કીર્તન મુક્તાવલી

Dhyān Chintāmani

 

Pad – 1

 

વંદું

સહજાનંદ

રસરૂપ,

અનુપમ

સારને રે લોલ,

Vandu

Sahajānand

ras-rūp,

anupam

sārne re lol,

I bow

Mahārāj

full of bliss

indescribable

essence

I bow to Mahārāj, full of bliss, indescribable, and the essence (of all).

જેને

ભજતાં

છૂટે

ફંદ,

કરે ભવ

પારને રે લોલ…

Jene

bhajatā

chhuṭe

fand,

kare bhav

pārne re lol…

whom

worshipping

release

net

cycle of births and deaths

transgress

Worshipping whom releases (one from) the net (of maya and allows one to) transgress the cycle of births and deaths. 1

 

સમરું

પ્રગટ રૂપ

સુખધામ,

અનુપમ

નામને રે લોલ,

Samaru

pragaṭ rūp

sukh-dhām,

anupam

nāmne re lol,

remember

manifest form

Mahārāj

indescribable

name

I remember the manifest form of Mahārāj, whose glory is boundless.

જેને

ભવ

બ્રહ્માદિક

દેવ,

ભજે

તજી

કામને રે લોલ…

Jene

Bhav

Brahmādik

dev,

bhaje

tajī

kāmne re lol…

whom

Shiv

Brahmā etc.

deities

worship

relinquish

Desires

(I remember Mahārāj) whom Shiv, Brahmā, and other deities worship, having relinquished (all) desires. 2

 

જે હરિ

અક્ષરબ્રહ્મ

આધાર,

પાર

કોઈ નવ

લહે રે લોલ,

Je Hari

Akṣharbrahma

ādhār,

pār

koī nav

lahe re lol,

That God

Aksharbrahma

upholder

above

no one

attain

No one can transcend Mahārāj, who is the upholder of (even) Aksharbrahma.

જેને

શેશ

સહસ્રમુખ

ગાય,

નિગમ

નેતિ

કહે રે લોલ…

Jene

Shesh

sahasra-mukh

gāy,

Nigam

neti

kahe re lol…

him

Shesh nāg

thousand headed

sing

Vedas

indescribable

defined

(I remember Mahārāj) of whom Sheshnāg sings with his 1000 mouths, and whom the Vedas define as indescribable. 3

 

વર્ણવું

સુંદર

રૂપ

અનુપ,

જુગલ

ચરણે

નમી રે લોલ,

Varṇavu

sundar

rūp

anup,

jugal

charaṇe

namī re lol,

I describe

beauty

form

indescribable

two

feet

bowing

Bowing at (His) two feet, I (seek to) describe the beauty of His indescribable form.

નખશિખ

પ્રેમસખીના

નાથ

રહો

ઉરમાં

રમી રે લોલ…

Nakh-shikh

Premsakhīnā

Nāth,

raho

urmā

ramī re lol…

From head to toe

Premsakhi’s

master

stay

in my heart

completely

May Premsakhi’s master reside completely, from head to toe, in my heart. 4

 

Pad – 2

 

આવો મારા

મોહન

મીઠડા

લાલ,

કે જોઉં

તારી

મૂરતિ રે લોલ,

Āvo mārā

Mohan

mīṭhḍā

lāl,

ke jou

tārī

mūrti re lol,

Come my

Mahārāj

charming

Mahārāj

I look

your

Murti

Come, my charming Mahārāj, (so that) I may look at Your murti.

જતન

કરી

રાખું

રસિયારાજ,

વિસારું

નહી

ઉરથી રે લોલ…

Jatan

karī

rākhu

Rasiyārāj,

visāru

nahī

urthī re lol…

carefully

I will keep

Mahārāj

I shall not forget

 

from the heart

I keep Mahārāj carefully (in my heart), and shall not forget Him from within. 1

 

મન

મારું

મોહ્યું

મોહનલાલ,

પાઘલડીની

ભાતમાં રે લોલ,

Man

māru

mohyu

Mohanlāl,

pāghalḍīnī

bhātmā re lol,

mind

my

has been enticed

Mahārāj

pāgh

variety

O Mahārāj, my mind has been enticed by the variety of Your pāghs.

આવો ઓરા

છોગલાં

ખોસું

છેલ,

ખાંતિલા

જોઉં

ખાંતમાં રે લોલ…

Āvo orā

chhogalā

khosu

chhel,

Khāntilā

jou

khāntmā re lol…

Come near

decorative

feathers

insert

Mahārāj

Mahārāj

see

enthusiastically

Mahārāj, come near so that I may insert decorative feathers into Your pāgh and see You enthusiastically. 2

 

વહાલા

તારું

ઝળકે

સુંદર ભાલ,

તિલક

રૂડાં

કર્યાં રે લોલ,

Vahālā

tāru

jhaḷake

sundar bhāl,

tilak

rūḍā

karyā re lol,

Mahārāj

your

shines

beautiful forehead

tilak

exquisite

did

Mahārāj, Your beautiful forehead, (with its) exquisite tilak shines.

વહાલા

તારા વામ કરણમાં

તિલ,

તેને

મનડાં

હર્યાં રે લોલ…

Vahālā

tārā vām karaṇmā

til,

tene

manaḍā

haryā re lol…

Mahārāj

on Your left hand

beauty mark

it

mind

won over

Mahārāj, the beauty mark on Your left hand has won over my mind. 3

 

વહાલા

તારી ભ્રકુટિને

બાણે

શ્યામ,

કાળજ

મારા

કોરિયાં રે લોલ,

Vahālā

tārī bhrakuṭine

bāne

Shyām,

kāḷaj

mārā

koriyā re lol,

Mahārāj

your eyebrow’s

curve

Mahārāj

heart

my

pierced

Mahārāj, the curve of Your eyebrow has pierced my heart.

નેણે

તારે

પ્રેમસખીના

નાથ,

કે ચિત્ત

મારાં

ચોરિયાં રે લોલ…

Neṇe

tāre

Premsakhīnā

Nāth,

ke chitta

mārā

choriyā re lol…

eyes

your

Premsakhi’s

master

mind

my

captivated

The eyes of Premsakhi’s master have captivated my mind. 4

 

Pad – 3

 

વહાલા

મુને

વશ કીધી

ઘનશ્યામ,

વા’લપ

તારા

વા’લમાં રે લોલ,

Vahālā

mune

vash kīdhī

Ghanshyām,

vā’lap

tārā

vā’lmā re lol,

Mahārāj

me

captured

Mahārāj

love

your

affection

Mahārāj, Your affection has captured me and my love.

મન

મારું

તલખે

જોવા કાજ,

ટીબકડી છે

ગાલમાં રે લોલ…

Man

māru

talakhe

jovā kāj,

ṭībakaḍī chhe

gālmā re lol…

mind

mine

eager

to see

beauty mark

on the cheek

My mind is eager to see the beauty mark on Your cheek. 1

 

વહાલા તારી

નાસિકા

નમણી

નાથ,

અધરબિંબ લાલ

છે રે લોલ,

Vahālā tārī

nāsikā

namaṇī

Nāth,

adhar-bimb lāl

chhe re lol,

Mahārāj Your

nose

curved and pointed

Mahārāj

lip red like tindolā

is

Mahārāj, Your nose is curved and pointed; Your lips are red like tindolā.

છેલા

મારા પ્રાણ

કરું કુરબાન,

જોયા જેવી

ચાલ

છે રે લોલ…

Chhelā

mārā prāṇ

karu kurbān

joyā jevī

chāl

chhe re lol…

Mahārāj

my life

sacrifice

worth seeing

lips

are

Mahārāj, I (would) sacrifice my life to see Your lips. 2

 

વહાલા

તારા દંત

દાડમના

બીજ,

ચતુરાઈ

ચાવતા રે લોલ,

Vahālā

tārā dant

dāḍamnā

bīj,

chaturāi

chāvtā re lol,

Mahārāj

your teeth

of a pomegranate

seeds

clever way

chewing

Mahārāj, You have a graceful way of chewing with Your teeth, which resemble pomegranate seeds.

વહાલા

મારા પ્રાણ

હરો છો

નાથ,

મીઠું

મીઠું

ગાવતા રે લોલ…

Vahālā

mārā prāṇ

haro chho

Nāth,

mīṭhu

mīṭhu

gāvatā re lol…

Mahārāj

breath

take away

Mahārāj

sweet

singing

Mahārāj, Your sweet singing takes my breath away. 3

 

વહાલા

તારે હસવે

હરાણું

ચિત્ત,

બીજું

હવે નવ

ગમે રે લોલ,

Vahālā

tāre hasave

harāṇu

chitta,

bīju

have nav

game re lol,

Mahārāj

Your laugh

has been captivated

mind

anything else

now will not

like

Mahārāj, my mind has been stolen by Your laugh. Now I will not like anything else.

મન

મારું

પ્રેમસખીના

નાથ,

કે તમ

કેડે

ભમે રે લોલ…

Man

māru

Premsakhīnā

Nāth,

ke tam

keḍe

bhame re lol…

mind

my

Premsakhi’s

master

You

behind

wanders

My mind constantly wanders behind Premsakhi’s master. 4

 

Pad – 4

 

રસિયા

જોઈ

રૂપાળી

કોટ,

રૂડી

રેખાવળી રે લોલ,

Rasiyā

joī

rūpāḷī

koṭ,

rūḍī

rekhāvalī re lol,

Mahārāj

have seen

beautiful

neck

attractive

lined

Mahārāj, I have seen the attractive lines on Your beautiful neck.

વહાલા

મારું મનડું

મળવા

ચ્હાય,

કે જાય

ચિત્તડુ

ચળી રે લોલ…

Vahālā

māru manaḍu

maḷavā

chāy,

ke jāy

chittaḍu

chaḷī re lol…

Mahārāj

my mind

to meet

craves

goes

my mind

entranced

Mahārāj, my mind craves to meet You and is entranced (in Your thought). 1

 

વહાલા

તારી જમણી

ભુજાને પાસ,

રૂડાં

તિલ

ચાર

છે રે લોલ,

Vahālā

tārī jamaṇī

bhujāne pās,

rūḍā

til

chār

chhe re lol,

Mahārāj

your right

arm near

attractive

beauty mark

four

are

There are four attractive beauty marks near Your right arm.

વહાલા

તારા કંઠ

વચ્ચે

તિલ એક,

અનુપમ

સાર

છે રે લોલ…

Vahālā

tārā kanṭh

vachche

til ek,

anupam

sār

chhe re lol…

Mahārāj

your neck

middle

a beauty mark

indescribale

essence

is

Mahārāj, on the middle of Your neck is a beauty mark, (which is) indescribably (beautiful) and the essence (of all). 2

 

વહાલા

તારા ઉરમાં

વિણગુણ

હાર,

જોઈ

નેણાં

ઠરે રે લોલ,

Vahālā

tārā urmā

viṇguṇ

hār,

joī

neṇā

ṭhare re lol,

Mahārāj

your chest

threadless

garland

see

eyes

affixed

My eyes have become affixed on the threadless garland on Your chest.

વહાલા

તે તો જાણે

પ્રેમી જન,

જોઈ

નિત્ય

ધ્યાન

ધરે રે લોલ…

Vahālā

te to jāṇe

premī jan,

joī

nitya

dhyān

dhare re lol…

Mahārāj

that know

loving devotees

having seen

Daily

meditation

engage

Mahārāj, having seen this, loving devotees engage in meditation (on that form) daily. 3

 

રસિયા

જોઈ

તમારું

રૂપ,

રસિકજન

ઘેલડા રે લોલ,

Rasiyā

joī

tamāru

rūp,

rasikjan

ghelaḍā re lol,

Mahārāj

having seen

your

form

loving people

mad

Mahārāj, having seen Your form, Your loving devotees become entranced.

આવો

વહાલા

પ્રેમસખીના

નાથ,

સુંદરવર

છેલડા રે લોલ…

Āvo

vahālā

Premsakhīnā

Nāth

sundarvar

chhelaḍā re lol…

come

beloved

Premanand Swami’s

master

most handsome

Mahārāj

Come Mahārāj, Premsakhi’s beloved and handsome master. 4

 

Pad – 5

 

વહાલા

તારી ભુજા

જુગલ

જગદીશ,

જોઈને

જાઉં

વારણે રે લોલ,

Vahālā

tārī bhujā

jugal

Jagdīsh,

joīne

jāū

vāraṇe re lol,

Mahārāj

your arms

both

Mahārāj

having seen

goes away

misery

Mahārāj, (just) seeing both of Your arms dispells my miseries.

કરનાં

લટકાં

કરતા

લાલ,

આવોને

મારે

બારણે રે લોલ…

Karnā

laṭakā

kartā

Lāl,

āvone

māre

bāraṇe re lol…

of the hands

gestures

does

Mahārāj

come

my

doorstep

Mahārāj, You would perform many gestures with Your hands; please come to my doorstep. 1

 

વહાલા

તારી

આંગળિયુંની

રેખા,

નખમણિ

જોઈને રે લોલ,

Vahālā

tārī

āngaḷiyunī

rekhā,

nakhmaṇi

joīne re lol,

Mahārāj

your

of Your finger

lines

gem-like nails

see

Having seen the lines on Your fingers and Your gem-like nails…

વહાલા

મારા ચિત્તમાં

રાખું

ચોરી,

કહું નહિ

કોઈને રે લોલ…

Vahālā

mārā chittamā

rākhu

chorī,

kahu nahi

koīne re lol…

Mahārāj

in my mind

keep

steal

won’t tell

anyone

…I will steal and keep (that vision) in my mind, not telling anyone (about it). 2

 

વહાલા

તારા ઉરમાં

અનુપમ

છાપ,

જોવાને

જીવ

આકળો રે લોલ,

Vahālā

tārā urmā

anupam

chhāp,

jovāne

jīva

ākaḷo re lol,

Mahārāj

your chest

indescribable

imprint

see

soul

very eager

My soul is very eager to see the indescribable imprint on Your chest.

વહાલા

મારા હૈડે

હરખ

ન માય,

જાણું જે

હમણાં

મળો રે લોલ…

Vahālā

mārā haiḍe

harakh

na māy,

jāṇu je

hamaṇā

maḷo re lol…

Mahārāj

in my heart

happiness

doesn’t fit

as if

at this moment

embrace

The happiness I feel in my heart is overflowing, as if You were to embrace me at this very moment. 3

 

વહાલા

તારું

ઉદર

અતિ રસરૂપ,

શીતળ

સદા

નાથજી રે લોલ,

Vahālā

tāru

udar

ati rasrūp,

shītaḷ

sadā

Nāthji re lol,

Mahārāj

your

stomach

amazing

cool

always

Mahārāj

You have an amazing stomach which always remains cool.

આવો

ઓરા

પ્રેમસખીના

પ્રાણ,

મળું

ભરી

બાથજી રે લોલ…

Āvo

orā

Premsakhīnā

prāṇ,

maḷu

bharī

bāthjī re lol…

come

near

Premsakhi’s

life

embrace

 

in my arms

Oh Mahārāj, Premsakhi’s (very) life, please come near so that I may embrace You. 4

 

Pad – 6

 

વહાલા

તારી મૂર્તિ

અતિ રસરૂપ,

રસિક

જોઈને

જીવે રે લોલ,

Vahālā

tārī mūrti

ati rasrūp,

rasik

joīne

jīve re lol,

Mahārāj

your murti

full of bliss

affectionate devotee

seeing

live

Affectionate devotees live by seeing Your murti, which is full of bliss.

વહાલા

એ રસના

ચાખણહાર,

છાશ

તે નવ

પીવે રે લોલ…

Vahālā

e rasnā

chākhaṇhār,

chhāsh

te nav

pīve re lol…

Mahārāj

mango nectar

taster

buttermilk

never

drink

One who has tasted mango nectar (bliss of God) can never drink buttermilk (worldly pleasures). 1

 

વહાલા

મારે સુખ

સંપત

તમે શ્યામ,

મોહન

મન

ભાવતા રે લોલ,

Vahālā

māre sukh

sampat

tame Shyām,

Mohan

man

bhāvata re lol,

Mahārāj

my happiness

wealth

you Mahārāj

Mahārāj

mind

are dear

Mahārāj, you are my wealth and happiness, and are dear to my mind.

આવો

મારે

મંદિર

જીવનપ્રાણ,

હસીને

બોલાવતા રે લોલ…

Āvo

māre

mandir

Jīvanprāṇ,

hasīne

bolāvatā re lol…

come

my

mandir

Mahārāj

laugh

would call

Mahārāj, (I remember when You) would laughingly call me; please come to my mandir. 2

 

વહાલા

તારું રૂપ

અનુપમ

ગૌર,

મૂર્તિ

મનમાં

ગમે રે લોલ,

Vahālā

tāru rūp

anupam

gaur,

mūrti

manmā

game re lol,

Mahārāj

your form

indescribable

wheat-colored

murti

in my mind

like

Mahārāj, my mind is fond of the murti of Your wheat-colored form.

વહાલા

તારું

જોબન

જોવા કાજ,

કે ચિત્ત

ચરણે

નમે રે લોલ…

Vahālā

tāru

joban

jovā kāj,

ke chitta

charaṇe

name re lol…

Mahārāj

your

youthful form

able to see

mind

at Your feet

bow

Mahārāj, my mind bows at Your feet in order to see Your Youthful form. 3

 

આવો

મારા

રસિયા

રાજીવનેણ,

મરમ કરી

બોલતા રે લોલ,

Āvo

mārā

rasiyā

Rājīvneṇ,

maram karī

bolatā re lol,

come

my

Mahārāj

lotus-like eyes

explaining the essence

would speak

Mahārāj, (I remember when You) would speak explaining the essence (of all); with Your lotus-like eyes, please come near.

આવો

વહાલા

પ્રેમસખીના

સેણ,

મંદિર

મારે

ડોલતા રે લોલ..

Āvo

Vahālā

Premsakhīnā

seṇ,

mandir

māre

dolatā re lol…

come

Mahārāj

Premsakhi’s

friend

mandir

my

sway

Mahārāj, (I remember when You) would sway; O Premsakhi’s friend, please come to my mandir. 4

 

Pad – 7

 

વહાલા

તારું રૂપ

અનુપમ

નાથ,

ઉદર

શોભા

ઘણી રે લોલ,

Vahālā

tāru rūp

anupam

Nāth,

udar

shobhā

ghaṇī re lol,

Mahārāj

your form

indescribable

Mahārāj

stomach

beauty

much

Mahārāj, Your form is indescribable, and Your stomach is very beautiful.

ત્રિવળી

જોઉં

સુંદર

છેલ,

આવોને

ઓરા

અમ ભણી રે લોલ…

Trivaḷī

jou

sundar

Chhel,

āvone

orā

am bhaṇī re lol…

three wrinkles

see

beautiful

Mahārāj

come

near

towards us

Mahārāj, I see the three beautiful wrinkles (on Your stomach) please come near, towards us. 1

 

વહાલા

તારી નાભિ

નૌતમ

રૂપ,

ઊંડી

અતિ ગોળ

છે રે લોલ,

Vahālā

tārī nābhi

nautam

rūp,

ūnḍī

ati goḷ

chhe re lol,

Mahārāj

your navel

unique

form

deep

very round

is

Mahārāj, Your navel is unique, very deep and round.

કટિલંક

જોઈને

સહજાનંદ,

કે

મન

રંગચોળ

છે રે લોલ…

Kaṭilank

joīne

Sahajānand,

ke

man

rangchoḷ

chhe re lol…

curved stance

having seen

Mahārāj

 

mind

very happy

is

Mahārāj, having seen Your curved stance (like Lord Krishna) my mind has become very happy. 2

 

વહાલા

તારી

જંઘા

જુગલની

શોભા,

મનમાં

જોઈ રહું રે લોલ,

Vahālā

tārī

janghā

jugalnī

shobhā,

manmā

joī rahu re lol,

Mahārāj

your

thighs

both

beauty

in my mind

continually see

Mahārāj, in my mind I continually see the beauty of both Your thighs.

વહાલા

નીત નીરખું

પિંડી

ને પાની,

કોઈને

નવ

કહું રે લોલ…

Vahālā

nīt nīrkhu

pinḍī

ne pānī,

koīne

nav

kahu re lol…

Mahārāj

continually see

calf

and heel

anyone

don’t

tell

Mahārāj, I continually see Your calf and heel, and won’t tell anyone about it. 3

 

વહાલા

તારાં

ચરણકમળનું

ધ્યાન, ધરું

અતિ

હેતમાં રે લોલ,

Vahālā

tārā

charaṇ-kamaḷnu

dhyān, dharu

ati

hetmā re lol,

Mahārāj

your

of Your lotus-like feet

meditate

very

lovingly

I very lovingly meditate on Your holy feet.

આવો

વહાલા

પ્રેમસખીના

નાથ,

રાખું

મારા

ચિત્તમાં રે લોલ…

Āvo

Vahālā

Premsakhīnā

Nāth,

rākhu

mārā

chittamā re lol…

come

Mahārāj

Premsakhi’s

master

keep

my

in mind

O Mahārāj, Premsakhi’s master, come (near, for I wish to) keep You within my mind. 4

 

Pad – 8

 

વહાલા

તારાં

જુગલ

ચરણ

રસરૂપ,

વખાણું

વહાલમાં રે લોલ,

Vahālā

tārā

jugal

charaṇ

rasrūp,

vakhāṇu

vahālmā re lol,

Mahārāj

Your

both

feet

beautiful

praise

lovingly

Mahārāj, I lovingly praise the beauty of both Your feet.

વહાલા

અતિ કોમળ

અરુણ

રસાળ,

ચોરે

ચિત્ત

ચાલમાં રે લોલ…

Vahālā

ati komaḷ

arūṇ

rasāl,

chore

chitta

chālmā re lol…

Mahārāj

very soft

red

full of bliss

steal

mind

in Your walk

Mahārāj, when You walk, the soles of Your feet, extremely soft, red, and full of bliss, captivate my mind. 1

 

વહાલા

તારે જમણે

અંગૂઠે

તિલ,

કે નખમાં

ચિહ્ન

છે રે લોલ,

Vahālā

tāre jamaṇe

angūṭhe

til,

ke nakhmā

chihna

chhe re lol,

Mahārāj

Your right

big toe

beauty mark

in the nail

marking

is

Mahārāj, You have a beauty mark on Your right big toe and a marking in that nail.

વહાલા

છેલી આંગળીએ

તિલ એક,

જોવાને

મન

દીન

છે રે લોલ…

Vahālā

chhelī āngaḷīe

til ek,

jovāne

man

dīn

chhe re lol…

Mahārāj

on the last toe

a beauty mark

to see

my mind

beggar

is

Mahārāj, my mind is (like) a beggar asking to see the beauty mark on Your last toe. 2

 

વહાલા

તારા નખની

અરુણતા

જોઈ,

શશીકળા

ક્ષીણ

છે રે લોલ,

Vahālā

tārā nakhnī

aruṇtā

joī,

shashī-kaḷā

kshīṇ

chhe re lol,

Mahārāj

Your nails

redness

seeing

lunar phases

belittle

are

Mahārāj, seeing the redness of Your nails, even the phases of the moon are belittled.

વહાલા

રસચોર

ચકોર

જે ભક્ત,

જોવાને

પ્રવીણ

છે રે લોલ…

Vahālā

rasachor

chakor

je bhakta,

jovāne

pravīṇ

chhe re lol…

Mahārāj

rasachor

chakor (bird)

that devotee

at seeing

clever

is

Mahārāj, just as a chakor (is adept at indulging in) the beauty of the moon, devotees are (similiarly) adept in seeing (your form). 3

 

વહાલા

તારી

ઊર્ધ્વરેખામાં

ચિત્ત,

રહો

કરી વાસને રે લોલ,

Vahālā

tārī

ūrdhvarekhāmā

chitta,

raho

karī vāsne re lol,

Mahārāj

Your

in the urdhvarekhā

mind

stay

having made residence

Mahārāj, may the urdhvarekhā (on the soles of Your feet) reside (permanently) in my mind.

માગે

પ્રેમસખી

કર

જોડી,

દેજો

દાન

દાસને રે લોલ…

Māge

Premsakhī

kar

joḍī,

dejo

dān

dāsne re lol…

asks

Premsakhi

hands

folded

give

gift

to the servant

Premsakhi asks with folded hands to grant this gift to Your servant. 4

Pad