॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Additional-7

Shrī Ashlālīnu Vachanāmṛut

Samvat 1882nā Chaitra sudi 2 Dvitīyāne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Amadāvād Nagarthī gājate-vājate chālyā, te sāyankāḷe gām Shrī Ashlālīe padhāryā. Ne te gāmthī uttarādī dishe āmbāvāḍiyāmā ūtaryā ne tyā manch upar virājmān thayā. Ne sarve shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne kanṭhne viṣhe sundar puṣhpanā hār paheryā hatā ne pāghne viṣhe puṣhpanā torā laṭakatā hatā. Ne potānā mukhārvindnī āgaḷ muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Te same Shrījī Mahārāj Muktānand Swāmī tathā Brahmānand Swāmī ādik sādhu sarve pratye em bolyā je, “Sarve sāmbhaḷo, ek vāt karavī chhe je, je bhaktane Bhagwānnu swarūp jāṇavāne viṣhe kāīk nyūntā rahe chhe tene moṭī khoṭ āve chhe. Ne Bhagwān je Puruṣhottam jene Shrī Kṛuṣhṇa kahīe, jene Shrī Vāsudev kahīe, jene Shrī Narnārāyaṇ kahīe, jene Parabrahma kahīe, jene Shrī Nārāyaṇ kahīe, tenu yathārth sukh paṇ āvatu nathī ne ekāntik bhakta thavātu nathī. Māṭe ekāntik evā je Bhagwānnā gnānī bhakta temano samāgam karīne gnānnī draḍhatā karavī. Kem je, Bhagwānnā swarūpnā gnānnī draḍhatā vinā to Prajāpati ādi daīne je jagatnā sraṣhṭā chhe te paṇ vāramvār sṛuṣhṭi bheḷā utpanna thāy chhe ne pāchhā ante māyāne viṣhe ja līn thāy chhe, paṇ Shrī Puruṣhottam Bhagwānnā Akṣhardhāmne to e pāmatā ja nathī. Te shā sāru? To temanī samajaṇmā bhūl chhe.” Tyāre sarve muni bolyā je, “He Mahārāj! Emane viṣhe shī jātnī bhūl chhe te kaho.” Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Lyo, emanī bhūl kahīe te sāmbhaḷo je, ek to potānī mukti thavī tene viṣhe potānī kriyānu ja baḷ samaje chhe paṇ Bhagwānnā āsharānu baḷ nathī samajatā; ne bīju, Akṣharrūp thaīne je Shrī Puruṣhottam Nārāyaṇnī sevā karavī te ja mukti chhe em nathī mānatā; e bhūl chhe. Ane trīju, Rām-Kṛuṣhṇādik je Bhagwānnā anant avatār tene to e sarva anshe karīne jāṇe chhe; e ja emane viṣhe moṭī bhūl chhe. Ne chothu em je, ā brahmānḍnī utpatti kem thātī hashe? Ek vār joīe to kharā! Evo sankalp potānā manmā pūrve mṛutyusame rahyo hato, te sankalp joīne Bhagwāne temane brahmānḍnī utpattyādik karmane viṣhe joḍyā chhe. Te jyāre Bhagwānnā ekāntik bhaktanā samāgame karīne samyak prakāre gnānne pāmashe tyāre ja brahmarūp thaīne Bhagwānnā dhāmne pāmashe ne mahāsukhiyā thashe. Māṭe Bhagwānnā je bhakta temane Bhagwānnī sevā vinā bījī ichchhā rākhavī nahī. Ne Bhagwānnā bhakta paṇ traṇ prakārnā chhe te lakṣhaṇe karīne jāṇavā. Temā je Bhagwānne bhajīne vishvanī utpattyādik sāmarthyane ichchhe chhe te bhaktane aishvaryārthī jāṇavo ne kaniṣhṭh jāṇavo. Ne je kevaḷ ātmānā swarūpne jāṇavāne arthe Bhagwānne bhaje tene kaivalyārthī jāṇavo ne te bhaktane madhyam jāṇavo. Ne trījo je pratyakṣh Puruṣhottam Bhagwānnī nirantar ananyapaṇe karīne sevāne viṣhe niṣhṭhā rākhe chhe tene bhagwan-niṣhṭhārthī jāṇavo ne te bhaktane sarva thakī uttam jāṇavo. Māṭe āpaṇ to sarve pragaṭ pramāṇ Shrī Narnārāyaṇ tenī niṣhṭhāvāḷā chhīe, māṭe uttam chhīe; emā kāī sanshay nathī.” Evī rīte Shrījī Mahārājnā vachan sāmbhaḷīne sarva param ānandne pāmatā havā.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 7 ॥ 269 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase