॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

66

मालामावर्तयेद् मन्त्रं स्वामिनारायणं जपन्।

महिम्ना दर्शनं कुर्वन् मूर्तीनां स्थिरचेतसा॥६६॥

માલામાવર્તયેદ્ મન્ત્રં સ્વામિનારાયણં જપન્।

મહિમ્ના દર્શનં કુર્વન્ મૂર્તીનાં સ્થિરચેતસા॥૬૬॥

Mālām āvartayed mantram Swāminārāyaṇam japan ।

Mahimnā darshanam kurvan mūrtīnām sthira-chetasā ॥66॥

ત્યાર બાદ સ્થિર ચિત્તે તથા મહિમા સાથે મૂર્તિઓનાં દર્શન કરતાં કરતાં સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરતાં માળા ફેરવવી. ત્યાર બાદ એક પગે ઊભા રહી, હાથ ઊંચા રાખી મૂર્તિઓનાં દર્શન કરતાં તપની માળા ફેરવવી. (૬૬-૬૭)

Tyār bād sthir chitte tathā mahimā sāthe mūrtionā darshan karatā karatā Swāminārāyaṇ mantrano jāp karatā māḷā feravavī. Tyār bād ek page ūbhā rahī, hāth ūnchā rākhī mūrtionā darshan karatā tapnī māḷā feravavī. (66-67)

Thereafter, with mahimā and a steady mind, one should perform mālā while chanting the Swaminarayan mantra and having darshan of the murtis. Afterwards, while continuing to do darshan of the murtis, one should stand on one leg with arms raised and perform tapni mālā. (66–67)

तत्पश्चात् स्थिर चित्त से महिमापूर्वक मूर्तियों के दर्शन करते-करते स्वामिनारायण मंत्र जपते हुए माला फेरें । तदनन्तर एक पैर पर खड़े होकर, हाथ ऊपर उठाकर मूर्तियों के दर्शन करते हुए तप की माला फेरें । (६६-६७)

त्यानंतर स्थिर चित्ताने तथा महिम्या सहित मूर्तींचे दर्शन करीत करीत, स्वामिनारायण मंत्राचा माळेवर जप करावा. तद्नंतर एका पायावर उभे राहून, हात उंच करून मूर्तींचे दर्शन घेत जपमाळ (तपाची माळ) फिरवावी. (66-67)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਪੂਰਵਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। (66-67)

loop
67

एकपादोत्थितो भूत्वा मालाम् आवर्तयेत् ततः।

तपस ऊर्ध्वहस्तः सन् कुर्वाणो मूर्तिदर्शनम्॥६७॥

એકપાદોત્થિતો ભૂત્વા માલામ્ આવર્તયેત્ તતઃ।

તપસ ઊર્ધ્વહસ્તઃ સન્ કુર્વાણો મૂર્તિદર્શનમ્॥૬૭॥

Eka-pādotthito bhūtvā mālām āvartayet tataha ।

Tapasa ūrdhva-hastah san kurvāṇo mūrti-darshanam ॥67॥

ત્યાર બાદ સ્થિર ચિત્તે તથા મહિમા સાથે મૂર્તિઓનાં દર્શન કરતાં કરતાં સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરતાં માળા ફેરવવી. ત્યાર બાદ એક પગે ઊભા રહી, હાથ ઊંચા રાખી મૂર્તિઓનાં દર્શન કરતાં તપની માળા ફેરવવી. (૬૬-૬૭)

Tyār bād sthir chitte tathā mahimā sāthe mūrtionā darshan karatā karatā Swāminārāyaṇ mantrano jāp karatā māḷā feravavī. Tyār bād ek page ūbhā rahī, hāth ūnchā rākhī mūrtionā darshan karatā tapnī māḷā feravavī. (66-67)

Thereafter, with mahimā and a steady mind, one should perform mālā while chanting the Swaminarayan mantra and having darshan of the murtis. Afterwards, while continuing to do darshan of the murtis, one should stand on one leg with arms raised and perform tapni mālā. (66–67)

तत्पश्चात् स्थिर चित्त से महिमापूर्वक मूर्तियों के दर्शन करते-करते स्वामिनारायण मंत्र जपते हुए माला फेरें । तदनन्तर एक पैर पर खड़े होकर, हाथ ऊपर उठाकर मूर्तियों के दर्शन करते हुए तप की माला फेरें । (६६-६७)

त्यानंतर स्थिर चित्ताने तथा महिम्या सहित मूर्तींचे दर्शन करीत करीत, स्वामिनारायण मंत्राचा माळेवर जप करावा. तद्नंतर एका पायावर उभे राहून, हात उंच करून मूर्तींचे दर्शन घेत जपमाळ (तपाची माळ) फिरवावी. (66-67)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਪੂਰਵਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। (66-67)

loop
68

ततः संचिन्तयन् कुर्याद् अक्षरपुरुषोत्तमम्।

व्यापकं सर्वकेन्द्रं च प्रतिमानां प्रदक्षिणाः॥६८॥

તતઃ સંચિન્તયન્ કુર્યાદ્ અક્ષરપુરુષોત્તમમ્।

વ્યાપકં સર્વકેન્દ્રં ચ પ્રતિમાનાં પ્રદક્ષિણાઃ॥૬૮॥

Tatah sanchintayan kuryād Akṣhara-Puruṣhottamam ।

Vyāpakam sarva kendram cha pratimānām pradakṣhiṇāhā ॥68॥

ત્યાર બાદ સર્વના કેન્દ્ર સમાન અને વ્યાપક એવા અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજને સંભારતાં પ્રતિમાઓની પ્રદક્ષિણા કરવી. (૬૮)

Tyār bād sarvanā kendra samān ane vyāpak evā Akṣhar-Puruṣhottam Mahārājne sambhāratā pratimāonī pradakṣhiṇā karavī. (68)

One should then perform pradakshinās of the murtis while contemplating upon Akshar- Purushottam Maharaj, who is pervasive and the focus of all. (68)

तत्पश्चात् सभी के केंद्र समान और सर्वत्र व्यापक अक्षरपुरुषोत्तम महाराज का चिंतन करते हुए प्रदक्षिणा करें। (६८)

यानंतर सगळ्यांच्या केंद्र समान आणि व्यापक असे अक्षरपुरुषोत्तम महाराजांचे स्मरण करीत प्रतिमांना प्रदक्षिणा करावी. (68)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅਕਸ਼ਰਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। (68)

loop
69

साष्टाङ्गा दण्डवत् कार्याः प्रणामाः पुरुषैस्ततः।

नारीभिस्तूपविश्यैव पञ्चाङ्गा दासभावतः॥६९॥

સાષ્ટાઙ્ગા દણ્ડવત્ કાર્યાઃ પ્રણામાઃ પુરુષૈસ્તતઃ।

નારીભિસ્તૂપવિશ્યૈવ પઞ્ચાઙ્ગા દાસભાવતઃ॥૬૯॥

Sāṣhṭāngā daṇḍavat kāryāh praṇāmāh puruṣhais-tataha ।

Nārībhis-tūpavishyaiva panchāngā dāsa-bhāvataha ॥69॥

ત્યાર બાદ દાસભાવે પુરુષોએ સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરવા અને સ્ત્રીઓએ બેસીને પંચાંગ પ્રણામ કરવા. (૬૯)

Tyār bād dāsbhāve puruṣhoe sāṣhṭāng danḍavat praṇām karavā ane strīoe besīne panchāng praṇām karavā. (69)

Thereafter, with dāsbhāv, males should perform sāshtāng dandvat pranāms and females should sit and offer panchāng pranāms. (69)

तत्पश्चात् दासभाव से पुरुष साष्टांग दंडवत् प्रणाम करें और महिलाएँ बैठकर पंचांग प्रणाम करें। (६९)

त्यानंतर पुरुषांनी दास्यभावाने साष्टांग दंडवत प्रणाम करावेत आणि स्त्रियांनी बसूनच पंचांग प्रणाम करावेत. (69)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਡੰਡਉਤ (ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ) ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ। (69)

loop
70

प्रणामो दण्डवच्चैकः क्षमायाचनपूर्वकम्।

भक्तद्रोहनिवारार्थं कार्योऽधिको हि प्रत्यहम्॥७०॥

પ્રણામો દણ્ડવચ્ચૈકઃ ક્ષમાયાચનપૂર્વકમ્।

ભક્તદ્રોહનિવારાર્થં કાર્યોઽધિકો હિ પ્રત્યહમ્॥૭૦॥

Praṇāmo daṇḍavach-chaikah kṣhamā-yāchana-pūrvakam ।

Bhakta-droha-nivārārtham kāryo’dhiko hi pratyaham ॥70॥

કોઈ ભક્તનો દ્રોહ થયો હોય તેના નિવારણને અર્થે ક્ષમાયાચનાપૂર્વક પ્રતિદિન એક દંડવત્ પ્રણામ અધિક કરવો. (૭૦)

Koī bhaktano droh thayo hoy tenā nivāraṇne arthe kṣhamā-yāchanā-pūrvak pratidin ek danḍavat praṇām adhik karavo. (70)

One should perform an additional dandvat pranām every day to seek forgiveness for hurting or harboring ill-will towards another devotee. (70)

किसी भक्त का अपराध हुआ हो तो उसके निवारण के लिए क्षमायाचनापूर्वक प्रतिदिन एक दंडवत् प्रणाम अधिक करें। (७०)

कोण्या भक्ताचा द्रोह घडला असेल तर, त्याच्या निवारणार्थ क्षमायाचनापूर्वक प्रतिदिन एक दंडवत प्रणाम अधिक करावा. (70)

ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਦ੍ਰੋਹ (ਅਪਰਾਧ) ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਖਿਮਾ-ਜਾਚਨਾਪੂਰਵਕ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। (70)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase