॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા પ્રથમ-૩૮: વણિકના નામાનું

આખ્યાન

ભૂત અને વાંસડો

એક માણસને ભૂત વશ થયું. જે કામ ચીંધે તે ભૂત કરી આવે. કામ થઈ રહ્યું ને ભૂત નવરું થયું. એટલે ભૂતે કહ્યું, “કામ બતાવ.”

પેલાએ કહ્યું, “હવે કંઈ કામ નથી.”

ભૂતે કહ્યું, “તો હું તને ખાઉં.”

આણે વિચાર્યું, “નખ્ખોદ કાઢ્યું. હવે શું કરવું? કામ નહીં ચીંધું તો ભૂતભાઈ મને ખાઈ જશે. રોજ ને રોજ કેટલું કામ બતાવું.” આ માણસ તો ચિંતામાં પડી ગયો. શરીર ઓગળવા માંડ્યું. તેને એક મહાત્મા મળી ગયા. તેણે મહાત્માને બધી વાત કરી. મહાત્માએ તેને ઉપાય બતાવ્યો. પછી તેણે મહાત્માએ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે ભૂતને કહ્યું, “તું ગીરના જંગલમાં જા અને એક મોટો સો હાથનો વાંસડો કાપી લાવ.”

ભૂત તુરત ઊપડ્યું અને ઘડીકવારમાં વાંસડો લઈ આવ્યું.

પછી આણે કહ્યું, “તું એને આંગણામાં ખોડી દે!” ભૂતે તરત વાંસડો આંગણામાં ખોડી દીધો.

પછી ભૂતે કહ્યું, “હવે કામ બતાવ.”

આ માણસે કહ્યું, “તું આ વાંસડા ઉપર ચડ-ઊતર કર્યા કર. હું જ્યારે કામ ચીધું ત્યારે કરવાનું.” પછી તો ભૂત વાંસડે ચડ-ઊતર કર્યા કરે. તેમાંથી નવરું થાય ત્યારે ખાવા તૈયાર થાય ને?

પછી તો તે ભૂત પાસે ખેતર નીંદાવે, પાણી ભરાવે. કામ ન હોય ત્યારે વાંસડે ચડ-ઊતર કરાવે. મહાત્માએ ઉપાય બતાવ્યો તો માણસ બચી ગયો. શરીર સારું થઈ ગયું.

આપણે મનને નવરું રહેવા ન દેવું. ભક્તચિંતામણિ, વચનામૃત, સ્વામીની વાતું વાંચ્યા કરવાં, શાસ્ત્રીજી મહારાજનાં ચરિત્રો જોયાં-સાંભળ્યાં હોય તે સંભાર્યાં કરવાં. પછી સ્વપ્નાં તેનાં જ આવે, ઊંઘમાંય સુખ આવે. જાગ્રતનાં દર્શન ઊંઘમાં સાંભરે. પછી મન નિર્વાસનિક થઈ જાય.

[યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ - વાર્તા ૩૦૦]

The Ghost and the Pole

One man learnt black magic and summoned a ghost. Through mantras and rituals he managed to keep full control over the ghost, which obediently carried out all his commands. One by one he got his jobs done by it. But there was one problem. The moment the ghost finished one job he had to be given another. If for a moment he remained free he would prepare to attack his master saying, “Give me more work or I’ll devour you!”

It was alright for a few days; there was enough work to do, but then, it became exceedingly difficult to keep the ghost busy. The man grew worried and began fearing for his own life. “Oh God,” he thought, “what shall I do? If I do not find him enough work, I’m a dead man. But how can I find work upon work everyday?”

His body took great toll and thinned in the growing tension. He himself was busy in search of new work for the ghost. Everything seemed to have gone wrong. Just then, in the middle of this trouble, he met a sadhu. The sadhu showed him a way out. The man happily obeyed the sadhu and ordered the ghost, “Go and bring me the tallest bamboo from the jungle of Gir.”

Instantly, the ghost left and accomplished the task given. Next, he said, “Erect the pole in the center of the courtyard by driving it deep into the ground.”

This too was done quickly.

“Now what?” the ghost demanded.

“Now, climb up and down this pole continuously, until I call you for something else,” the man ordered.

Yes, it certainly kept the ghost busy. There was no end to it. Then the man relaxed. Whenever he needed a hand for farming, or harvesting or watering or building, he called the ghost and then sent it back to the pole.

Our mind is like the ghost. If it remains idle, then it brings great harm to us. So keep it busy with reading one scripture after another. Read the Bhaktachintamani, Vachanamrut, and Swamini Vato. Keep remembering and reflecting upon the memories and incidents of Shastriji Maharaj and also the divine incidents of God. Then, even in your sleep and dreams you shall see these divine episodes. In this way our mind will eventually become pure and desireless.

[Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom - Tale 55]

SELECTION
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૭ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase