॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-43

Brahmaswarūp Prītinu

Samvat 1880nā Poṣh sudi 4 Chothne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmāthī Ayodhyāvāsīne gher gādītakiyā upar virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī ane Premānand Swāmī sarodā laīne kīrtan gāvatā hatā.

Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Lyo, prashna-uttar karīe.” Em kahīne Shrījī Mahārāje pūchhyu je, “Je Bhagwānno bhakta guṇātīt hoy ne kevaḷ sattārūpe vartato hoy, ane tene viṣhe vairāgyarūp je sattvaguṇ ane viṣhaymā prītirūp je rajoguṇ ane mūḍhpaṇārūp je tamoguṇ e traṇe guṇnā bhāv to na hoy ane te to kevaḷ utthāne rahit shūnyasamatā dharī rahe ne suṣhupti jevī avasthā varte, evī rīte sattārūpe rahyo je nirguṇ bhakta tene Bhagwānne viṣhe prīti hoy ke na hoy? E prashna chhe.” Pachhī Muktānand Swāmīe kahyu je, “Je sattārūpe varte tene Bhagwānne viṣhe prīti to hoy.” Tyāre Shrījī Mahārāje pūchhyu je, “Sattārūpe rahyo evo je e bhakta tene Bhagwānne viṣhe prīti chhe te ātmāne sajāti chhe ke vijāti chhe?” Pachhī Muktānand Swāmīe kahyu je, “E prīti to ātmāne sajāti chhe.” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Madhvāchārya, Nimbārk ne Vallabhāchārya emaṇe ātmārūpe rahīne je Bhagwānne viṣhe prīti karavī e prītine brahmaswarūp kahī chhe. Māṭe guṇātīt thaīne je Bhagwānne viṣhe prīti kare chhe e ja brahmaswarūp chhe, em moṭā moṭā āchāryano siddhānt chhe.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 43 ॥ 176 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

113. Prīti eṭale rāg. Te rajoguṇnu kārya hovāthī Guṇātīt bhaktamā te sambhave nahi, em jāṇīne ā sanshay karyo chhe.

114. Paṇ ā nirguṇ bhaktanī je prīti te Bhagwānnā māhātmya-gnānmūlak chhe; māṭe nirguṇ chhe.

115. Ātmānī sāthe ekībhūt; eṭale pṛuthak nahi rahenārī.

116. Ātmāthī pṛuthakpaṇe rahenārī.

117. Nirguṇ bhaktanī prīti Bhagwānnā mahimā-mūlak chhe. Je mahimā chhe teno ādhār ātmā chhe, māṭe te prīti ātmānī sāthe ekībhūt chhe, pṛuthak nathī.

118. Brahmarūp thayel potānā ātmāthī apṛuthak-siddha chhe, māṭe brahmaswarūp kahī chhe. Jo ke ‘brahmaswarūp prīti’ shabda Shrījī Mahārāje potānī āgavī shailīmā ahī nirūpyo chhe. Temaṇe jaṇāvel āchāryoe māyānā guṇo ṭāḷīne Bhagwānmā prīti karavī athavā māyāthī par thayelā mukto paṇ bhakti kare chhe tevā āshaynā sandarbho potānā granthomā kahyā chhe, je ā mujab chhe:- Madhvāchārya: Bhāgavat-tātparya-nirṇay: 2/1/7-9: Nimbārkāchārya paramparānā āchāryashrī Puruṣhottamāchārya: Vedānt-ratna-manjūṣhā: 3, pṛu 156; tathā Shukdevkṛut Bhāgwat parnī Siddhāntpradīp Ṭīkā: 11/18/46, 11/25/35; Vallabhāchārya, Gītā, Tattvadīpikā Ṭīkā: 18/54.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase