॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

281

त्यागाऽऽश्रमेच्छुना दीक्षा ग्राह्या ब्रह्माऽक्षराद् गुरोः।

ब्रह्मचर्यं सदा सर्वैः पाल्यं त्यागिभिरष्टधा॥२८१॥

ત્યાગાઽઽશ્રમેચ્છુના દીક્ષા ગ્રાહ્યા બ્રહ્માઽક્ષરાદ્ ગુરોઃ।

બ્રહ્મચર્યં સદા સર્વૈઃ પાલ્યં ત્યાગિભિરષ્ટધા॥૨૮૧॥

Tyāgā’shramechchhunā dīkṣhā grāhyā Brahmā’kṣharād guroho ।

Brahma-charyam sadā sarvaih pālyam tyāgibhir aṣhṭadhā ॥281॥

ત્યાગાશ્રમ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અક્ષરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગુરુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી. સર્વે ત્યાગીઓએ સદા અષ્ટપ્રકારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. (૨૮૧)

Tyāgāshram grahaṇ karavānī ichchhā hoy temaṇe Akṣharbrahma-swarūp guru pāse dīkṣhā grahaṇ karavī. Sarve tyāgīoe sadā aṣhṭa-prakāre brahmacharya pāḷavu. (281)

Those who wish to join the sadhu āshram should receive initiation from the Aksharbrahman guru. All sadhus should always observe eight-fold brahmacharya. (281)

जिन्हें त्यागाश्रम ग्रहण करने की इच्छा हो, वे अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरु से दीक्षा ग्रहण करें। सभी त्यागाश्रमी अष्टप्रकार से ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करें। (२८१)

त्यागाश्रम ग्रहण करण्याची इच्छा असेल त्यांनी अक्षरब्रह्मस्वरूप गुरूंकडून दीक्षा ग्रहण करावी. सर्व त्यागींनी सदैव अष्टप्रकारे ब्रह्मचर्य पाळावे. (281)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। (281)

loop
282

धनं तु त्यागिभिस्त्याज्यं रक्ष्यं स्वीयतया न च।

स्पृश्यं नैवाऽपि वित्तं च त्यागिभिस्तु कदाचन॥२८२॥

ધનં તુ ત્યાગિભિસ્ત્યાજ્યં રક્ષ્યં સ્વીયતયા ન ચ।

સ્પૃશ્યં નૈવાઽપિ વિત્તં ચ ત્યાગિભિસ્તુ કદાચન॥૨૮૨॥

Dhanam tu tyāgibhis-tyājyam rakṣhyam svīyatayā na cha ।

Spṛushyam naivā’pi vittam cha tyāgibhis-tu kadāchana ॥282॥

ત્યાગીઓએ ધનનો ત્યાગ કરવો અને પોતાનું કરીને રાખવું નહીં. ધનનો સ્પર્શ પણ ન જ કરવો. (૨૮૨)

Tyāgīoe dhanno tyāg karavo ane potānu karīne rākhavu nahī. Dhanno sparsh paṇ na ja karavo. (282)

Renunciants should renounce money and should not keep it as their own. They should not even touch money. (282)

त्यागाश्रमी, धन का त्याग करें तथा धन को अपना बनाकर न रखें। धन का स्पर्श भी कदापि न करें। (२८२)

त्यागींनी धनाचा त्याग करावा आणि स्वतःचे करून ठेवू नये. धनाला स्पर्श सुद्धा करू नये. (282)

ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ, ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹਣ। (282)

loop
283

त्यागिभिः प्रीतिवृद्ध्यर्थम् अक्षरपुरुषोत्तमे।

निष्कामत्वं सदा धार्यं निर्लोभत्वं सदैव च॥२८३॥

ત્યાગિભિઃ પ્રીતિવૃદ્ધ્યર્થમ્ અક્ષરપુરુષોત્તમે।

નિષ્કામત્વં સદા ધાર્યં નિર્લોભત્વં સદૈવ ચ॥૨૮૩॥

Tyāgibhih prīti-vṛuddhyartham Akṣhara-Puruṣhottame ।

Niṣhkāmatvam sadā dhāryam nirlobhatvam sadaiva cha ॥283॥

ત્યાગીઓએ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સદા નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું તથા ત્યાગીના અન્ય ગુણો ધારણ કરવા. (૨૮૩-૨૮૪)

Tyāgīoe Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne viṣhe prīti vadhāravā sāru sadā niṣhkāmpaṇu, nirlobhpaṇu, nihswādpaṇu, nihsnehpaṇu, nirmānpaṇu tathā tyāgīnā anya guṇo dhāraṇ karavā. (283-284)

To increase their love for Akshar-Purushottam Maharaj, renunciants should always imbibe the virtues of nishkām, nirlobh, nissvād, nissneh, nirmān, and the other ascetic qualities. (283–284)

अक्षरपुरुषोत्तम महाराज में प्रीति बढ़ाने के लिए त्यागाश्रमी निष्काम, निर्लोभ, निःस्वाद, निःस्नेह, निर्मान एवं अन्य त्यागाश्रम संबंधी गुणों को धारण करें। (२८३-२८४)

त्यागींनी अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सदैव निष्कामपणा, निर्लोभपणा, निःस्वादपणा, निःस्नेहपणा, निर्मानपणा तथा त्यागींचे इतर सद्गुण धारण करावेत. (283-284)

ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਰਲੋਭ, ਨਿਰਸਵਾਦ, ਨਿਰਸਨੇਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (283-284)

loop
284

निःस्वादत्वं सदा धार्यं निःस्नेहत्वं तथैव च।

निर्मानत्वं सदा धार्यम् अन्ये च त्यागिनो गुणाः॥२८४॥

નિઃસ્વાદત્વં સદા ધાર્યં નિઃસ્નેહત્વં તથૈવ ચ।

નિર્માનત્વં સદા ધાર્યમ્ અન્યે ચ ત્યાગિનો ગુણાઃ॥૨૮૪॥

Nihsvādatvam sadā dhāryam nihsnehatvam tathaiva cha ।

Nirmānatvam sadā dhāryam anye cha tyāgino guṇāhā ॥284॥

ત્યાગીઓએ અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને વિષે પ્રીતિ વધારવા સારુ સદા નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું તથા ત્યાગીના અન્ય ગુણો ધારણ કરવા. (૨૮૩-૨૮૪)

Tyāgīoe Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne viṣhe prīti vadhāravā sāru sadā niṣhkāmpaṇu, nirlobhpaṇu, nihswādpaṇu, nihsnehpaṇu, nirmānpaṇu tathā tyāgīnā anya guṇo dhāraṇ karavā. (283-284)

To increase their love for Akshar- Purushottam Maharaj, renunciants should always imbibe the virtues of nishkām, nirlobh, nissvād, nissneh, nirmān, and the other ascetic qualities. (283–284)

अक्षरपुरुषोत्तम महाराज में प्रीति बढ़ाने के लिए त्यागाश्रमी निष्काम, निर्लोभ, निःस्वाद, निःस्नेह, निर्मान एवं अन्य त्यागाश्रम संबंधी गुणों को धारण करें। (२८३-२८४)

त्यागींनी अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांविषयी प्रीती वाढवण्यासाठी सदैव निष्कामपणा, निर्लोभपणा, निःस्वादपणा, निःस्नेहपणा, निर्मानपणा तथा त्यागींचे इतर सद्गुण धारण करावेत. (283-284)

ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਰਲੋਭ, ਨਿਰਸਵਾਦ, ਨਿਰਸਨੇਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (283-284)

loop
285

स्वाऽऽत्मब्रह्मैकतां प्राप्य स्वामिनारायणो हरिः।

सर्वदा भजनीयो हि त्यागिभिर्दिव्यभावतः॥२८५॥

સ્વાઽઽત્મબ્રહ્મૈકતાં પ્રાપ્ય સ્વામિનારાયણો હરિઃ।

સર્વદા ભજનીયો હિ ત્યાગિભિર્દિવ્યભાવતઃ॥૨૮૫॥

Svā’tma-brahmaikatām prāpya Swāminārāyaṇo Harihi ।

Sarvadā bhajanīyo hi tyāgibhir divyabhāvataha ॥285॥

ત્યાગીઓએ પોતાના આત્માની બ્રહ્મ સંગાથે એકતા પ્રાપ્ત કરીને દિવ્યભાવે સદાય સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભજવા. (૨૮૫)

Tyāgīoe potānā ātmānī brahma sangāthe ekatā prāpt karīne divyabhāve sadāy Swāminārāyaṇ Bhagwānne bhajavā. (285)

Renunciants should identify their ātmā with Brahman and always offer devotion to Swaminarayan Bhagwan with divyabhāv. (285)

अपनी आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर त्यागाश्रमी दिव्यभाव से सदा स्वामिनारायण भगवान की भक्ति करें। (२८५)

त्यागींनी स्वतःच्या आत्म्याची अक्षरब्रह्मांसोबत एकता करून दिव्यभावाने सदैव स्वामिनारायण भगवंतांचे भजन करावे. (285)

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਏੇਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਗ-ਆਸ਼ਰਮੀ ਦੈਵੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। (285)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase