॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સઙ્ગદીક્ષા શ્રવણ॥

You can listen to the audio of the shlokas of your choice here. Please select any or all, or a challenge to listen to your selection of shlokas. (Autoplay and auto advance may be disabled in mobile browsers.)

 

Select all    Clear all

 

Or select a challenge:

Mahant Pramukh Yogiji Shastriji
Select audio format:
Sanskrit Vedic Sanksrit Simple Gujarati Hindi

Select options above to enable the audio player.

Shlokas 1 to 100

Shloka 1

Shloka 2

Shloka 3

Shloka 4

Shloka 5

Shloka 6

Shloka 7

Shloka 8

Shloka 9

Shloka 10

Shloka 11

Shloka 12

Shloka 13

Shloka 14

Shloka 15

Shloka 16

Shloka 17

Shloka 18

Shloka 19

Shloka 20

Shloka 21

Shloka 22

Shloka 23

Shloka 24

Shloka 25

Shloka 26

Shloka 27

Shloka 28

Shloka 29

Shloka 30

Shloka 31

Shloka 32

Shloka 33

Shloka 34

Shloka 35

Shloka 36

Shloka 37

Shloka 38

Shloka 39

Shloka 40

Shloka 41

Shloka 42

Shloka 43

Shloka 44

Shloka 45

Shloka 46

Shloka 47

Shloka 48

Shloka 49

Shloka 50

Shloka 51

Shloka 52

Shloka 53

Shloka 54

Shloka 55

Shloka 56

Shloka 57

Shloka 58

Shloka 59

Shloka 60

Shloka 61

Shloka 62

Shloka 63

Shloka 64

Shloka 65

Shloka 66

Shloka 67

Shloka 68

Shloka 69

Shloka 70

Shloka 71

Shloka 72

Shloka 73

Shloka 74

Shloka 75

Shloka 76

Shloka 77

Shloka 78

Shloka 79

Shloka 80

Shloka 81

Shloka 82

Shloka 83

Shloka 84

Shloka 85

Shloka 86

Shloka 87

Shloka 88

Shloka 89

Shloka 90

Shloka 91

Shloka 92

Shloka 93

Shloka 94

Shloka 95

Shloka 96

Shloka 97

Shloka 98

Shloka 99

Shloka 100

Shlokas 101 to 200

Shloka 101

Shloka 102

Shloka 103

Shloka 104

Shloka 105

Shloka 106

Shloka 107

Shloka 108

Shloka 109

Shloka 110

Shloka 111

Shloka 112

Shloka 113

Shloka 114

Shloka 115

Shloka 116

Shloka 117

Shloka 118

Shloka 119

Shloka 120

Shloka 121

Shloka 122

Shloka 123

Shloka 124

Shloka 125

Shloka 126

Shloka 127

Shloka 128

Shloka 129

Shloka 130

Shloka 131

Shloka 132

Shloka 133

Shloka 134

Shloka 135

Shloka 136

Shloka 137

Shloka 138

Shloka 139

Shloka 140

Shloka 141

Shloka 142

Shloka 143

Shloka 144

Shloka 145

Shloka 146

Shloka 147

Shloka 148

Shloka 149

Shloka 150

Shloka 151

Shloka 152

Shloka 153

Shloka 154

Shloka 155

Shloka 156

Shloka 157

Shloka 158

Shloka 159

Shloka 160

Shloka 161

Shloka 162

Shloka 163

Shloka 164

Shloka 165

Shloka 166

Shloka 167

Shloka 168

Shloka 169

Shloka 170

Shloka 171

Shloka 172

Shloka 173

Shloka 174

Shloka 175

Shloka 176

Shloka 177

Shloka 178

Shloka 179

Shloka 180

Shloka 181

Shloka 182

Shloka 183

Shloka 184

Shloka 185

Shloka 186

Shloka 187

Shloka 188

Shloka 189

Shloka 190

Shloka 191

Shloka 192

Shloka 193

Shloka 194

Shloka 195

Shloka 196

Shloka 197

Shloka 198

Shloka 199

Shloka 200

Shlokas 201 to 300

Shloka 201

Shloka 202

Shloka 203

Shloka 204

Shloka 205

Shloka 206

Shloka 207

Shloka 208

Shloka 209

Shloka 210

Shloka 211

Shloka 212

Shloka 213

Shloka 214

Shloka 215

Shloka 216

Shloka 217

Shloka 218

Shloka 219

Shloka 220

Shloka 221

Shloka 222

Shloka 223

Shloka 224

Shloka 225

Shloka 226

Shloka 227

Shloka 228

Shloka 229

Shloka 230

Shloka 231

Shloka 232

Shloka 233

Shloka 234

Shloka 235

Shloka 236

Shloka 237

Shloka 238

Shloka 239

Shloka 240

Shloka 241

Shloka 242

Shloka 243

Shloka 244

Shloka 245

Shloka 246

Shloka 247

Shloka 248

Shloka 249

Shloka 250

Shloka 251

Shloka 252

Shloka 253

Shloka 254

Shloka 255

Shloka 256

Shloka 257

Shloka 258

Shloka 259

Shloka 260

Shloka 261

Shloka 262

Shloka 263

Shloka 264

Shloka 265

Shloka 266

Shloka 267

Shloka 268

Shloka 269

Shloka 270

Shloka 271

Shloka 272

Shloka 273

Shloka 274

Shloka 275

Shloka 276

Shloka 277

Shloka 278

Shloka 279

Shloka 280

Shloka 281

Shloka 282

Shloka 283

Shloka 284

Shloka 285

Shloka 286

Shloka 287

Shloka 288

Shloka 289

Shloka 290

Shloka 291

Shloka 292

Shloka 293

Shloka 294

Shloka 295

Shloka 296

Shloka 297

Shloka 298

Shloka 299

Shloka 300

Shlokas 301 to 315

Shloka 301

Shloka 302

Shloka 303

Shloka 304

Shloka 305

Shloka 306

Shloka 307

Shloka 308

Shloka 309

Shloka 310

Shloka 311

Shloka 312

Shloka 313

Shloka 314

Shloka 315

SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase