॥ ਸ਼੍ਰੀਸਵਾਮਿਨਾਰਾਇਣੋ ਵਿਜਯਤੇ ॥

॥ ਸਤਿਸੰਗ-ਦੀਕਸ਼ਾ ॥

ਸਹਿਜਾਨੰਦ-ਨਾਮਾਵਲਿਪਾਠਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮਿਨਾਰਾਇਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਸ਼ਾਦ-ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮਵਾਸਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯ-ਸੁੰਦਰ-ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਾਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦ੍ਵਿਭੁਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਾਦਯੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਾਰਾਕਸ਼ਰ-ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯਾਸਨ-ਉਪਵਿਸ਼ਟਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤਮੁਕਤ-ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਕਰਣ-ਸ਼ਕਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਥਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਕਤਿਨੰਦਨਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯਜਨਮਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯਕਰਮਣੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਮਤਯੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪਹਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਾਸਕਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪਸਵਿਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲਿਪਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਕਤਵਤਸਲਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਕਮੋਕਸ਼ਾਰਥ-ਯਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਤਮਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯਤਾਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵੇਚਛਾ-ਧ੍ਰਿਤਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਵਤਾਰ-ਕਾਰਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਯੰਸਿੱਧਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਕਤਸੰਕਲਪ-ਪੂਰਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੀਰਣ-ਸਰਯੂਵਾਰਯੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਗਿਰਿ-ਵਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਲਹਾਸ਼੍ਰਮ-ਵਾਸਿਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ-ਮਾਨਸਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਸ਼ਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣੀਤਦਿਵਯ-ਸਤਸੰਗਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਗਿਆਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਕਰਤ੍ਰੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਭਰਤ੍ਰੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਯਾਮਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਸਰਵ-ਸਮੁਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ-ਸ਼ਾਂਤਿ-ਦਾਯਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਸੁਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਚਾਰਿਣੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਚਾਰ-ਪ੍ਰਵਰਤਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਧਰਮ-ਭਕਤਿ-ਸੰਗੋਪਤ੍ਰੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰ-ਵਿਦਾਰਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਯਾਲਵੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਮਲਾਤਮਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੁਖਾਸਹਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮ੍ਰਿਦਵੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤਯਕਤ-ਸਰਵਥਾਹਿੰਸਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਸਾਵਰਜਿਤ-ਯਾਗਕ੍ਰਿਤੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਲਵੇਦ-ਵੇਦਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ-ਸਤਿਆਰਥ-ਬੋਧਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦਗਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦਸਾਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਦਿਕਧਰਮ-ਰਕਸ਼ਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯ-ਚੇਸ਼ਟਾ-ਚਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਕਾਰਣ-ਕਾਰਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਤਰਯਾਮਿਣੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਦਿਵਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਾਤਪਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਿਤਾਕਸ਼ਰ-ਭੇਦਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵੇਸ਼ਭੇਦ-ਦਰਸ਼ਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਯਾ-ਨਿਯਾਮਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਤੱਤਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵ-ਕਲਯਾਣ-ਕਾਰਿਣੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਕਰਮ-ਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਲ-ਚੇਤਨ-ਉਪਾਸਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਧੋਪਾਸਨ-ਬੋਧਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਧਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਧਭਕਤਿ-ਪ੍ਰਵਰਤਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮਿਨਾਰਾਇਣੇ-ਤਯਾਖਯ-ਦਿਵਯਮੰਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਪ੍ਰਤਿਮਾ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ-ਕ੍ਰਿਤੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ-ਕਾਰਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ-ਸਵਸਿੱਧਾਂਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਗਿਯਾਨ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣਾਤੀਤੋਕਤ-ਮਾਹਾਤਮਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਤਮ-ਏੇਕਯ-ਪ੍ਰਬੋਧਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਾਕਸ਼ਰ-ਗੁਣਾਤੀਤਸਵਰੂਪ-ਪਰਿਚਾ-ਯਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਕਤਿਲਭਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਸਾਧਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਕਤਦੋਸ਼-ਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਿ-ਸਥਾਪਿਤ-ਸਬ੍ਰਹਮ-ਧਾਤੁ-ਮੂਰਤਯੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੌਕਿਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਦ੍ਵਾਰਕ-ਪ੍ਰਾਕਟਯਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਯਕ-ਅਕਸ਼ਰ-ਸੰਸਥਿਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਧਿਕਾਰਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲਪਾਪ-ਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਤੰਤ੍ਰ-ਸਵਤੰਤ੍ਰਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਯਿਕਗੁਣ-ਵਰਜਿਤਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯਾਨੰਤ-ਗੁਣਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤ-ਨਾਮਨੇ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ-ਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣਾਤੀਤਾਨੰਦਸਵਾਮਿ-ਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤਜੀਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਿਜੀਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਿਜੀਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੁਖਸਵਾਮਿਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤਸਵਾਮਿਮਹਾਰਾਜਾਯ ਨਮਹ

॥ ਇਤਿ ਅਸ਼ਟਾਧਿਕਸ਼ਤ-ਸਹਿਜਾਨੰਦ-ਨਾਮਾਵਲਿਪਾਠਹ ਸੰਪੂਰਣਹ ॥

SELECTION

Type: Keywords Exact phrase