॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા પ્રથમ-૧: અખંડ વૃત્તિનું

નિરૂપણ

દિવ્યભાવ રાખે તો ગાઢ પ્રીતિ થાય

પછી ૫-૪૫ વાગે પટેલ સમાજમાં પધાર્યા. આજે પારાયણની પૂર્ણાહુતિ હતી. એ નિમિત્તે ગઢડા પ્રથમનું પહેલું વચનામૃત વંચાવી વાત કરી:

“પહેલું વચનામૃત વાંચ્યું. છેલ્લો હરજી ઠક્કરનો પ્રશ્ન છે. સત્સંગ ઘણા વખતથી કરીએ છીએ, પણ ગાઢ પ્રીતિ કેમ થાતી નથી? ગાઢ પ્રીતિ એટલે ઘાટી પ્રીતિ. ઉપલક પ્રીતિ તો સૌને હોય, પણ જુસ્સાબંધ પ્રીતિ સંતમાં કેમ થાય? મહારાજ જવાબ આપે છે કે વાતના કરનારા સાધુનો અવગુણ લે છે. તેથી ગાઢ પ્રીતિ થાતી નથી. સ્વભાવ મુકાવવા સારુ સંત વાત કરે. દિવ્યભાવ રાખે તો ગાઢ પ્રીતિ થાય.

“ભગવાન ને સંતમાં અખંડ પ્રીતિ કરવાની જરૂર છે. વ્યવહારમાં, દીકરામાં કેવી પ્રીતિ છે?

“ભાલ દેશમાં એક દરબાર મૂળુભા હતા. તેમના છોકરાનો હાથ કમાડમાં કચરાણો ત્યાં દરબારે રાડ નાખી, ‘ઓય, મારા બાપલિયા!’ છોકરો તો કાંઈ બોલ્યો નહીં. કોઈએ પૂછ્યું, ‘દરબાર! તમે કાં રાડ પાડો?’ આનું નામ ગાઢ પ્રીતિ.

“ભગવાન અને સંતમાં ગાઢ પ્રીતિ કરવી. તો જ આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. એવી પ્રીતિની વાત કરીએ:

“મહારાજે ભાદરાથી અઢાર જણને કાગળ લખ્યો: ‘બધાં કામ પડતાં મૂકીને, જ્યાં હો ત્યાંથી નીકળીને, જેતલપુર રામદાસ સ્વામી પાસે ત્યાગીની દીક્ષા લઈ ભુજ આવો.’

“આ કાગળ સુરા, અલૈયા, મામૈયા વગેરે મોટા મોટા દરબારો, બંધિયાવાળા ડોસાભાઈ વગેરે શેઠિયાઓ ઉપર પહોંચ્યો. બધા તૈયાર થઈ નીકળી પડ્યા. મેથાણના અજા પટેલના ભાણા કલ્યાણદાસનાં લગન થાતાં હતાં. ચોરીમાં બેઠા હતા. ત્યાં કાગળના સમાચાર આવ્યા. મહારાજે તેમનું નામ લખ્યું નહોતું, પણ અઢારનાં નામ લખી, ‘એ આદિ’ એમ શબ્દ લખ્યો હતો. એમ કહી પટેલે કહ્યું, ‘હું આદિમાં આવી ગયો.’ કહી બ્રાહ્મણને કહ્યું, ‘રાખ્ય.’ ત્રણ ફેરા ફર્યા હતા. ચોથે ફેરે વાડ ઠેકીને વયા ગયા.

“હિન્દુસ્તાનમાં આવું કાર્ય બન્યું નથી. બધા દીક્ષા લઈ ભુજ ગયા. ભુજમાં મહારાજ તેમને લેવા સામા આવ્યા. ‘અહોહો! મારી આજ્ઞા પાળી!’ મહારાજ આ નવા પરમહંસની મંડળીથી એક ગાઉ દૂર હતા, ત્યાંથી દંડવત્ કરતાં લેવા ગયા. સુરા, અલૈયા, વીરદાસ વગેરે પરમહંસો સામા દંડવત્ કરતાં આવતા હતા. મહારાજ તેમને બાથમાં ઘાલી મળ્યા. ભેટંભેટા થયા. મહારાજને હર્ષનાં આંસુ આવી ગયાં, ‘આવા દરબારો! મારી આજ્ઞા પાળીને આવ્યા.’ કલ્યાણદાસે અદ્‌ભુત કામ કર્યું હતું, તેથી મહારાજે તેમનું નામ ‘અદ્‌ભુતાનંદ’ પાડ્યું.

“અલૈયા ગામના બે દરબારને ત્યાં પણ કાગળ ગયેલો. તે તૈયાર થઈ ગયા. તેમની માએ કહ્યું, ‘આપણો બસેં વીઘાનો કપાસ છે, તે વીણી લઈને જાવ.’ બન્નેએ વિચાર્યું: ‘વીણી ક્યારે લેવાય? મહારાજની આજ્ઞા તો તરત જ આવવાની છે.’ તેથી ભરવાડને બોલાવી કહ્યું, ‘તારી બસેં ગાયો લાવ ને અમારા ઊભા કપાસમાં મૂકી દે.’ આમ, ખેતર બસેં વીઘાનું ભેળાવી દીધું ને પછી માને કહ્યું, ‘મા! ઓરડામાં કપાસ ભરી દીધો છે.’ માએ કહ્યું, ‘તો હવે જાવ.’ એકે પહેરેલું કેડિયું કાઢવા માંડ્યું. બીજાએ કહ્યું, ‘હવે ફરી ક્યાં પહેરવું છે?’ તે તોડીને હાલી નીકળ્યા.

“આ ગાઢ પ્રીતિ! આવી પ્રીતિ થઈ છે કે નહિ તે વિચારવું. જો થઈ છે તો ફર્સ્ટ નંબરમાં, જો ન થઈ હોય તો કરવી.

“‘સો શાણાએ એક મત’ એવું કરવું. જો ગાઢ પ્રીતિ થઈ જાય તો બેડો પાર. પછી આપણે થોડું ભણ્યા હોઈએ કે ઝાઝું ભણ્યા હોઈએ; આવડત ઝાઝી હોય કે થોડી હોય; થોડું કમાઈએ કે ઝાઝું કમાઈએ; તેનું કાંઈ નહિ. રોટલા તો ભગવાન ને સાધુને દેવા છે, તે દેશે, દેશે ને દેશે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬/૧૫૪]

At 5:45 pm at Patel Samāj, on the last day of the pārāyan, Yogiji Mahārāj had Gadhadā I-1 read and explained, “We read the first Vachanāmrut. The last question is by Harji Thakkar. We have been practicing satsang for a very long time, yet why do we not develop intense love? Everyone has superficial love. But how do we develop abundant love for the Sant? Mahārāj answers that we find faults in the one who speaks to us - the Sant. Therefore, we do not develop intense love for him. The Sant speaks to us so that we can eradicate our swabhāvs. If we maintain divinity in that, then intense love develops.

“We need to have constant love for God and the Sant. How much do we love our social affairs? Our son?

“In Bhāl desh, there was a darbār named Mulubhā. His son’s hand was crushed in the door hinge. The darbār screamed when that happened. The son himself did not say anything. Someone asked the darbār, ‘Why did you scream?’ That is because of intense love.

“We should develop intense love for God and the Sant. Only then will we attain ultimate liberation. We will talk about that level of intense love:

“Mahārāj wrote a letter to 18 devotees: ‘Drop all of your work and leave at once wherever you are. Go to Jetalpur and receive dikshā from Rāmdās Swāmi, then come to Bhuj.’

“This letter reached Surā, Alaiyā, Māmaiyā and other great darbārs; it reached Dosābhāi of Bandhiyā and others. Everyone readily left at once. Kalyāndās (nephew of Ajā Patel of Methān) was getting married when the letter reached Ajā Patel. Mahārāj did not write Kalyāndās’s name but wrote ‘vagere’ (etcetera). Kalyāndās said he was included in ‘vagere’ and told the brahmin to stop the wedding. He had went around the fire three times. Before the fourth turn, he left (to become a sadhu).

“This has never happened in Hindustan before. All got their dikshā and went to Bhuj. Mahārāj went to meet them and said, ‘Oh! You all followed my command!’ Mahārāj was one gāu (3.2 km) away and went to meet them. The eighteen were prostrating while coming to meet Mahārāj. Mahārāj embraced them and tears rolled from his eyes. Kalyāndās did an amazing thing so he named him Adbhutānand.

“There were two darbārs from the village of Alaiyā who received this letter. Their mother said, ‘Reap the cotton from our 200 acres of land before you go.’ Both thought that that would take too long and Mahārāj’s commands come instantly. They called a shepherd and told him to let their 200 cows loose in the field. In this way, they let their crop get ruined and told their mother that they filled their room with the crop. The mother said, ‘Now you can go.’ One was taking off the garmet he was wearing. The other said, ‘Do we have to wear it again?’ They tore it off and left.

“This is intense love. We should think if we have developed love of this level. If so, then we rank first. If not, we should... Whether we have been schooled little or a lot; whether we have great skills or poor skills; whether we earn a lot or little - none of that matters. God and the Sant want to give us food, so they will.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 6/154]

તા. ૧૯૭૭/૬/૬, લંડન. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સવારે ૪૦ કલાકના નિર્જળા ઉપવાસ પછી જલપાન કર્યું! ત્યારબાદ મંદિરે પધારી વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૧નું રસપાન કરાવતાં કહ્યું, “સંતો સાવરણી છે. તે આપણાં હૈયાં સાફ કરે. મહારાજની આજ્ઞા મુજબ વર્તીએ એ જ અખંડ વૃત્તિ. સત્પુરુષને વિષે હેત કરી દેવું એ મોટામાં મોટું આત્મદર્શન. આ સભામાં બેઠા એ મોટી પ્રાપ્તિ. ધર્મકુળ શું? ધર્મને અનુસરે તે તેનું કુળ. આપણે તે માર્ગને અનુસર્યા તે ધર્મકુળ.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૩૨]

June 6, 1977, London. Pramukh Swami Maharaj drank some water after completing a water-less fast of 40 hrs. Then, he arrived at the mandir and explained Vachanamrut Gadhada I-1, “Sadhus are like brooms. They clean our hearts. ‘Akshand vrutti’ (constant contemplation is abiding by Maharaj’s āgnā. The greatest ātma-darshan is to develop love for the Satpurush. Our greatest attainment is sitting in this sabhā. What is the Dharma-kul (the family of Dharma)? One who abides by dharma is the family of Dharma. We walk that path (of dharma), so we belong to that family.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: 3/332]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase