॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Vartal-5

Bhagwānmā Māyā Na Samajvānu, Sarakhī Sevānu

Samvat 1882nā Māgshar vadi 4 Chaturthīne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Vartāl madhye Shrī Lakṣhmīnārāyaṇnā Mandirthī uttar dishe Gomatījīne kāṭhe āmbānā vṛukṣh heṭhe vedi upar ḍholiyāne viṣhe uttarāde mukhārvinde virājmān hatā ne ati sūkṣhma evā shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane kanṭhne viṣhe gulābnā puṣhpanā hār ghaṇāk dhāraṇ karyā hatā ane shravaṇ upar moṭā be be gulābnā puṣhpanā guchchha dhāraṇ karyā hatā ane pāghne viṣhe gulābnā puṣhpanā torā virājmān hatā ane potānā mukhārvindnī āgaḷ Muni-manḍaḷ samagra tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Vākaḍā vākaḍā prashna karo je, jeṇe karīne saunu āḷas ūḍī jāy.” Em kahīne pote āthamṇī kore usīku karīne paḍakhābhar thayā. Pachhī Muktānand Swāmīe prashna pūchhyo je,

‘Daivī hyeṣhā guṇamayī mam māyā duratyayā |
Māmev ye prapadyante māyāmetām taranti te ||’

“E shlokmā Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwāne em kahyu chhe je, ‘Je puruṣh mane pāme te dukhe karīne paṇ na tarāy evī je mārī guṇmayī māyā tene tare chhe.’ Tyāre jene Bhagwānnī prāpti thaī chhe tene Bhagwānnu bhajan karatā thakā kāīk antarmā sankalp-vikalpno vikṣhep thaī āve chhe, tene māyā vinā bīju koṇ karatu hashe? E prashna chhe.” Pachhī Shrījī Mahārāj poḍhyā hatā, te beṭhā thaīne ati karuṇāe bhīnā thakā bolatā havā je, “Māyānā je traṇ guṇ chhe temā tamoguṇnā to panch-bhūt ne panch-mātrā chhe; ane rajoguṇnā dash indriyo, buddhi ne prāṇ chhe; ane sattvaguṇnā man ne indriyo-antahkaraṇnā devatā chhe. Te je je bhakta thaī gayā chhe te sarvemā e traṇ guṇnā kāryarūp je bhūt, indriyo, antahkaraṇ ne devatā te sarve hatā. Māṭe eno em uttar chhe je, Parameshvarne yathārthpaṇe karīne Parameshvar jāṇyā je, ‘E Bhagwānnā swarūpne viṣhe koī prakāre māyikbhāv nathī ane e Bhagwān to māyā ne māyānu kārya je traṇ guṇ te thakī par chhe,’ evo jene Bhagwānno draḍh nishchay thayo te Bhagwānnī māyāne tarī chūkyo chhe. Ane potāmā to māyānā guṇnu kārya je bhūt, indriyo, antahkaraṇ ne devatā te pot-potānī kriyāne viṣhe pravarte chhe to paṇ e māyāne taryo kahevāy. Kem je, e māyānu kārya potāne viṣhe to hoy paṇ potāne bhajan karavā yogya evā je prakaṭ pramāṇ Shrī Vāsudev Bhagwān tene to māyānā guṇthī par samaje chhe; māṭe ene paṇ māyāthī par ja jāṇavo. Ane Brahmādik dev ne Vasiṣhṭh, Parāshar, Vishvāmitrādik ṛuṣhi e sarvemā guṇno pravesh jaṇāṇo chhe, te shāstramā paṇ lakhyu chhe. Māṭe te shu mukta na kahevāy? Ne māyāne taryā na kahevāy? Sarve mukta chhe ne sarve māyāne taryā chhe. Ane em jo uttar na karīe to e prashnanu samādhān thāy nahī. Māṭe e ja uttar chhe.”

Pachhī Nityānand Swāmīe pūchhyu je, “He Mahārāj! Bhagwānne āshare javu te āsharānu shu rūp chhe?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Bhagwāne Gītāmā kahyu chhe je,

‘Sarvadharmān parityajya māmekam sharaṇam vraj |
Aham tvām sarvapāpebhyo mokṣhayiṣhyāmi mā shuchah ||’

“E shlokmā em kahyu chhe je, ‘Bījā sarva dharmano parityāg karīne māre ekane ja sharaṇe āvya to hu tane sarva pāp thakī mukāvīsh, tu shok mā karya.’ Ane evo je Bhagwānno draḍh āshray te jene hoy, tene mahāpralay jevu dukh āvī paḍe to paṇ te dukh thakī rakṣhāno karanāro Bhagwān vinā bījāne na jāṇe ane je je potāne sukh joītu hoy te paṇ Bhagwān thakī ja ichchhe, paṇ Prabhu vinā bījāne sukhdāyak na jāṇe ne Prabhunī jem marajī hoy te pramāṇe ja varte, evo je hoy te Prabhuno sharaṇāgat jīv kahevāy ane te ja Bhagwānno ananya bhakta kahevāy.”

Pachhī Nāje Bhakte pūchhyu je, “Jene paripūrṇ Bhagwānno āsharo na hoy ne bolyāmā to nakkī haribhakta hoy tenā jevu ja nishchaynu baḷ dekhāḍato hoy, te shī rīte karīne kaḷyāmā āve?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Bhagwānnā bhaktano saras-naras nishchay hoy te to bheḷā rahyā thakī ane bheḷo vyavahār karyā thakī jevo hoy tevo kaḷāī āve chhe. Pachhī jene thoḍo nishchay hoy te kachavāīne satsangnā bhīḍāmāthī māg daīne ekānt pakaḍīne jevu thāy tevu bhajan kare paṇ haribhaktanī bhīsaṇmā rahevāy nahī. Māṭe Bhagwānno āsharo paṇ uttam, madhyam ne kaniṣhṭh e traṇ prakārno chhe ane teṇe karīne bhakta paṇ traṇ prakārnā chhe.”

Pachhī vaḷī Nityānand Swāmīe prashna pūchhyo je, “E kasar maṭīne kaniṣhṭh hoy te ā janmane viṣhe ja uttam bhakta thāy ke na thāy?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Jem Bhagwānnī mānasī pūjā kare tem ja je uttam haribhakta hoy tenī paṇ Bhagwānnī prasādīe karīne Bhagwān bheḷī mānasī pūjā kare; ane jem Bhagwānne arthe thāḷ kare tem ja uttam je Bhagwānnā bhakta tene arthe paṇ thāḷ karīne tene jamāḍe; ane jem Bhagwānne arthe pāch rūpiyānu kharach kare tem ja te moṭā santne arthe paṇ kharach kare. Evī rīte Bhagwān ne uttam lakṣhaṇvāḷā je sant tenī ati preme karīne sarakhī sevā je kare to te kaniṣhṭh bhakta hoy ne te be janme tathā chār janme tathā das janme ke so janme karīne uttam bhakta jevo thanāro hoy, te āne ā janme karīne uttam bhakta thāy chhe. Evu Bhagwān ne te Bhagwānnā bhakta tenī sarakhī sevā karyānu faḷ chhe.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 5 ॥ 205 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

22. Vachanāmṛut Loyānā 13nī ṭīpaṇī-74mā ā shlokno arth tathā sandarbh kramānk darshāvyā chhe: [Arth: mārī ā guṇmayī daivī māyā dustar chhe, parantu jeo māru ja sharaṇ le chhe teo ā māyāne tarī jāy chhe. (Gītā: 7/14).]

23. Sharaṇāgatnu lakṣhaṇ shu chhe? evo prashnārth samajavo.

24. Gītā: 18/66.

25. Shloknā nirūpaṇ pachhī Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwāne kahel sharaṇāgatnā lakṣhaṇmā rahel nyūnatāne pūratā jaṇāve chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase