॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-58

Sampradāynī Puṣhṭinu

Samvat 1881nā Shrāvaṇ sudi 4 Chothne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā ugamṇe dvār oraḍānī osarīe ḍholiyā upar gādītakiyā bichhavāvīne virājmān hatā ane Shrījī Mahārāje sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Muni-manḍaḷ tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāje prashna pūchhyo je, “Je je āchārya thayā chhe tenā sampradāynī puṣhṭi ghaṇāk kāḷ sudhī she upāye karīne rahe chhe?” Pachhī Muktānand Swāmīe kahyu je, “Ek to sampradāy sambandhī granth hoy ane bījo shāstre kahyo evo varṇāshramno dharma hoy ane trījī potānā iṣhṭadevne viṣhe atishay draḍhatā hoy, e traṇne yoge karīne potānā sampradāynī puṣhṭi rahe chhe.” Pachhī Shrījī Mahārāje Brahmānand Swāmī tathā Nityānand Swāmīne paṇ pūchhyu tyāre emaṇe paṇ evī ja rīte kahyu. Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Lyo, e prashnano uttar ame karīe je, sampradāynī puṣhṭi to em thāy chhe je, je sampradāynā iṣhṭadev hoy teno je hetu māṭe pṛuthvīne viṣhe janma thayo hoy ane janma dharīne teṇe je je charitra karyā hoy ane je je ācharaṇ karyā hoy, te ācharaṇne viṣhe dharma paṇ sahaje āvī jāy ane te iṣhṭadevno mahimā paṇ āvī jāy. Māṭe potānā iṣhṭadevnā je janmathī karīne deh mūkavā paryant charitra tenu je shāstra teṇe karīne sampradāynī puṣhṭi thāy chhe. Te shāstra Sanskṛut hoy athavā bhāṣhā hoy paṇ te ja granth sampradāynī puṣhṭi kare, paṇ te vinā bījo granth potānā sampradāynī puṣhṭi na kare. Jem Rāmchandranā upāsak hoy tene Vālmīki-Rāmāyaṇe karīne ja potānā sampradāynī puṣhṭi thāy; ane Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwānnā je upāsak hoy tene Dasham Skandh ane Ekādash Skandh e be je Bhāgwatnā Skandh teṇe karīne ja potānā sampradāynī puṣhṭi thāy; paṇ Rāmchandranā upāsak tathā Shrī Kṛuṣhṇanā upāsak tene Vede karīne potānā sampradāynī puṣhṭi na thāy. Māṭe potānā sampradāynī rītnu je shāstra hoy te ja pāchhale dahāḍe potānā sampradāyne puṣhṭ kare chhe.” Em kahīne Shrījī Mahārāje Muktānand Swāmīne kahyu je, “Tame paṇ potānā sampradāy sambandhī ne potānā iṣhṭadev sambandhī je vāṇī tathā shāstra te ja deh paryant karyā karajyo ne tamāro deh rahe tyā sudhī tamane e ja āgnā chhe.” Pachhī e je Shrījī Mahārājnu vachan tene Muktānand Swāmīe ati ādar karīne māthe chaḍāvyu ane Shrījī Mahārājne be hāth joḍīne namaskār karyo.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 58 ॥ 191 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

131. Muktānand Swāmīe darshāvelā sādhano amuk kakṣhānā āshritone ja poṣhaṇ āpī shake parantu tamām prakārnā āshritone pragaṭ Bhagwānnā charitrothī dharma, gnān, vairāgya, bhakti ādi tamām sadguṇonu poṣhaṇ maḷe tevo āshaya Shrī Harino chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase