॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-17

Bharatjīnā Ākhyānnu

Samvat 1884nā Shrāvaṇ sudi 6 Chhaṭhane divas Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā ugamṇe dvār oraḍānī osarīe virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne kanṭhne viṣhe puṣhpano hār paheryo hato ne potānā mukhārvindnī āgaḷ muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Shrīmad Bhāgwatmā jevu Bharatjīnu ākhyān chamatkārī chhe, tevī to koī kathā chamatkārī nathī. Kem je, Bharatjī to Ṛuṣhabhadev Bhagwānnā putra hatā ne Bhagwānne arthe samagra pṛuthvīnu rājya tyāg karīne vanmā gayā hatā. Ane tyā Bhagwānnu bhajan karatā thakā mṛuglīnā bachchāne viṣhe potāne het thayu, tyāre te mṛugne ākāre potānā mannī vṛutti thaī gaī. Pachhī evā moṭā hatā to paṇ te pāpe karīne mṛugno avatār āvyo. Māṭe anant prakārnā pāp chhe paṇ te sarva pāp thakī Bhagwānnā bhaktane Bhagwān vinā bīje ṭhekāṇe je het karavu te ati moṭu pāp chhe. Māṭe je samaju hoy ne te jo e Bharatjīnī vāt vichāre to antarmā ati bīk lāge je, ‘Rakhe Bhagwān vinā bīje ṭhekāṇe het thaī jāy!’ Evī rītnī atishay bīk lāge. Ane Bharatjī jyāre mṛugnā dehno tyāg karīne brāhmaṇne gher avataryā, tyāre Bhagwān vinā bīje ṭhekāṇe het thaī jāy tenī bīke karīne sansārnā vyavahārmā chitta dīdhu ja nahī ne jāṇīne gānḍānī peṭhe vartyā ane je prakāre Bhagwānmā akhanḍ vṛutti rahe tem ja rahetā havā.” Eṭalī vāt karīne Shrījī Mahārāj Ṭhākorjīnī āratī thaī tyā padhāryā.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 17 ॥ 240 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

37. Bhāgwat: 5/8-9.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase