॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-7

Anvay-vyatireknu

Samvat 1876nā Māgshar sudi 10 Dashmīne divas Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane potānā mukhārvindnī āgaḷ sādhu tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Shāstramā jyā jyā adhyātmavārtā āve chhe te koīne samajātī nathī ane bhramī javāy chhe, māṭe e adhyātmavārtā jem chhe tem yathārthpaṇe ame kahīe chhīe, te sarva sāmbhaḷo je, sthūḷ, sūkṣhma ane kāraṇ e traṇ dehne viṣhe ekātmapaṇe je vartavu te e jīvnu anvaypaṇu chhe; ane e traṇ dehthī pṛuthakpaṇe sattāmātra je kahevo te jīvnu vyatirekpaṇu chhe. Tathā virāṭ, sūtrātmā ane avyākṛut e traṇ sharīre sahit je īshvarne kahevā te īshvarnu anvaypaṇu chhe; ane e traṇ sharīrthī pṛuthak ne sattāmātrapaṇe kahevā te īshvarnu vyatirekpaṇu chhe. Tathā māyā ane māyānā kārya je anant koṭi brahmānḍ tene viṣhe vyāpakpaṇe je Akṣharbrahmane kahevā te enu anvaypaṇu chhe; ane e sarvathī vyatirek Sachchidānandpaṇe je Akṣharbrahmane kahevā te enu vyatirekpaṇu chhe. Tathā Akṣharbrahma, īshvar, jīv, māyā ane māyānā kārya je brahmānḍ emane viṣhe je Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwānne antaryāmīpaṇe kahevā ane niyantāpaṇe kahevā te e Bhagwānnu anvaypaṇu chhe; ane e sarvathī pṛuthakpaṇe karīne potānā Golokdhāmne viṣhe je brahmajyoti tene viṣhe rahyā chhe em je kahevu te e Bhagwānnu vyatirekapṇun chhe. Ane e Puruṣhottam Bhagwān, Akṣharbrahma, māyā, īshvar ane jīv e je pāch bhed te anādi chhe.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 7 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

23. Vidvānone paṇ.

24. ‘Sthūlādi deh te ja hu chhu,’ evā anādi agnānthī upjel ahambhāvpaṇe.

25. Chidrūppaṇu, swayamprakāshpaṇu ane achhedya-abhedyapaṇu vagere.

26. Gnānsattāmātra eṭale chha vikāre rahit.

27. Akṣhardhāmmā mūrtimān sevakrūpe tathā dhāmrūpe.

28. Brahmajyoti arthāt Akṣhardhām. Ā vākyano arth Parathārānī ṭīpaṇī kramānk-1 parthī jāṇavo.

29. Pācheynu paraspar judāpaṇu.

30. Nitya chhe, parantu aupādik nathī.

31. Āvī rīte, anvay-vyatirekthī jīv, īshvar vagere pācheya tattvonā nirūpaṇrūp adhyātma-vārtāne barābar samajavāthī buddhimā bhram thato nathī, te tātparya chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase