॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-42

Saguṇ-Nirguṇpaṇu Akṣharne Viṣhe Chhe, Kūchīnu156

Samvat 1880nā Māgshar vadi 12 Dvādashīne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā ugamṇe dvār oraḍānī osarīe virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane potānā mukhārvindnī āgaḷ Muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Bhagwadānand Swāmīe Shrījī Mahārājne prashna pūchhyo je, “He Mahārāj! Bhagwānnā ek ek romne viṣhe anant koṭi brahmānḍ rahyā chhe, te kevī rīte rahyā chhe? Ane brahmānḍmā kaye kaye ṭhekāṇe Bhagwānnā avatār thāy chhe?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Puruṣhottam Bhagwānnu je Akṣhardhām tenā be bhed chhe: ek saguṇpaṇu ne bīju nirguṇpaṇu. Ane Puruṣhottam Nārāyaṇ chhe tene to saguṇ na kahevāy ne nirguṇ paṇ na kahevāy. Ane saguṇ-nirguṇ bhed to Akṣharne viṣhe chhe. Te Akṣhar nirguṇpaṇe to aṇu thakī paṇ ati sūkṣhma swarūpe chhe ane saguṇ swarūpe to jeṭalu moṭu padārth kahevāy te thakī paṇ atishay moṭu chhe. Te Akṣharnā ek ek romne viṣhe aṇunī peṭhe anant koṭi brahmānḍ rahyā chhe, te kāī brahmānḍ Akṣharne viṣhe nānā thaī jatā nathī, e to aṣhṭāvaraṇe sahavartamān hoy; paṇ Akṣharnī atishay moṭyap chhe te āgaḷ brahmānḍ atishay nānā dekhāy chhe. Jem Girnār Parvat chhe te Meru āgaḷ atishay nāno dekhāy, ane Lokālok Parvatnī āgaḷ Meru parvat atishay nāno dekhāy; tem brahmānḍ to āvaḍā ne āvaḍā hoy paṇ Akṣharnī atishay moṭyap chhe tenī āgaḷ ati nānā dekhāy chhe, māṭe aṇu sarakhā kahevāy chhe. Ane Akṣharbrahma to jem sūryanu manḍaḷ chhe tem chhe. Te sūrya jyāre māthe āve tyāre sūryane yoge karīne dase dishāo kalpāy chhe, tem Akṣhardhām chhe. Ane te Akṣharne upar, heṭhe ne chāre paḍakhe sarva dishāmā brahmānḍnī koṭio chhe. Ane Bhagwān je Puruṣhottam te to Akṣhardhāmne viṣhe sadāy virājmān rahe chhe ne te satya-sankalp chhe. Ane Akṣhardhāmne viṣhe rahyā thakā ja je brahmānḍmā je je rūp prakāshyā joīe tevā tevā rūpne prakāsh kare chhe. Jem Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwāne rās-krīḍā karī tyāre pote ek hatā te jeṭalī Gopānganāo hatī teṭalā rūpe thayā; tem Puruṣhottam Bhagwān brahmānḍ-brahmānḍ pratye jyā jevu rūp prakāshyu joīe tyā tevā rūpne Akṣhardhāmmā rahyā thakā prakāshe chhe ane pote to sadāy Akṣhardhāmmā rahe chhe. Ane jyā Puruṣhottamnī mūrti chhe tyā ja Akṣhardhāmnu madhya chhe.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 42 ॥ 175 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

111. Puruṣhottamnu nirguṇpaṇu tathā saguṇpaṇu chhe parantu alaukik aishvaryarūp chhe; jenu nirūpaṇ V. Kā. 8mā chhe. Ahī prashna pūchhanārnā āshay pramāṇenu saguṇ-nirguṇpaṇu Akṣharbrahmanu chhe paṇ Puruṣhottamnu nathī, tem tātparya samajavu.

112. Bhāgwat: 10/33/20.

156. Ā Vachanāmṛutnā mathāḷāmā ‘kūchī’ te Akṣharbrahma samajavu, kāraṇ ke Akṣharbrahma dvārā Puruṣhottamno mahimā ughaḍe chhe, arthāt samajāy chhe. - Angrejī Vachanāmṛutnī ṭīpaṇī.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase