॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

216

सङ्गोऽत्र बलवाँल्लोके यथासङ्गं हि जीवनम्।

सतां सङ्गम् अतः कुर्यात् कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत्॥२१६॥

સઙ્ગોઽત્ર બલવાઁલ્લોકે યથાસઙ્ગં હિ જીવનમ્।

સતાં સઙ્ગમ્ અતઃ કુર્યાત્ કુસઙ્ગં સર્વથા ત્યજેત્॥૨૧૬॥

Sango’tra balavānl-loke yathā-sangam hi jīvanam ।

Satām sangam atah kuryāt kusangam sarvathā tyajet ॥216॥

આ લોકમાં સંગ બળવાન છે. જેવો સંગ હોય તેવું જીવન બને. આથી સારા મનુષ્યોનો સંગ કરવો. કુસંગનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. (૨૧૬)

Ā lokmā sang baḷavān chhe. Jevo sang hoy tevu jīvan bane. Āthī sārā manuṣhyono sang karavo. Kusangno sarvathā tyāg karavo. (216)

In this world, the company one keeps has great influence. The type of association molds one’s life accordingly. Therefore, one should always keep the company of virtuous people and totally shun bad company. (216)

इस लोक में संग बलवान है। जैसा संग होता है वैसा जीवन बनता है। इसलिए उत्तम मनुष्यों का संग करें। कुसंग का सर्वथा त्याग करें। (२१६)

या लोकात संगत बलवान आहे. जशी संगत असेल तसे जीवन बनेल. म्हणून चांगल्या मनुष्यांची संगत करावी, कुसंगाचा सर्वथा त्याग करावा. (216)

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (216)

loop
217

कामाऽऽसक्तो भवेद् यो हि कृतघ्नो लोकवञ्चकः।

पाखण्डी कपटी यश्च तस्य सङ्गं परित्यजेत्॥२१७॥

કામાઽઽસક્તો ભવેદ્ યો હિ કૃતઘ્નો લોકવઞ્ચકઃ।

પાખણ્ડી કપટી યશ્ચ તસ્ય સઙ્ગં પરિત્યજેત્॥૨૧૭॥

Kāmā’sakto bhaved yo hi kṛutaghno loka-vanchakaha ।

Pākhaṇḍī kapaṭī yash-cha tasya sangam pari-tyajet ॥217॥

જે મનુષ્ય કામાસક્ત, કૃતઘ્ની, લોકોને છેતરનાર, પાખંડી તથા કપટી હોય તેનો સંગ ત્યજવો. (૨૧૭)

Je manuṣhya kāmāsakta, kṛutaghnī, lokone chhetarnār, pākhanḍī tathā kapaṭī hoy teno sang tyajavo. (217)

One should renounce the company of those who are lustful, ungrateful, dishonest, hypocritical or deceitful. (217)

जो मनुष्य कामासक्त, कृतघ्नी, लोगों को छलनेवाला, पाखंडी तथा कपटी हो, उसके संग का परित्याग करें। (२१७)

कामासक्त, कृतघ्न, लबाड, पाखंडी व कपटी माणसाची संगत करू नये. (217)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ, ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (217)

loop
218

हरेस्तदवताराणां खण्डनं विदधाति यः।

उपास्तेः खण्डनं यश्च कुरुते परमात्मनः॥२१८॥

હરેસ્તદવતારાણાં ખણ્ડનં વિદધાતિ યઃ।

ઉપાસ્તેઃ ખણ્ડનં યશ્ચ કુરુતે પરમાત્મનઃ॥૨૧૮॥

Hares-tad-avatārāṇām khaṇḍanam vidadhāti yaha ।

Upāsteh khaṇḍanam yash-cha kurute Paramātmanaha ॥218 ॥

જે મનુષ્ય ભગવાન અને તેમના અવતારોનું ખંડન કરતો હોય, પરમાત્માની ઉપાસનાનું ખંડન કરતો હોય અને સાકાર ભગવાનને નિરાકાર માનતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. તેવા ગ્રંથો ન વાંચવા. (૨૧૮-૨૧૯)

Je manuṣhya Bhagwān ane temanā avatāronu khanḍan karato hoy, Paramātmānī upāsanānu khanḍan karato hoy ane sākār Bhagwānne nirākār mānato hoy teno sang na karavo. Tevā grantho na vānchavā. (218-219)

One should not associate with those who deny Bhagwan and his incarnations, disapprove of upāsanā to Paramatma or believe Bhagwan, who eternally possesses a form, to be formless. Do not read such texts. (218–219)

जो मनुष्य भगवान तथा उनके अवतारों का खंडन करता हो, परमात्मा की उपासना का खंडन करता हो और साकार भगवान को निराकार मानता हो उसका संग न करें। ऐसे ग्रंथ भी न पढ़ें। (२१८-२१९)

जो मनुष्य भगवंत आणि त्यांच्या अवतारांचे खंडन करत असेल, परमात्म्याच्या उपासनेचे खंडन करत असेल आणि साकार भगवंतांना निराकार मानत असेल त्याचा संग करू नये. तसे ग्रंथ वाचू नयेत. (218-219)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। (218-219)

loop
219

साकृतिकं परब्रह्म मनुते यो निराकृति।

तस्य सङ्गो न कर्तव्यस्तादृग्ग्रन्थान् पठेन्नहि॥२१९॥

સાકૃતિકં પરબ્રહ્મ મનુતે યો નિરાકૃતિ।

તસ્ય સઙ્ગો ન કર્તવ્યસ્તાદૃગ્ગ્રન્થાન્ પઠેન્નહિ॥૨૧૯॥

Sākṛutikam Parabrahma manute yo nirākṛuti ।

Tasya sango na kartavyas-tādṛug-granthān paṭhen-na hi ॥219॥

જે મનુષ્ય ભગવાન અને તેમના અવતારોનું ખંડન કરતો હોય, પરમાત્માની ઉપાસનાનું ખંડન કરતો હોય અને સાકાર ભગવાનને નિરાકાર માનતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. તેવા ગ્રંથો ન વાંચવા. (૨૧૮-૨૧૯)

Je manuṣhya Bhagwān ane temanā avatāronu khanḍan karato hoy, Paramātmānī upāsanānu khanḍan karato hoy ane sākār Bhagwānne nirākār mānato hoy teno sang na karavo. Tevā grantho na vānchavā. (218-219)

One should not associate with those who deny Bhagwan and his incarnations, disapprove of upāsanā to Paramatma or believe Bhagwan, who eternally possesses a form, to be formless. Do not read such texts. (218–219)

जो मनुष्य भगवान तथा उनके अवतारों का खंडन करता हो, परमात्मा की उपासना का खंडन करता हो और साकार भगवान को निराकार मानता हो उसका संग न करें। ऐसे ग्रंथ भी न पढ़ें। (२१८-२१९)

जो मनुष्य भगवंत आणि त्यांच्या अवतारांचे खंडन करत असेल, परमात्म्याच्या उपासनेचे खंडन करत असेल आणि साकार भगवंतांना निराकार मानत असेल त्याचा संग करू नये. तसे ग्रंथ वाचू नयेत. (218-219)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। (218-219)

loop
220

खण्डनं मन्दिराणां यो मूर्तीनां कुरुते हरेः।

सत्याऽहिंसादिधर्माणां तस्य सङ्गं परित्यजेत्॥२२०॥

ખણ્ડનં મન્દિરાણાં યો મૂર્તીનાં કુરુતે હરેઃ।

સત્યાઽહિંસાદિધર્માણાં તસ્ય સઙ્ગં પરિત્યજેત્॥૨૨૦॥

Khaṇḍanam mandirāṇām yo mūrtīnām kurute Harehe ।

Satyā’hinsādi-dharmāṇām tasya sangam pari-tyajet ॥220॥

જે મનુષ્ય મંદિર અને ભગવાનની મૂર્તિઓનું ખંડન કરતો હોય, સત્ય-અહિંસા આદિ ધર્મોનું ખંડન કરતો હોય તેના સંગનો ત્યાગ કરવો. (૨૨૦)

Je manuṣhya mandir ane Bhagwānnī mūrtionu khanḍan karato hoy, satya-ahinsā ādi dharmonu khanḍan karato hoy tenā sangno tyāg karavo. (220)

One should renounce the company of those who decry mandirs and Bhagwan’s murtis or denounce truth, non-violence and other such righteous conduct. (220)

जो मनुष्य मंदिर तथा भगवान की मूर्तियों का खंडन करता हो, सत्य-अहिंसा आदि धर्मों का खंडन करता हो उसके संग का त्याग करें। (२२०)

मंदिर व भगवंतांच्या मूर्ती भंजकाचा, सत्य-अहिंसा इत्यादी धर्मांचे खंडन करत असेल त्याच्या संगतीचा त्याग करावा. (220)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿ-ਅਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। (220)

loop
221

गुर्वाश्रयविरोधी यो वैदिकशास्त्रखण्डकः।

भक्तिमार्गविरोधी स्यात् तस्य सङ्गं न चाऽऽचरेत्॥२२१॥

ગુર્વાશ્રયવિરોધી યો વૈદિકશાસ્ત્રખણ્ડકઃ।

ભક્તિમાર્ગવિરોધી સ્યાત્ તસ્ય સઙ્ગં ન ચાઽઽચરેત્॥૨૨૧॥

Gurvāshraya-virodhī yo vaidika-shāstra-khaṇḍakaha ।

Bhakti-mārga-virodhī syāt tasya sangam na chā’charet ॥221॥

જે મનુષ્ય ગુરુશરણાગતિનો વિરોધ કરતો હોય, વૈદિક શાસ્ત્રોનું ખંડન કરતો હોય, ભક્તિમાર્ગનો વિરોધ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૧)

Je manuṣhya guru-sharaṇāgatino virodh karato hoy, Vaidik shāstronu khanḍan karato hoy, bhakti-mārgno virodh karato hoy teno sang na karavo. (221)

One should not associate with those who oppose taking refuge in a guru, Vedic texts or the path of bhakti. (221)

जो मनुष्य गुरुशरणागति का विरोध करता हो, वैदिक शास्त्रों का खंडन करता हो, भक्तिमार्ग का विरोध करता हो उसका संग न करें। (२२१)

गुरुशरणागतीच्या विरोधी, वैदिक शास्त्रांचा टीकाकार व भक्तिमार्गाच्या विरोधकाची संगत करू नये. (221)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (221)

loop
222

बुद्धिमानपि लोके स्याद् व्यावहारिककर्मसु।

न सेव्यो भक्तिहीनश्चेच्छास्त्रपारङ्गतोऽपि वा॥२२२॥

બુદ્ધિમાનપિ લોકે સ્યાદ્ વ્યાવહારિકકર્મસુ।

ન સેવ્યો ભક્તિહીનશ્ચેચ્છાસ્ત્રપારઙ્ગતોઽપિ વા॥૨૨૨॥

Buddhimān api loke syād vyāvahārika-karmasu ।

Na sevyo bhakti-hīnash-chech-chhāstra-pārangato’pi vā ॥222॥

કોઈ મનુષ્ય લોકમાં વ્યાવહારિક કાર્યોમાં બુદ્ધિવાળો હોય અથવા શાસ્ત્રોમાં પારંગત પણ હોય, તેમ છતાં પણ જો તે ભક્તિએ રહિત હોય તો તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૨)

Koī manuṣhya lokmā vyāvahārik kāryomā buddhivāḷo hoy athavā shāstromā pārangat paṇ hoy, tem chhatā paṇ jo te bhaktie rahit hoy to teno sang na karavo. (222)

One should avoid the company of a person who is devoid of devotion, even if such a person is intelligent in worldly activities or learned in the shastras. (222)

कोई मनुष्य लोक में व्यावहारिक कार्यों में बुद्धिमान हो अथवा शास्त्रों में पारंगत भी हो फिर भी यदि वह भक्ति से रहित हो तो उसका संग न करें। (२२२)

एखादा मनुष्य लोक व्यवहारात बुद्धिमान असेल अथवा शास्त्रात पारंगतपण असेल तरी सुद्धा भक्तिहीन असेल तर त्याचा संग करू नये. (222)

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (222)

loop
223

श्रद्धामेव तिरस्कृत्य ह्याध्यात्मिकेषु केवलम्।

पुरस्करोति यस्तर्कं तत्सङ्गमाचरेन्नहि॥२२३॥

શ્રદ્ધામેવ તિરસ્કૃત્ય હ્યાધ્યાત્મિકેષુ કેવલમ્।

પુરસ્કરોતિ યસ્તર્કં તત્સઙ્ગમાચરેન્નહિ॥૨૨૩॥

Shraddhām eva tiras kṛutya hyādhyātmikeṣhu kevalam ।

Puras-karoti yas-tarkam tat-sangam-ācharen-na hi ॥223॥

આધ્યાત્મિક વિષયોમાં શ્રદ્ધાનો જ તિરસ્કાર કરી જે મનુષ્ય કેવળ તર્કને જ આગળ કરતો હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૩)

Ādhyātmik viṣhayomā shraddhāno ja tiraskār karī je manuṣhya kevaḷ tarkane ja āgaḷ karato hoy teno sang na karavo. (223)

One should not associate with those who ridicule faith in spiritual matters and promote logic alone. (223)

आध्यात्मिक विषयों में श्रद्धा का ही तिरस्कार करके जो मनुष्य केवल तर्क को ही प्राधान्य देता हो उसकी संगत न करें। (२२३)

अध्यात्मिक विषयांत श्रद्धेचाच तिरस्कार करून जो मनुष्य केवळ तर्कालाच पुढे करत असेल, त्याचा संग करू नये. (223)

ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (223)

loop
224

सत्सङ्गेऽपि कुसङ्गो यो ज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः।

तत्सङ्गश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन॥२२४॥

સત્સઙ્ગેઽપિ કુસઙ્ગો યો જ્ઞેયઃ સોઽપિ મુમુક્ષુભિઃ।

તત્સઙ્ગશ્ચ ન કર્તવ્યો હરિભક્તૈઃ કદાચન॥૨૨૪॥

Satsange’pi kusango yo gneyah so’pi mumukṣhubhihi ।

Tat-sangash-cha na kartavyo haribhaktaih kadāchana ॥224॥

મુમુક્ષુ હરિભક્તોએ સત્સંગમાં રહેલ કુસંગને પણ જાણવો અને ક્યારેય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૪)

Mumukṣhu haribhaktoe satsangmā rahel kusangne paṇ jāṇavo ane kyārey teno sang na karavo. (224)

Mumukshu devotees should also recognize kusang within satsang and should never associate with it. (224)

मुमुक्षु हरिभक्त सत्संग में छिपे हुए कुसंग को भी जानें तथा उसका संग कदापि न करें। (२२४)

मुमुक्षू हरिभक्तांनी सत्संगात असलेल्या कुसंगीला पण ओळखून त्याची कधीही संगत करू नये. (224)

ਮੁਮੁਕਸ਼ੁ (ਮੁਕਤੀ-ਜਾਚਕ) ਹਰੀ-ਭਗਤ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। (224)

loop
225

हरौ गुरौ च प्रत्यक्षे मनुष्यभावदर्शनः।

शिथिलो नियमे यश्च न तस्य सङ्गमाचरेत्॥२२५॥

હરૌ ગુરૌ ચ પ્રત્યક્ષે મનુષ્યભાવદર્શનઃ।

શિથિલો નિયમે યશ્ચ ન તસ્ય સઙ્ગમાચરેત્॥૨૨૫॥

Harau gurau cha pratyakṣhe manuṣhya-bhāva-darshanaha ।

Shithilo niyame yash-cha na tasya sangam ācharet ॥225॥

જે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં અને ગુરુમાં મનુષ્યભાવ જોતો હોય અને નિયમ પાળવામાં શિથિલ હોય તેનો સંગ ન કરવો. (૨૨૫)

Je manuṣhya pratyakṣh Bhagwānmā ane gurumā manuṣhyabhāv joto hoy ane niyam pāḷavāmā shithil hoy teno sang na karavo. (225)

One should avoid the company of those who are lax in observing niyams or see human traits in the manifest form of Bhagwan or the guru. (225)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान में और गुरु में मनुष्यभाव देखता हो तथा नियम-पालन में शिथिल हो उसका संग न करें। (२२५)

जो मनुष्य प्रत्यक्ष भगवंत आणि गुरूंमध्ये मनुष्यभाव पाहत असेल आणि नियमपालनात शिथिल असेल, त्याचा संग करू नये. (225)

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਭਾਵ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। (225)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase