॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા પ્રથમ-૬૭: સત્પુરુષના ગુણ આવ્યાનું

પ્રસંગ

એક દિવસ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી નાના નાના સાધુ, પાળા ને બ્રહ્મચારી સામું જોઈને બોલ્યા,

‘દેશ દેશાંતર બ્હોત ફિર્યા, મનુષ્યના બ્હોત સુકાળ;
જાકું દેખે છાતી ઠરે, વાકા પડ્યા દુકાળ.’

એમ કહીને બોલ્યા જે, “જેમ મહારાજને જોઈને સમાધિ થઈ જાય ને જીવ સુખિયો થઈ જાય છે, તેમ નિરંજનાનંદ સ્વામીને દર્શન કરીને સમાધિ જેવું સુખ વરત્યા કરે, એવાના દુકાળ છે.” ત્યારે પૂછ્યું જે, “જેને દર્શને કરીને છાતી ઠરે છે એવો એમાં શો ગુણ હોય જે આગલ્યાને જોઈને પોતાની છાતીમાં ઠરે?” ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે, “જેની સામું જોઈએ ને વૃત્તિ પાછી વળી આવે ત્યારે છાતી ઠરે છે ને જેની સામું જોઈએ ને વૃત્તિ ચળાયમાન થાય તો તેને દેખીને છાતી ઠરે નહીં.” ત્યારે પૂછ્યું જે, “જેને દેખીને આગલ્યાની છાતી ઠરે છે એવા ગુણ આવ્યાનું શું કારણ છે?” પછી સ્વામી બોલ્યા જે, “એવા ગુણ તો ન જ આવે; તે ગમે તો ભેળો રહે કે સેવા કરે ને ગમે તો કહે તેમ કરે, તો પણ મોટાના ગુણ તો આવે જ નહીં.” ત્યારે વળી હાથ જોડીને પૂછ્યું જે, “હે મહારાજ, શો ઉપાય કરે ત્યારે એવા ગુણ આવે? ને વચનામૃતમાં તો બહુ ઠેકાણે કહ્યું છે જે, સત્પુરુષના ગુણ તો મુમુક્ષુમાં આવે છે.” ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે, “સત્પુરુષના ગુણ તો, તો આવે, જો એવાને નિર્દોષ સમજે ને સર્વજ્ઞ જાણે ને એવા છે તેની સાથે કોઈ પ્રકારે અંતરાય રાખે નહીં, તો સત્પુરુષના ગુણ એ મુમુક્ષુમાં આવે છે પણ તે વિના તો આવે જ નહીં.”

[સ્વામીની વાતો: ૩/૩૪]

One day, Swāmi looked at the younger sadhus, pārshads and brahmachāris and said,

“Desh deshānter bahot firyā, manushyakā bahot sukāl;
Jāku dekhe chhāti thare, vākā padyā dukāl.”

(After travelling throughout the country
in many places, it is raining people;
However, [amongst that rain] there is a drought
of people upon seeing whom one feels peace within.)

Then he said, “Just as one enters samādhi and upon seeing Mahārāj the jiva becomes blissful, similarly, on having the darshan of Niranjanānand Swāmi, one experiences samādhi-like bliss. There is a drought of such people.” Then someone asked, “What are the qualities of one, on seeing whom, another feels peace within?” Swāmi replied, “When one’s worldly desires cease on seeing someone then one feels peace within; and if on seeing someone, one’s mind becomes excited, i.e. harbours material desires, then one will not feel peace within.” Again someone asked, “How does one attain the virtues that cause peace within others?” Then Swāmi said, “Such virtues are not easily attained; however much an aspirant stays together with or serves (the Satpurush) and however much he does as told, still the virtues of the great are not easily attained.” Then again someone asked with folded hands, “Oh Swāmi, by what means are such virtues attained? And it is said at many places in the Vachanāmrut that the virtues of the Satpurush are attained by the aspirant.” Then Swāmi said, “The virtues of the Satpurush are attained only if one understands him as being free of any faults, as all-knowing, and if one keeps no distance (that is, does not hide anything from him, i.e. confesses one’s shortcomings, sins and lapses to the Satpurush.) from him. Then the virtues of the Satpurush develop in the aspirant, but without this, they never develop.”

[Swāmini Vāto: 3/34]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase