॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-22

Sakhī-Sakhānā Bhāvnu

Samvat 1884nā Bhādarvā vadi 4 Chothne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā āthamṇe dvār oraḍānī osarīe virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane pāghne viṣhe dhoḷā puṣhpanā torā zūkī rahyā hatā ane kanṭhne viṣhe dhoḷā puṣhpanā hār virājmān hatā ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Paramhansa tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī ne Paramhansa dūkaḍ-sarodā laīne potānī āgaḷ Viṣhṇu-pad gāvatā hatā. Te samaymā Shrījī Mahārāj antar sanmukh draṣhṭi karīne virājmān hatā.

Pachhī Shrījī Mahārāj em bolyā je, “Jevu prem-lakṣhaṇā bhaktie yukta ā kīrtanne viṣhe harijannu ang kahyu chhe, evu to Zīṇābhāīnu ang chhe tathā Parvatbhāī ne Mūḷjī enā paṇ evā ang hatā. Māṭe ame antar sanmukh draṣhṭi karīne vichārtā hatā. Ane bījā paṇ satsangmā evā angvāḷā hashe. Ane jene prem-lakṣhaṇā bhaktinu ang āve tene panch-viṣhayne viṣhe prīti ṭaḷī jāy chhe ane ātmaniṣhṭhā rākhyā vinānī ja rahe chhe.”

Pachhī Muktānand Swāmīe pūchhyu je, “Narsinha Maheto to sakhībhāve Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwānne bhajatā ne keṭalāk Nāradādik Bhagwānnā bhakta chhe te to dāsbhāve karīne Bhagwānne bhaje chhe. E be prakārnā bhaktamā kenī bhakti shreṣhṭh jāṇavī?” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Narsinha Maheto, Gopīo ne Nārad-Sanakādik emanī bhaktimā be prakār nathī, e to ek prakār ja chhe. Ane deh to puruṣhno ne strīno bey māyik chhe ne nāshvant chhe; ane bhajanno karanāro je jīvātmā te puruṣh paṇ nathī ne strī paṇ nathī, e to sattāmātra chaitanya chhe. Te deh mūkīne Bhagwānnā dhāmmā jāy chhe tyāre jevī Bhagwānnī marajī hoy tevo teno ākār bandhāya chhe athavā e bhaktane jevo sevāno avakāsh āve tevo ākār dharīne Bhagwānnī sevā kare chhe. Ane je Bhagwānno bhakta hoy tene jem Bhagwānmā prīti hoy tem ja jo dhan, strī ādik padārthmā prīti thaī jāy to e Bhagwānno draḍh bhakta kahevāy nahī. Ane Parameshvarno bhakta thaīne bhakti karatā thakā je pāp kare chhe ne satsangmā ja kuvāsanā bāndhe chhe, te pāp to ene vajralep thāy chhe. Ane kusangmā jaīne parstrīno sang kare te thakī paṇ satsangmā Bhagwānnā bhakta upar kudraṣhṭie jovāyu hoy to tenu vadhu pāp chhe. Māṭe jene Bhagwānmā draḍh prīti karavī hoy tene to koī jātnu pāp potānī buddhimā rahevā devu nahī. Shā māṭe je, satsangī harijan chhe te to jevā potānā mā, ben ke dīkarī hoy tevā chhe. Ane ā sansārne viṣhe atishay je pāpī hoy te potānā gotranī strīone viṣhe kudraṣhṭi rākhe chhe; māṭe je harijanne viṣhe kudraṣhṭi rākhe te atishay pāpī chhe ne teno koī kāḷe chhūṭako thāy nahī. Māṭe jene rasik bhakta thavu hoy tene āvī jātnu pāp teno tyāg karīne pachhī rasik bhakta thavu.

“Ane sarva pāpmāthī moṭu pāp e chhe je, Bhagwān ne Bhagwānnā bhaktane viṣhe doṣh-buddhi thāy ne te doṣh-buddhie karīne Bhagwān ne Bhagwānnā bhakta sangāthe vair bandhāī jāy. Māṭe koṭi gau-hatyā karī hoy tathā madya-māsnu bhakṣhaṇ karyu hoy tathā asankhya gurustrīno sang karyo hoy, te e pāp thakī to koī kāḷe chhūṭako thāy, paṇ Bhagwān ne Bhagwānnā bhaktano je drohī teno to koī kāḷe e pāp thakī chhūṭako na thāy. Ane te puruṣh hoy to rākṣhas thaī jāy ne strī hoy to rākṣhasī thaī jāy. Pachhī te koī janmamā asur maṭīne Bhagwānno bhakta thato nathī. Ane jeṇe Bhagwānnā bhaktano droh ādaryo hoy ne paripakva droh-buddhi thaī hoy tenī to koī yoge karīne droh-buddhi ṭaḷe nahī. Ane droh karyānī sādhan-dashāmā hoy ne em jāṇe je, ‘Bhagwān ne Bhagwānnā bhaktano me droh karyo e moṭu pāp karyu, māṭe hu to atishay nīch chhu ane Bhagwān ne Bhagwānnā bhakta te to bahu moṭā chhe.’ Evī rīte je Bhagwānno ne Bhagwānnā bhaktano guṇ le ane potāne viṣhe doṣh jue, to game tevā moṭā pāp karyā hoy to paṇ te nāsh pāme chhe. Ane Bhagwān potānā bhaktanā drohnā karanārā upar jevā kurājī thāy chhe ne dukhāy chhe, tevā koī pāpe karīne dukhātā nathī. Ane jyāre Vaikunṭh-Lokmā Jay-Vijaye Sanakādiknu apamān karyu tyāre Bhagwān tatkāḷ Sanakādik pāse āvyā ne Sanakādik pratye em bolyā je, ‘Tamārā jevā sādhu chhe teno je droh kare te to mārā shatru chhe. Māṭe tame Jay-Vijayne shāp dīdho e bahu sāru karyu. Ane tamārā jevā bhagwadīya brāhmaṇ teno to jo māro hāth droh kare to te hāthne paṇ hu kāpī nākhu, to bījānī shī vāt kahevī?’ Evī rīte Vaikunṭhnāth Bhagwān Sanakādik pratye bolyā. Ne Jay-Vijay hatā te bhagwadīyanā aparādhrūpī je pāp teṇe karīne daitya thayā. Evī rīte jeṇe Bhagwānnā bhaktano droh karyo chhe te sarve moṭī padavīmāthī paḍī gayā chhe, te shāstramā vāt prasiddha chhe. Māṭe jene potānu rūḍu ichchhavu teṇe Bhagwānnā bhaktano droh karavo nahī ne jo jāṇe-ajāṇe kāīk droh thaī gayo hoy to page lāgī stuti karīne jem te rājī thāy tem karavu.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 22 ॥ 245 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

43. Juo Parishiṣhṭ: 5, pṛu. 687.

44. Banne bhaktimā kriyābhed hovā chhatā paṇ premmā bhed nathī.

45. Bhāgwat: 3/15-16.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase