॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-41

Mānrūpī Hāḍakānu

Samvat 1880nā Kārtik vadi 11 Ekādashīne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā āthamṇe dvār oraḍānī osarīe ḍholiyā upar virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne kanṭhne viṣhe pīḷā puṣhpanā hār paheryā hatā ne pāghne viṣhe pīḷā puṣhpanā torā khosyā hatā ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj kṛupā karīne potānā bhaktajanne updesh karatā thakā bolyā je, “Jene Parameshvar bhajavā hoy tene Bhagwānnī athavā Bhagwānnā bhaktanī sevā-chākarī maḷe tyāre potānu moṭu bhāgya mānīne sevā karavī. Te paṇ Bhagwānnī prasannatāne arthe ne potānā kalyāṇne arthe bhaktie karīne ja karavī, paṇ koīk vakhāṇe te sāru na karavī. Ane jīvno to evo swabhāv chhe je, jemā potāne mān maḷe te ja karavu sāru lāge; paṇ mān vinā ekalī to Bhagwānnī bhakti karavī paṇ sārī lāge nahī. Ane jem shvān hoy te sūkā hāḍakāne ekānte laī jaīne karaḍe, pachhī teṇe karīne potānu moḍhu chholāy ne te hāḍaku lohīvāḷu thāy tene chāṭīne rājī thāy chhe, paṇ mūrkh em nathī jāṇato je, ‘Mārā ja moḍhānu lohī chhe temā hu svād mānu chhu.’ Tem Bhagwānno bhakta hoy to paṇ mānrūpī hāḍakāne mūkī shakato nathī ane je je sādhan kare chhe te mānne vash thaīne kare chhe, paṇ kevaḷ Bhagwānnī bhakti jāṇīne Bhagwānnī prasannatāne arthe karato nathī. Ane Bhagwānnī bhakti kare chhe temā paṇ mānno svād āve chhe tyāre kare chhe, paṇ kevaḷ Bhagwānnī prasannatāne arthe nathī karato. Ane mān vinā kevaḷ Bhagwānnī prasannatāne arthe Bhagwānnī bhakti to Ratanjī tathā Miyānjī jevā koīk ja karatā hashe paṇ sarvethī to mānno svād mūkī shakāto nathī.” Pachhī te upar Muktānand Swāmīe Tulsīdāsnī sākhī kahī je,

‘Kanak tajyo kāminī tajyo, tajyo dhātuko sang |
Tulsī laghu bhojan karī, jīve mānke rang ||’

“E sākhīne sāmbhaḷīne Shrījī Mahārāj bolyā je, “Jevo jīvne mānmāthī svād āve chhe tevo to koī padārthmāthī āvato nathī. Māṭe mānne tajīne je Bhagwānne bhaje tene to sarve haribhaktamā atishay moṭo jāṇavo.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 41 ॥ 174 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

160. Bhāvārth: Dhanno tyāg thāy, strīno tyāg thāy, anya tamām padārthono tyāg thāy ane bhojan paṇ atishay ghaṭāḍī shakāy, parantu mānno tyāg atishay kaṭhaṇ chhe. Mānne ādhāre jīvan jivāy chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase