॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

176

मिलित्वा भोजनं कार्यं गृहस्थैः स्वगृहे मुदा।

अतिथिर्हि यथाशक्ति संभाव्य आगतो गृहम्॥१७६॥

મિલિત્વા ભોજનં કાર્યં ગૃહસ્થૈઃ સ્વગૃહે મુદા।

અતિથિર્હિ યથાશક્તિ સંભાવ્ય આગતો ગૃહમ્॥૧૭૬॥

Militvā bhojanam kāryam gṛuhasthaih sva-gṛuhe mudā ।

Atithir hi yathā-shakti sambhāvya āgato gṛuham ॥176॥

ગૃહસ્થોએ પોતાના ઘરમાં ભેગા મળી આનંદે ભોજન કરવું અને ઘરે પધારેલા અતિથિની પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સંભાવના કરવી. (૧૭૬)

Gṛuhasthoe potānā gharmā bhegā maḷī ānande bhojan karavu ane ghare padhārelā atithinī potānī shakti pramāṇe sambhāvanā karavī. (176)

Householders should joyously eat meals together at home and provide hospitality to guests according to their means. (176)

गृहस्थ अपने घर में एकत्र होकर आनंदपूर्वक भोजन करें एवं घर पर पधारे अतिथियों की यथाशक्ति संभावना (सेवा-सत्कार) करें। (१७६)

गृहस्थांनी स्वतःच्या घरात एकत्रपणे आनंदाने भोजन करावे आणि घरी आलेल्या अतिथीची यथाशक्ती काळजी घ्यावी. (176)

ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ-ਪੂਰਵਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ-ਭਗਤ (ਸੇਵਾ-ਸਤਿਕਾਰ) ਕਰਨ। (176)

loop
177

मरणादिप्रसङ्गेषु कथाभजनकीर्तनम्।

कार्यं विशेषतः स्मार्यो ह्यक्षरपुरुषोत्तमः॥१७७॥

મરણાદિપ્રસઙ્ગેષુ કથાભજનકીર્તનમ્।

કાર્યં વિશેષતઃ સ્માર્યો હ્યક્ષરપુરુષોત્તમઃ॥૧૭૭॥

Maraṇādi-prasangeṣhu kathā-bhajana-kīrtanam ।

Kāryam visheṣhatah smāryo hyakṣhara-Puruṣhottamah ॥177॥

મરણ આદિ પ્રસંગોમાં વિશેષ ભજન-કીર્તન કરવું, કથા કરવી, અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજનું સ્મરણ કરવું. (૧૭૭)

Maraṇ ādi prasangomā visheṣh bhajan-kīrtan karavu, kathā karavī, Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājnu smaraṇ karavu. (177)

In the event of a death or other sad occasions, one should perform additional acts of devotion, sing kirtans, engage in discourses and remember Akshar-Purushottam Maharaj. (177)

मृत्यु आदि प्रसंगों में विशेष भजन-कीर्तन करें, कथा करें, अक्षरपुरुषोत्तम महाराज का स्मरण करें। (१७७)

मरण आदी प्रसंगी विशेषकरून कथा-कीर्तन करावे आणि अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांचे स्मरण करावे. (177)

ਮੌਤ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। (177)

loop
178

पुत्रीपुत्रात्मिका स्वस्य संस्कार्या संततिः सदा।

सत्सङ्गदिव्यसिद्धान्तैः सदाचारैश्च सद्‌गुणैः॥१७८॥

પુત્રીપુત્રાત્મિકા સ્વસ્ય સંસ્કાર્યા સંતતિઃ સદા।

સત્સઙ્ગદિવ્યસિદ્ધાન્તૈઃ સદાચારૈશ્ચ સદ્‌ગુણૈઃ॥૧૭૮॥

Putrī-putrātmikā svasya sanskāryā santatih sadā ।

Satsanga-divya-siddhāntaih sad-āchāraish-cha sadguṇaihi ॥178॥

દીકરી કે દીકરા એવાં પોતાનાં સંતાનોને સત્સંગના દિવ્ય સિદ્ધાંતો, સારાં આચરણો અને સદ્‌ગુણો વડે સદા સંસ્કાર આપવા. (૧૭૮)

Dīkarī ke dīkarā evā potānā santānone satsangnā divya siddhānto, sārā ācharaṇo ane sadguṇo vaḍe sadā sanskār āpavā. (178)

One should always impart sanskārs to one’s sons and daughters by teaching them the divine principles of satsang, good conduct and virtues. (178)

पुत्री या पुत्र के रूप में प्राप्त अपनी संतानों को सत्संग के दिव्य सिद्धांतों, शुभ आचरणों एवं सद्‌गुणों के द्वारा संस्कार प्रदान करें। (१७८)

संततींवर सत्संगाचे दिव्य सिद्धांत, सदाचरण आणि सद्गुणांचे सदैव संस्कार करावेत. (178)

ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸ਼ੁੱਭ ਆਚਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। (178)

loop
179

सत्सङ्गशास्त्रपाठाद्यैर्गर्भस्थामेव संततिम्।

संस्कुर्यात् पूरयेन् निष्ठाम् अक्षरपुरुषोत्तमे॥१७९॥

સત્સઙ્ગશાસ્ત્રપાઠાદ્યૈર્ગર્ભસ્થામેવ સંતતિમ્।

સંસ્કુર્યાત્ પૂરયેન્ નિષ્ઠામ્ અક્ષરપુરુષોત્તમે॥૧૭૯॥

Satsanga-shāstra-pāṭhādyair-garbha-sthām eva santatim ।

Sanskuryāt pūrayen-niṣhṭhām Akṣhara-Puruṣhottame ॥179॥

સંતાન જ્યારે ગર્ભમાં હોય ત્યારથી જ તેને સત્સંગ સંબંધી શાસ્ત્રોનું વાંચન વગેરે કરીને સંસ્કાર આપવા અને અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને વિષે નિષ્ઠા પૂરવી. (૧૭૯)

Santān jyāre garbhamā hoy tyārthī ja tene satsang sambandhī shāstronu vānchan vagere karīne sanskār āpavā ane Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne viṣhe niṣhṭhā pūravī. (179)

From when a child is in the womb, one should instill sanskārs and conviction in Akshar-Purushottam Maharaj by reading the sacred texts of satsang and through other [noble] acts. (179)

संतान जब गर्भ में हो, तभी से उसे सत्संग संबंधी शास्त्रों के पठन आदि द्वारा संस्कार दें एवं अक्षरपुरुषोत्तम महाराज में निष्ठा कराएँ। (१७९)

गर्भावस्थेतच संतानावर सत्संगसंबंधी शास्त्रांचे वाचन इत्यादी करून संस्कार करावेत आणि अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांची निष्ठा करवावी. (179)

ਔਲਾਦ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਸਚਾ (ਭਰੋਸਾ) ਕਰਾਓ। (179)

loop
180

कुदृष्ट्या पुरुषैर्नैव स्त्रियो दृश्याः कदाचन।

एवमेव कुदृष्ट्या च स्त्रीभिर्दृश्या न पूरुषाः॥१८०॥

કુદૃષ્ટ્યા પુરુષૈર્નૈવ સ્ત્રિયો દૃશ્યાઃ કદાચન।

એવમેવ કુદૃષ્ટ્યા ચ સ્ત્રીભિર્દૃશ્યા ન પૂરુષાઃ॥૧૮૦॥

Kudṛaṣhṭyā puruṣhair naiva striyo dṛushyāh kadāchana ।

Evam eva kudṛuṣhṭyā cha strībhir dṛushyā na pūruṣhāhā ॥180॥

પુરુષો ક્યારેય કુદૃષ્ટિએ કરીને સ્ત્રીઓને ન જુએ. તે જ રીતે સ્ત્રીઓ પણ કુદૃષ્ટિએ કરીને પુરુષોને ન જુએ. (૧૮૦)

Puruṣho kyārey kudṛuṣhṭie karīne strīone na jue. Te ja rīte strīo paṇ kudṛuṣhṭie karīne puruṣhone na jue. (180)

Men should never look at women with a wrong intent. In the same manner, women should also never look at men with a wrong intent. (180)

पुरुष कदापि स्त्रियों को कुदृष्टि से न देखें। उसी प्रकार स्त्रियाँ भी पुरुषों को कुदृष्टि से न देखें। (१८०)

पुरुषांनी कधीही स्त्रियांना वाईट नजरेने बघू नये. तसेच स्त्रियांनी पण पुरुषांना वाईट नजरेने बघू नये. (180)

ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। (180)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase