॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

266

ग्राहमुक्तौ सवस्त्रं हि कार्यं स्नानं समैर्जनैः।

त्यागिभिश्च हरिः पूज्यो देयं दानं गृहस्थितैः॥२६६॥

ગ્રાહમુક્તૌ સવસ્ત્રં હિ કાર્યં સ્નાનં સમૈર્જનૈઃ।

ત્યાગિભિશ્ચ હરિઃ પૂજ્યો દેયં દાનં ગૃહસ્થિતૈઃ॥૨૬૬॥

Grāha-muktau sa-vastram hi kāryam snānam samair janaihi ।

Tyāgibhish-cha Harihi pūjyo deyam dānam gṛuhasthitaihi ॥266॥

ગ્રહણની મુક્તિ થયે સર્વ જનોએ સવસ્ત્ર સ્નાન કરવું. ત્યાગીઓએ ભગવાનની પૂજા કરવી અને ગૃહસ્થોએ દાન કરવું. (૨૬૬)

Grahaṇnī mukti thaye sarva janoe savastra snān karavu. Tyāgīoe Bhagwānnī pūjā karavī ane gṛuhasthoe dān karavu. (266)

When the eclipse is over, all should bathe and soak the clothes they are wearing. Thereafter, renunciants should perform puja and householder devotees should give donations. (266)

ग्रहण की मुक्ति होने पर सभी जन सवस्त्र स्नान करें। त्यागाश्रमी भगवान की पूजा करें तथा गृहस्थ दान करें। (२६६)

ग्रहण सुटल्यावर सर्वांनी सचैल स्नान करावे. त्यागींनी भगवंतांची पूजा करावी आणि गृहस्थांनी दान करावे. (266)

ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਵਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾਨ ਕਰਨ। (266)

loop
267

जन्मनो मरणस्याऽपि विधयः सूतकादयः।

सत्सङ्गरीतिमाश्रित्य पाल्याः श्राद्धादयस्तथा॥२६७॥

જન્મનો મરણસ્યાઽપિ વિધયઃ સૂતકાદયઃ।

સત્સઙ્ગરીતિમાશ્રિત્ય પાલ્યાઃ શ્રાદ્ધાદયસ્તથા॥૨૬૭॥

Janmano maraṇasyā’pi vidhayah sūtakādayaha ।

Satsanga-rītim-āshritya pālyāh shrāddhā-dayas-tathā ॥267॥

જન્મ-મરણની સૂતક તથા શ્રાદ્ધ વગેરે વિધિઓ સત્સંગની રીતને અનુસરી પાળવી. (૨૬૭)

Janma-maraṇnī sūtak tathā shrāddha vagere vidhio satsangnī rītne anusarī pāḷavī. (267)

One should perform rituals related to birth, death and shrāddh according to the Satsang tradition. (267)

जन्म-मरण की सूतक-मृतक विधियों तथा श्राद्ध आदि विधियों का सत्संग की रीति के अनुसार पालन करें। (२६७)

विशेष जानकारी के लिए परिशिष्ट देखें।

जन्म-मरणाचे सोयरसुतक तथा श्राद्ध आदिक विधी सत्संगाच्या रीती अनुसरून पाळावे. (267)

ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਤਕ-ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਰੀਤੀ8 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (267)

8. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਤਕਾ ਦੇਖੋ।

loop
268

प्रायश्चित्तमनुष्ठेयं जाते त्वयोग्यवर्तने।

परमात्मप्रसादार्थं शुद्धेन भावतस्तदा॥२६८॥

પ્રાયશ્ચિત્તમનુષ્ઠેયં જાતે ત્વયોગ્યવર્તને।

પરમાત્મપ્રસાદાર્થં શુદ્ધેન ભાવતસ્તદા॥૨૬૮॥

Prāyash-chittam anuṣhṭheyam jāte tvayogya-vartane ।

Paramātma-prasādārtham shuddhena bhāvatas-tadā ॥268॥

કોઈ અયોગ્ય આચરણ થઈ જાય ત્યારે ભગવાનને રાજી કરવા શુદ્ધ ભાવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. (૨૬૮)

Koī ayogya ācharaṇ thaī jāy tyāre Bhagwānne rājī karavā shuddha bhāve prāyashchitta karavu. (268)

If one has acted immorally, one should piously atone to please Bhagwan. (268)

किसी अयोग्य आचरण के हो जाने पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भाव से प्रायश्चित्त करें। (२६८)

काही अयोग्य आचरण झाल्यास भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी शुद्धभावाने प्रायश्चित्त घ्यावे. (268)

ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ। (268)

loop
269

आपत्काले तु सत्येव ह्यापदो धर्ममाचरेत्।

अल्पापत्तिं महापत्तिं मत्वा धर्मं न संत्यजेत्॥२६९॥

આપત્કાલે તુ સત્યેવ હ્યાપદો ધર્મમાચરેત્।

અલ્પાપત્તિં મહાપત્તિં મત્વા ધર્મં ન સંત્યજેત્॥૨૬૯॥

Āpat-kāle tu satyeva hyāpado dharmam ācharet ।

Alpāpattim mahāpattim matvā dharmam na san-tyajet ॥269॥

આપત્કાળમાં જ આપદ્ધર્મ આચરવો. અલ્પ આપત્તિને મોટી આપત્તિ માની લઈ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. (૨૬૯)

Āpatkāḷmā ja āpaddharma ācharavo. Alp āpattine moṭī āpatti mānī laī dharmano tyāg na karavo. (269)

One should follow the rules described for emergencies only in times of crisis. Do not give up one’s dharma by considering minor difficulties to be major. (269)

आपत्काल में ही आपद्धर्म का आचरण करें। अल्प आपत्ति को बड़ी आपत्ति मानकर धर्म का त्याग न करें। (२६९)

आपत्काळीच आपद्धर्म पाळावेत. छोट्या आपत्तीला मोठी आपत्ती मानून धर्माचा त्याग करू नये. (269)

ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਦਧਰਮ (ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ) ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ। (269)

loop
270

आपत्तौ कष्टदायां तु रक्षा स्वस्य परस्य च।

यथैव स्यात् तथा कार्यं रक्षता भगवद्‌बलम्॥२७०॥

આપત્તૌ કષ્ટદાયાં તુ રક્ષા સ્વસ્ય પરસ્ય ચ।

યથૈવ સ્યાત્ તથા કાર્યં રક્ષતા ભગવદ્‌બલમ્॥૨૭૦॥

Āpattau kaṣhṭa-dāyām tu rakṣhā svasya parasya cha ।

Yathaiva syāt tathā kāryam rakṣhatā Bhagavad-balam ॥270॥

કષ્ટ આપે તેવી આપત્તિ આવી પડે ત્યારે ભગવાનનું બળ રાખી જે રીતે પોતાની તથા અન્યની રક્ષા થાય તેમ કરવું. (૨૭૦)

Kaṣhṭ āpe tevī āpatti āvī paḍe tyāre Bhagwānnu baḷ rākhī je rīte potānī tathā anyanī rakṣhā thāy tem karavu. (270)

When agonizing calamities arise, one should derive strength from Bhagwan and act to protect oneself and others. (270)

कष्टदायक आपत्ति के अवसर पर भगवान के बल से जिस प्रकार अपनी और अन्य की रक्षा हो, वैसा आचरण करें। (२७०)

कष्टदायक आपत्ती आल्यास भगवद्बलाने ज्या प्रकारे स्वतःचे व दुसऱ्यांचे रक्षण होईल असे करावे. (270)

ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। (270)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase