॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ સત્સંગદીક્ષા ॥

Pramukh

PRAMUKH CHALLENGE

184

आपत्कालेऽन्यरक्षार्थं स्पर्शे दोषो न विद्यते।

अन्यथा नियमाः पाल्या अनापत्तौ तु सर्वदा॥१८४॥

આપત્કાલેઽન્યરક્ષાર્થં સ્પર્શે દોષો ન વિદ્યતે।

અન્યથા નિયમાઃ પાલ્યા અનાપત્તૌ તુ સર્વદા॥૧૮૪॥

Āpat-kāle’nya-rakṣhārtham sparshe doṣho na vidyate ।

Anyathā niyamāh pālyā anāpattau tu sarvadā ॥184॥

આપત્કાળ પ્રાપ્ત થતાં અન્યની રક્ષા માટે સ્પર્શ કરવામાં દોષ નથી. પરંતુ જો આપત્કાળ ન હોય તો સદાય નિયમોનું પાલન કરવું. (૧૮૪)

Āpatkāḷ prāpt thatā anyanī rakṣhā māṭe sparsh karavāmā doṣh nathī. Parantu jo āpatkāḷ na hoy to sadāy niyamonu pālan karavu. (184)

In emergency situations, it is not a fault to touch others to protect or save them. However, if there is no emergency, then always obey the niyams. (184)

आपत्काल के समय अन्य की रक्षा के लिए स्पर्श करने में दोष नहीं है। परंतु आपत्काल न होने पर तो नियमों का सदैव पालन करें। (१८४)

आपत्काळी इतरांचे रक्षण करण्यात स्पर्शदोष नाही. परंतु जर आपत्काळ नसेल तर सदैव नियमांचे पालन करावे. (184)

loop
185

अश्लीलं यत्र दृश्यं स्याद् धर्मसंस्कारनाशकम्।

नाटकचलचित्रादि तन्न पश्येत् कदाचन॥१८५॥

અશ્લીલં યત્ર દૃશ્યં સ્યાદ્ ધર્મસંસ્કારનાશકમ્।

નાટકચલચિત્રાદિ તન્ન પશ્યેત્ કદાચન॥૧૮૫॥

Ashlīlam yatra dṛushyam syād dharma-sanskāra-nāshakam ।

Nāṭaka-chala-chitrādi tan-na pashyet kadāchana ॥185॥

ધર્મ અને સંસ્કારોનો નાશ કરે એવાં અશ્લીલ દૃશ્યો જેમાં આવતાં હોય તેવાં નાટકો કે ચલચિત્રો વગેરે ક્યારેય ન જોવાં. (૧૮૫)

Dharma ane sanskārono nāsh kare evā ashlīl dṛushyo jemā āvatā hoy tevā nāṭako ke chal-chitro vagere kyārey na jovā. (185)

One should never view dramas, films or other media that contain obscene scenes which destroy one’s dharma and sanskārs. (185)

धर्म एवं संस्कारों का नाश करनेवाले अश्लील दृश्य जिसमें दिखाई देते हों, ऐसे नाटक या चलचित्र आदि कदापि न देखें। (१८५)

धर्म आणि संस्कारांचा नाश होईल असे अश्लील दृश्य ज्यात येत असेल तसे नाटक किंवा चलचित्र कधीही पाहू नये. (185)

loop
188

न तादृक्छृणुयाद् वाचं गीतं ग्रन्थं पठेन्न च।

पश्येन्न तादृशं दृश्यं यस्मात् कामविवर्धनम्॥१८८॥

ન તાદૃક્છૃણુયાદ્ વાચં ગીતં ગ્રન્થં પઠેન્ન ચ।

પશ્યેન્ન તાદૃશં દૃશ્યં યસ્માત્ કામવિવર્ધનમ્॥૧૮૮॥

Na tādṛuk-chhṛuṇuyād vācham gītam grantham paṭhenna cha ।

Pashyen-na tādṛusham dṛashyam yasmāt kāma-vivardhanam ॥188॥

જેણે કરીને કામવાસના વૃદ્ધિ પામે તેવી વાતો કે ગીતો ન સાંભળવાં, પુસ્તકો ન વાંચવાં તથા તેવાં દૃશ્યો ન જોવાં. (૧૮૮)

Jeṇe karīne kām-vāsanā vṛuddhi pāme tevī vāto ke gīto na sāmbhaḷavā, pustako na vānchavā tathā tevā dṛushyo na jovā. (188)

One should not listen to talks or songs, read books or view scenes that increase one’s lustful desires. (188)

कामवासना को उत्तेजित करनेवाली बातें अथवा गीत न सुनें, ऐसी पुस्तकें न पढ़ें और न ही ऐसे दृश्यों को देखें। (१८८)

ज्यामुळे कामवासनेची वृद्धी होत असेल अशी गोष्टी-गाणी ऐकू नयेत, पुस्तके वाचू नयेत व तसे दृष्य पाहू नयेत. (188)

loop
195

स्वाऽऽयाद्धि दशमो भागो विंशोऽथवा स्वशक्तितः।

अर्प्यः सेवाप्रसादार्थं स्वामिनारायणप्रभोः॥१९५॥

સ્વાઽઽયાદ્ધિ દશમો ભાગો વિંશોઽથવા સ્વશક્તિતઃ।

અર્પ્યઃ સેવાપ્રસાદાર્થં સ્વામિનારાયણપ્રભોઃ॥૧૯૫॥

Svā’yāddhi dashamo bhāgo vinsho’thavā sva-shaktitaha ।

Arpyah sevā-prasādārtham Swāminārāyaṇa-Prabhoho ॥195॥

પોતાને પ્રાપ્ત થતી આવકમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દશમો કે વીશમો ભાગ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સેવા-પ્રસન્નતા માટે અર્પણ કરવો. (૧૯૫)

Potāne prāpt thatī āvakmāthī potānī shakti pramāṇe dashmo ke vīshmo bhāg Swāminārāyaṇ Bhagwānnī sevā-prasannatā māṭe arpaṇ karavo. (195)

According to one’s means, one should give one-tenth or one-twentieth of one’s income in Swaminarayan Bhagwan’s service and to attain his blessings. (195)

अपनी आय में से दसवाँ या बीसवाँ भाग यथाशक्ति श्रीस्वामिनारायण भगवान की सेवा-प्रसन्नता के लिए अर्पण करें। (१९५)

आपल्या उत्पन्नाचा दहावा किंवा विसावा भाग यथाशक्ती स्वामिनारायण भगवंतांच्या सेवा-प्रसन्नतेसाठी अर्पण करावा. (195)

loop
209

कार्यं बालैश्च बालाभिर्बाल्याद् विद्याऽभिप्रापणम्।

दुराचारः कुसङ्गश्च त्याज्यानि व्यसनानि च॥२०९॥

કાર્યં બાલૈશ્ચ બાલાભિર્બાલ્યાદ્ વિદ્યાઽભિપ્રાપણમ્।

દુરાચારઃ કુસઙ્ગશ્ચ ત્યાજ્યાનિ વ્યસનાનિ ચ॥૨૦૯॥

Kāryam bālaish-cha bālābhir bālyād vidyā’bhi-prāpaṇam ।

Durāchārah kusangash-cha tyājyāni vyasanāni cha ॥209॥

નાના બાળકો તથા બાલિકાઓએ બાળપણથી જ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી. દુરાચાર, કુસંગ અને વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો. (૨૦૯)

Nānā bāḷako tathā bālikāoe bāḷpaṇthī ja vidyā prāpt karavī. Durāchār, kusang ane vyasanono tyāg karavo. (209)

Young boys and girls should acquire education from childhood. They should avoid inappropriate behaviour, bad company and addictions. (209)

बालक और बालिकाएँ शिशुकाल से ही विद्या प्राप्त करें। दुराचार, कुसंग और व्यसनों का त्याग करें। (२०९)

लहान बाल-बालिकांनी बालपणापासूनच विद्यार्जन करावे. दुराचार, कुसंगती व व्यसनांचा त्याग करावा. (209)

loop
SHLOKAS

Type: Keywords Exact phrase