Meaning: Gujarati English
કાર્યાસ્તમનુસૃત્યૈવ સર્વ એવ વ્રતોત્સવાઃ ।
સેવારીતિશ્ચ કૃષ્ણસ્ય ગ્રાહ્યા તદુદિતૈવ હિ ॥
कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः ।
सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि ॥
Kāryāsta-manusṛutyaiv sarva ev vratotsavāhā |
Sevā-rītishcha kṛuṣhṇasya grāhyā taduditaiv hi ||
220
અને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કર્યો જે નિર્ણય તેને જ અનુસરીને સર્વે વ્રત ને ઉત્‍સવ કરવા અને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કહી જે શ્રીકૃષ્‍ણની સેવારીતિ તેનું જ ગ્રહણ કરવું. (શિક્ષાપત્રી: 82)

Shlok Selection

Shloks Index