Meaning: Gujarati English
સધવા વિધવા યોષા યાશ્ચ મચ્છિષ્યતાં ગતાઃ ।
મુક્તાનન્દાદયો યે સ્યુઃ સાધવશ્ચાખિલા અપિ ॥
सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः ।
मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि ॥
Sadhavā vidhavā yoṣhā yāshcha machchhiṣhyatām gatāhā |
Muktānandādayo ye syuhu sādhavashchākhilā api ||
143
તથા અમારે આશ્રિત જે સુવાસિની અને વિધવા એવી સર્વે બાઈઓ તથા મુક્તાનંદ આદિક જે સર્વે સાધુ, (શિક્ષાપત્રી: 5)

Shlok Selection

Shloks Index