॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Additional-8

Jetalpur 1

Samvat 1882nā Chaitra sudi 3 Trījne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj gām Shrī Jetalpur madhye moholnī jagyāmā āsopālavnī heṭhe ḍholiyo bichhāvyo hato te upar virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne kanṭhne viṣhe guladāvadīnā bahu hār paheryā hatā ane pāghmā ḍolariyānā torā zūkī rahyā hatā ane be kān upar karṇikārnā be puṣhpa khosyā hatā ane hastakamaḷne viṣhe sundar līmbunā faḷne feravatā hatā ne dahāḍo chār ghaḍī chaḍhyo hato ne potānā mukhārvindnī āgaḷ sant tathā desh-deshnā satsangī bāī-bhāī sarvenī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj sarve sabhā pratye prashna pūchhatā havā je, “Ā lokne viṣhe sarve vādnā karanārā chhe temanā be mat chhe. Temā ek to dvait mat chhe ne ek advait mat chhe. Temāthī mumukṣhu hoy te kiyā matne grahaṇ kare? Te kaho.” Tyāre Puruṣhottam Bhaṭṭa bolyā je, “He Mahārāj! Advait matmā to potānā ātmāne ja Bhagwān jāṇī game tevu ācharaṇ kare tethī mokṣhnā mārgmāthī paḍī jāy; māṭe je mumukṣhu hoy te to dvait matne grahaṇ kare.” Tyāre Shrījī Mahārāje āshankā karī je, “Dvait matne viṣhe to jīv, īshvar ne māyā e satya chhe. Te jyāre māyā rahe tyāre jīvno mokṣh kem thāy?” Tyāre Puruṣhottam Bhaṭṭa bolyā je, “Shubh karma karatā thakā mokṣh thāy.” Tyāre Shrījī Mahārāje vaḷī āshankā karī je, “Nivṛutti ne pravṛutti e be prakārnā je karma chhe te to suṣhuptirūp māyāmā līn thaī jāy chhe. Te suṣhupti to kevī chhe? To jem Lokālok Parvat ullanghavā koī samarth nathī, tem suṣhuptine ullanghavāne jīv koī samarth thāto nathī. To tethī par sāmyāvasthārūp māyā chhe; te to bahu moṭī chhe, te to koī jīvthī na ullanghāy. Tyāre te māyā taravāno upāy e chhe je, jyāre sarva karma ane māyā teno nāsh karanārā ne māyāthī par je sākṣhātkār Shrī Puruṣhottam Bhagwān athavā te Bhagwānnā maḷel sant temanī jīvne prāpti jyāre thāy chhe tyāre temanā āshraythī māyā ullanghāy chhe.” Em kahīne Shrījī Mahārāj mohol upar bhojan karavā padhāryā.

Pachhī bhojan karīne pāchhā āsopālav heṭhe ḍholiyā upar virājmān thayā ane sarva santne ane haribhaktane amṛut-draṣhṭie jotā thakā Shrījī Mahārāj em bolyā je, “Pratham to ā jīvne koī na mānato hoy tyāre enī vṛutti kevī hoy! Ane pachhī jyāre so manuṣhya ene māne tyāre eno ahankār te paṇ nokhī jātno thāy chhe ane hajār manuṣhya māne tathā lākh manuṣhya māne tathā karoḍ manuṣhya māne tyāre eno ahankār te judī jātno thāy chhe. Ane kyārek Brahmā jevo thāy, kyārek Shiv jevo thāy, kyārek Indra jevo thāy, tyāre te savaḷā vichārvāḷo em jāṇe je, ‘Ā mārī moṭyap chhe te ā vaḍe nathī.’ Tyāre shā vaḍe chhe? To ātmā vaḍe moṭap chhe. Ane bīju, santne samāgame karīne moṭap chhe; kem je, Brahmādik jevā moṭā chhe te paṇ santnā charaṇnī rajne ichchhe chhe. Tyāre santne viṣhe shī moṭap chhe? Te kahīe chhīe je, dravya, padārthe karīne ke rājye karīne to kāī santne moṭap nathī paṇ santne to moṭap Bhagwānnī upāsanā ne bhakti te vaḍe chhe. Ne bīju, santne ātmaniṣhṭhā chhe te moṭape moṭap chhe. Ane em na jaṇāy to ātmāno em nishchay karavo je, pragaṭ Bhagwān jene maḷyā hoy evā je sant tene viṣhe ātmabuddhi rākhavī ne tene ja potānu swarūp mānavu. Tyāre koīk āshankā kare je, swāmī-sevakpaṇu kem rahe? To tyā draṣhṭānt chhe je, Gālav Rājā hatā tene yagna karavo hato, tyāre tene shyāmkarṇa ghoḍā lāvavā hatā. Te shyāmkarṇa ghoḍā to Varuṇne gher hatā, tyā to potāthī javāya nahī. Tyāre te Gālav Rājāe Garuḍjīne teḍāvyā ne Garuḍ upar besīne ghoḍā tyāthī laī āvyā. Tyāre shu Garuḍjīne viṣhethī Gālav Rājāne dāspaṇu maṭī gayu? E to na maṭyu, tem brahmavettāne viṣhe ātmabuddhi mānavī, te shā sāru je, ene āvaraṇ bhedyānī gati chhe, te sāru ene viṣhe ātmabuddhi rākhavī.” Pachhī em kahyu je, “Ā vārtā sarve rākhajo ne ā vāt sarvenu jīvan chhe!”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 8 ॥ 270 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

15. Mahābhārat, Udyogparva, Adhyās: 104-112.

16. ‘Āpopu karavu’ evo paṇ pāṭhāntar chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase