāmbhāīnā vanshajone kahevāmā āve chhe, parantu ā Vachanāmṛut lakhāyu tyāre arthāt 1876mā teo āvyā ja na hatā. Samvat 1877mā banne bhāīo Loyāmā Shrījī Mahārājne maḷe chhe, tem Shrī Haricharitrāmṛut Sāgarmā pūr: 24, tarang: 39-55mā varṇan chhe. Tethī ahī ‘Dharmakuḷ eṭale Shrījī Mahārāj,’ tevo arth yogya chhe. Vaḷī, ‘Dharmakuḷne āshrīt’ evo shabda ahī chhe. Āshray to Rāmpratāpbhāī tathā Ichchhārāmbhāīnā vanshajo tathā santo-haribhakto tamām Swāminārāyaṇ Bhagwānno ja kare chhe. Tethī paṇ ahī ‘Dharmakuḷ’ shabdathī Shrījī Mahārāj ja abhiprem chhe.

8. Sākār, Akṣharbrahma.

9. Sat shabdathī kahelā Bhagwān, Satpuruṣh, saddharma ane sachchhāstra - ā chārno yathāyogya sang.

10. Māhātmya-gnānmā virodhī kām-krodh-lobhādik.

11. Ā to avivekī chhe, ekdeshī gnānvāḷā chhe, dīrghadarshī nathī, vyavahārne jāṇatā nathī, kevaḷ vārtā karavāmā chatur chhe ityādik.

12. Prāyashchitt vagere.

13. Sādhurūp tīrth-kṣhetre.

14. Skand Purāṇ 2/5/17; Varāh Purāṇ 163/49, 174/53mā paṇ thoḍā pāṭh-bhedthī ā shlok chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase